عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 455 -  قدرداني از عنايات الهي
سخنراني
زمان : صبح 2 دي 1364 / 10 ربيع الثاني 1406
مكان : تهران ، جماران
موضوع : حفظ اسلام و كشور، وظيفه اسلامي - ملي
حضار: نماينده دوم امام در شورايعالي دفاع - رئيس ستاد مشترك و فرماندهان نيروي سه گانه ارتش - مسئولان دواير عقيدتي سياسي ارتش
صفحه : 455
بسم الله الرحمن الرحيم
قدرداني از عنايات الهي
من بايد تشكر كنم از شما آقايان ، همين طور هم روحانيون و هم آقايان ديگر كه دريك جلسه اي كه مي شود گفت يك جلسه روحاني است ، براي اينكه ، شما و همه كساني كه در اين جنگ وارد هستند و در ايران هستند، وضعشان همه مي دانيم كه با وضع سابق چقدر فرق كرده . يك روز بود كه جوان هاي ما اگر هم مي خواستند كاري بكنند لب دريايا امثال اينها بود كارشان ، و حالا مي بينيد كه جوان هاي ما چطور عمل مي كنند. اين يك عنايتي است كه از خداي تبارك و تعالي به اين ملت شده است و همه بايد قدر اين عنايت را بدانيم . ما خودمان چيزي نيستيم ، اين را همه بايد بدانيم كه هر چه هست از طرف خداست . من تجربه ام در اين مدت طولاني اي كه مشغول بودم به اين كارهايي كه البته وظيفه روحاني بود لكن كنار كشيده بوديم از آن ، من احساس مي كنم كه بسياري ازمسائل بود كه بدون اينكه ما بفهميم انجام مي گرفت ، اين جور نبود كه ما نقشه اي كشيده باشيم براي اين كار، و اين نبود جز اينكه خدا هدايت مي كرد، اين طور بود مسئله . الان هم عنايت خدا به شما، به همه اين ملت هست . شما كه قوه اين ملت هستيد و خدمتگزاربراي جمهوري اسلامي هستيد و نگهدار اين جمهوري هستيد و نگهبان در جبهه هستيد،مورد عنايت خدا بيشتر هستيد. شما در آن جا يك كاري كه بكنيد مثل يك عبادت طولاني است كه ماها در اين جا مي كنيم . شما مطمئن باشيد كه وقتي يك قدم
صفحه : 456
براي خداي تبارك و تعالي برداريد، خداي تبارك و تعالي عنايتش را به حسب همين رحمتي كه دارد، به واسطه او بيشتر جلو مي آيد.
وظيفه الهي در پشتيباني از ارتش
مطمئن باشيد كه شما پايداريد، ارتش مطمئن باشد كه پايدار است . ما وظيفه داريم كه از ارتش پشتيباني كنيم ، وظيفه خدايي داريم و شما مطمئن باشيد كه ما از شما پشتيباني مي كنيم . آن روزي كه منافقين نقشه كشيده بودند كه ارتش را كنار بزنند و هي انگ اينكه اينها چه بودند در آن وقت و چه بودند، من آن روز هم اعتقادم بود كه ارتش را ما بايدحفظش كنيم ، حالا بيشتر شده اين اعتقاد، براي اينكه آن وقت باز يك نزديكي اي به آن زمان داشت و حالا از آن زمان گذشته و تحول پيدا شده . امروز من در چهره هاي شماچيزهايي مي بينم كه آن روز نمي شد ببيني . امروز وضع شما يك وضعي شده است كه باآن روز فرق دارد. و شما با كمال اطمينان مشغول خدمت باشيد. هيچ كس نمي تواند كه به وضع شما و به قدرت شما يك تصرفي بكند، و نمي تواند كه يك تضعيفي از شما بكند.ملت با شما هستند، همه با شما هستند. شما هم بايد با ملت باشيد و هستيد الحمدلله .
اتحاد اقشار عامل شكست ناپذيري ملت
وقتي يك ملت قيام كرد همه شان با هم بودند، ارتشش بود، سپاهش بود، بسيجش بود با اين وسعت ، مردمش بودند، روحاني اش بود، عرض مي كنم كاسبش بود، كارگرش بود، همه اينها بودند. يك همچو ملتي كه همه شان با هم بودند، هيچ كس نمي تواندباهاشان معارضه كند، اينها را نمي شود با آن معارضه كرد. هم امريكا اين مطلب رامي داند، هم شوروي مي داند كه ملت را آنها وقتي بخواهند شكستي بدهند، به يك جبهه اي شكست مي دهند كه ملت همراهش نباشد. يك جمعيتي كه يك هستند، يك دست هستند، اين جمعيت را نمي شود به هم زد. كوشش كنيد در اينكه همه با هم باشيد. كوشش بكنيد به اينكه دست واحد باشيد، حتي دو دست نه ، دست واحد باشيد؛ يعني ، شما خيال نكنيد كه سپاه يك وضعي دارد سپاه هم خيال نكند شما يك وضعي داريد، هر دو يك
صفحه : 457
وضع داريد، هر دو يك تكليف داريد و آن حفظ اسلام است .
