عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 44 -  به فكر مردم بودن و سخت گيري نكردن
صفحه : 44
اسلامي اقتضا مي كند كه به عناوين ثانوي عمل كنيد. به آن عمل كنيد گاهي مي بينيد كه بايد نخست وزير در كاري دخالت كند كه اگر دخالت نكند به ضرر اسلام است ، به اواجازه دهيد عمل كند. ضرورت اقتضا مي كند كه نخست وزير فلان كار را انجام دهد كه ازكس ديگري بر نمي آيد. شما بايد سعي كنيد كه نگويند مي خواهيد در تمام كارها دخالت كنيد، حتي در مسائل اجرايي . البته خود اين مسائل را مي دانيد و عمل مي كنيد، ولي من تذكر مي دهم . شما بايد توجه داشته باشيد كه اگر مباحثات به مناقشات تبديل شود وجلوي يكديگر بايستيد، اسباب اين مي شود كه شوراي نگهبان تضعيف شود و در آتيه ازبين برود. و آن كساني كه علمايي را كه قبلا كار شوراي نگهبان را مي كردند، كنارگذاشتند، به اين خاطر بود، كه كم كم آنها را مخالف خود احساس كردند و كنار گذاشتندو بتدريج اين شيطنت صورت گرفت . پس همه ما بايد بيدار باشيم .
به فكر مردم بودن و سخت گيري نكردن
مسئله ديگر رفتار نهادها با مردم است . بايد حركت ما به صورتي باشد كه مردم بفهمندكه اسلام براي درست كردن زندگاني دنيا و آخرت آمده ما است تا ملت احساس آرامش كند. اينكه آمده است : "الاسلام يجب ماقبله "(1) اين يك امر سياسي است . اسلام ديده است اگر بخواهد با كساني كه تازه مسلمان شده اند سختگيري كند، هيچ كس به اسلام رونمي آورد. "جب ماقبل " كرده است و از آنچه در قبل كرده اند گذشته است . در جايي ديدم كميته صنفي گفته است تمام اصنافي كه از چند سال قبل از انقلاب گرانفروشي كرده اند بايد بيايند و مجازات شوند. اين بر خلاف اسلام و رضاي خداست . ما بايد اين قدر سخت نگيريم و به فكر مردم باشيم . مردم ما خيلي زحمت كشيده اند. مردم عادي غير از طبقه مرفه هستند. مردم عادي ما اسلام را پياده كرده اند و تمام زحمات حكومت رامتحمل مي شوند. پس ما بايد بسيار به فكر مردم باشيم و بر آنان سخت نگيريم كه ازصحنه خارج شوند. البته فاسدين را رها نكنيم ، اما اينكه اين فرد با كي عكس انداخته
1- اسلام ماقبل خودش را مي پوشاند "و ناديده مي گيرد".