عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 456 -  وظيفه الهي در پشتيباني از ارتش
صفحه : 456
براي خداي تبارك و تعالي برداريد، خداي تبارك و تعالي عنايتش را به حسب همين رحمتي كه دارد، به واسطه او بيشتر جلو مي آيد.
وظيفه الهي در پشتيباني از ارتش
مطمئن باشيد كه شما پايداريد، ارتش مطمئن باشد كه پايدار است . ما وظيفه داريم كه از ارتش پشتيباني كنيم ، وظيفه خدايي داريم و شما مطمئن باشيد كه ما از شما پشتيباني مي كنيم . آن روزي كه منافقين نقشه كشيده بودند كه ارتش را كنار بزنند و هي انگ اينكه اينها چه بودند در آن وقت و چه بودند، من آن روز هم اعتقادم بود كه ارتش را ما بايدحفظش كنيم ، حالا بيشتر شده اين اعتقاد، براي اينكه آن وقت باز يك نزديكي اي به آن زمان داشت و حالا از آن زمان گذشته و تحول پيدا شده . امروز من در چهره هاي شماچيزهايي مي بينم كه آن روز نمي شد ببيني . امروز وضع شما يك وضعي شده است كه باآن روز فرق دارد. و شما با كمال اطمينان مشغول خدمت باشيد. هيچ كس نمي تواند كه به وضع شما و به قدرت شما يك تصرفي بكند، و نمي تواند كه يك تضعيفي از شما بكند.ملت با شما هستند، همه با شما هستند. شما هم بايد با ملت باشيد و هستيد الحمدلله .
اتحاد اقشار عامل شكست ناپذيري ملت
وقتي يك ملت قيام كرد همه شان با هم بودند، ارتشش بود، سپاهش بود، بسيجش بود با اين وسعت ، مردمش بودند، روحاني اش بود، عرض مي كنم كاسبش بود، كارگرش بود، همه اينها بودند. يك همچو ملتي كه همه شان با هم بودند، هيچ كس نمي تواندباهاشان معارضه كند، اينها را نمي شود با آن معارضه كرد. هم امريكا اين مطلب رامي داند، هم شوروي مي داند كه ملت را آنها وقتي بخواهند شكستي بدهند، به يك جبهه اي شكست مي دهند كه ملت همراهش نباشد. يك جمعيتي كه يك هستند، يك دست هستند، اين جمعيت را نمي شود به هم زد. كوشش كنيد در اينكه همه با هم باشيد. كوشش بكنيد به اينكه دست واحد باشيد، حتي دو دست نه ، دست واحد باشيد؛ يعني ، شما خيال نكنيد كه سپاه يك وضعي دارد سپاه هم خيال نكند شما يك وضعي داريد، هر دو يك