وظيفه اسلامي - ملي در حفظ اسلام و كشور
شما وقتي كه ملاحظه كنيد در صدر اسلام چه رنج هايي كشيدند اين عده كم در مقابل عده هاي زياد، چه رنج هايي كشيدند، خود پيغمبر اكرم چقدر رنج كشيد، بعدش هم ديگران رنج كشيدند و اسلام را حفظش كردند. شما امروز يك وظيفه ملي داريد نسبت به كشورتان ، يك وظيفه اسلامي داريد نسبت به حفظ اسلام . اسلام الان امانت است پيش شما. امروز همه دنيا متوجه به ايرانند كه اين جمعيت مي خواهند چه بكنند. متحيرندآنها كه اين چهل ميليون جمعيتي كه اين جا جمع شدند و يك گوشه اي هستند، اينهامي خواهند چه بكنند. چين با يك ميليارد و صدميليون جمعيتش توجه به اين جا دارد كه ببيند چي هست در اين جا. شوروي توجه دارد، امريكا بيشتر توجه دارد، همه متوجه اندبه اينكه اين يك جمعيت كمي كه در يك گوشه از دنيا يك صدايي بلند كرده ، اين چه صدايي است كه اين طور صدايش در همه جا موج افكنده . آنها از باب اينكه نمي داننداسلام يعني چه ، معنويت را نمي دانند يعني چه . آنها همه حساب هاشان روي اين است كه ما چند تا تانك داريم ، آنها هم چند تانك دارند، ما چه ، البته ما وقتي اين حساب را بكنيم مقابل امريكا و شوروي ، ما چيزي نداريم اگر حساب اين باشد، اما حساب اين نيست ،حساب اين است كه شما يك صدا بلند كرديد دنيا را به حركت در آورديد.
مقدس بودن دفاع از اسلام و كشور اسلامي
الان هر جاي دنيا كسي برود، توجهش به ايران مي بيند كه از خود ما كه اين جا هستيم بيشتر مطلع هست جهات را. اين براي اين است كه ، مسئله ، مسئله معنوي است ، مسئله ،مسئله اي نيست كه ما مي خواهيم فقط جنگ بكنيم يا مي خواهيم دفاع بكنيم . ما دفاع مقدس مي خواهيم بكنيم ؛ يعني ما مي خواهيم از آبروي اسلام ، از آبروي كشور اسلامي دفاع بكنيم ؛ اين يك دفاعي است كه عقل و اسلام هر دو با آن موافقند، همه مي گويند كه بايد دفاع كرد. شما كشورتان الان مورد طمع يك جنايتكار واقع شده است ، و او را
صفحه : 458
بازيش داده اند براي اينكه ، بيايد يك همچو شلوغكاري بكند. اگر چنانچه دست اينهاپشت سرش نبود، با يك سيلي از بين رفته بود. اما آنها دارند همه دنبالش مي كنند و حالاهم دارد سست مي شود دنبال كردنشان ، مايوس شده اند اينها. شما بدانيد كه دشمن شمامايوس است امروز و شما قوي ايد امروز. لكن عمده تكليف خود شماست كه هركدامتان به تكليف عمل بكنيد. قانون براي شما تكليف معين كرده ، اسلام براي شما تكليف معين كرده ، به اين تكليف بايد عمل كرد. اين تكليف براي شما آبرو پيدا مي شود، براي شماحيثيت پيدا مي شود، كشور شما حيثيت پيدا مي كند.
حفظ حيثيت اسلامي - ملي در گرو اتحاد نيروها
الان كشور شما با آن وقت چقدر فرق دارد؛ آن وقت همه اين بودند كه مستشاران بيايند چه بكنند، چه بكنند، كارخانه هاي ما دست مستشارها بود، ارتشمان دست آنهابود، همه چيزمان دست آنها بود. امروز شما بحمدالله خودتان هستيد، ايستاديد روي پايتان در مقابل امريكا، شوروي ، نمي دانم ساير جاها. مي گوييد كه ما هستيم هيچ كاري به كسي نداريم ، نمي تواند كسي دخالت كند و نخواهد كرد، نمي توانند هم بكنند، نه صلاح نظامي شان و نه صلاح سياسي شان هست ، نمي توانند اين كار را بكنند. لكن شرط اينكه مابتوانيم مقاومت كنيم و بتوانيم حفظ كنيم اين كشور را، شما بخواهيد حفظ بكنيد حيثيت ملي خودتان را، حيثيت اسلامي خودتان ، شرطش اين است كه با هم باشيد. فكر اينكه من ارتشي هستم بايد چه باشم ، من عرض مي كنم سپاهي هستم بايد چه بشوم ، من بسيجي هستم ، اين فكر از سرتان دور بشود. همه يكي هستيد و آن قدرت است و آن قدرت ملي خودتان . وقتي همه يكي هستيد ديگر اين حرفها از بين مي رود كه من كجا و او كجا، همه با هميد. الان هم بحمدالله - آن طوري كه گزارش دادند - الان هم همه تان منسجم شديد،همه قوا با هم منسجم اند و مي بينيد هم كه چطور از شما دارند مي ترسند؛ اين ور و آن ورافتادند دنبال اينكه بياييد صلح كنيد. دروغ هم مي گويند بحمدالله ، معلوم است كه دروغ هم مي گويند اينها. و خدا عذاب اينها را به دروغشان هم اضافه خواهد كرد در هر صورت
صفحه : 459
من از شماها مي خواهم كه هم يك خواستي كه يك نفر مسئول نسبت به شما دارد و هم يك خواستي كه خدا دارد، من از شماها مي خواهم كه بدون اينكه در ذهنتان خلجان ،پيدا كند كه ارتش شايد مثلا آن طوري كه منافقين مي خواستند بكنند شايد بشود، بدون خلجان به كار خودتان مشغول باشيد، قوي باشيد، ملت با شماست ، ما همه با شما هستيم ،و روحانيون با شما مختلطند. الان مي بينيد كه در جمعيتي كه هستيد كه سابق سابقه ندارددر نظام هيچ جا كه اين طوري مربوط به هم باشند. هيچ نظامي اين طور نيست كه روحانيش و ارتشيش و سپاهيش و مردمش و اينها مخلوط به هم باشند كانه يك موجودهستند. الحمدلله الان اين طوري هست ، روحانيت اين طور است و من اميدوارم كه آقايان روحانيون بيشتر در جبهه ها بروند و بيشتر خدمت كنند به اينها و مي كنند و وظيفه شان هست .
ارتش حافظ اسلام و كشور اسلامي
و شما هم بدون اينكه در نظر بگيريد كه من چي هستم و او چيست ، همه در نظربگيريد خدا به ما وظيفه داده ، وظيفه معين كرده ، وظيفه خدايي را داريم عمل مي كنيم .بدانيد كه اين سعادت دنيا و آخرت شما را ان شاءالله حفظ خواهد كرد. و من اميدوارم كه شما همه توجه به اين معنا داشته باشيد و به وظيفه اي كه قانون براي شما معين كرده ، به وظيفه اي كه اسلام براي شما معين كرده ، به آن وظيفه عمل بكنيد. و شما و سپاه و سايرين دست واحد باشيد براي حفظ آبروي خودتان ، براي حفظ اسلام ، براي حفظ كشورخودتان ، كشوري كه الان الگو شده براي همه جا و بعدها به شما ملحق خواهند شد،ناچار ملحق خواهند شد، كشورهاي ديگر ملحق به شما خواهند شد. و اميدواريم كه يك انقلابي پيدا بشود. همين انقلابي كه در ايران پيدا شد در همه جا ان شاءالله پيدا بشود،ان شاءالله . و من اميدوارم كه همه تان مويد و موفق باشيد. و باز هم تاكيد مي كنم كه درذهنتان نياورد كسي به اينكه ارتش مثلا چطور است و ارتش كذا، آن حرف هاي سابق منافقين بود. اگر كسي يك همچو كلمه اي بگويد آن هم جزو منافقين است ، و الا كسي
صفحه : 460
كه مسلمان است ارتشش را مي داند بايد حفظ بكند. آدمي كه مسلمان است ، آدمي كه علاقه دارد به كشور اسلامي ، مي داند كه ارتش از ارگان هايي هستند كه اسلام را حفظمي كنند، همين طوري كه سپاه حفظ مي كند، همين طوري كه بسيج حفظ مي كند. وقتي همه با هم شديد، يك جمعيت عظيم هستيد، و در مقابل ديگران ان شاءالله قدرت نمايي مي كنيد و حفظ مي كنيد كشور خودتان را، دفع مي كنيد دشمنهاي خودتان را. و من هم كه وظيفه ام دعاگويي است به شما، و من بي اشكال هر شب به شماها دعا مي كنم ، بدون استثناء يك شب نيست كه من به شما قواي مسلحه دعا نكنم ، همه تان را و كساني كه بر ضدشما هستند نفرينشان نكنم . و خدا ان شاءالله به همه شما عزت و سلامت عنايت كند، وهمه تان در درگاه خدا روسفيد باشيد، وقتي وارد مي شويد در آن جا، در جمعيتي كه سيدالشهدا - سلام الله عليه - در راسش هست ، شماها هم باشيد.
والسلام عليكم و رحمه الله