عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 434 -  تهمتها و تبليغات مسموم عليه جمهوري اسلامي
صفحه : 434
است ، و در بين اين طبقات پايين هستند اشخاصي كه مال داشته باشند. بعد رفتند و پيداكردند يك نفري كه حالا مي گويند كفشگر بوده ، پيدا كردند و او گفت كه من مي دهم - به حسب نقل شاهنامه - من مي دهم لكن به شرط اينكه بچه من را اجازه بدهند درس بخواند. رفتند به او گفتند قبول نكرد، گفت نه ، ما نه پولش را مي خواهيم ، نه اجازه مي دهيم ، براي اينكه اگر اجازه بدهيم كه يك آدم پاييني بيايد و درس بخواند، اين آن وقت بعد مي خواهد دخالت كند در امور و اين نمي شود. اين عدالتي است كه انوشيروان داشته است . و در تاريخ ثبت است اين جناياتي كه اينها مي كردند. و من گمان ندارم درتمام سلسله سلاطين حتي يك نفرشان آدم حسابي باشد، منتها تبليغات زياد بوده است ،براي شاه عباس آن قدر تبليغ كردند، با اينكه در صفويه شايد از شاه عباس بدتر آدم نبوده ، در قاجاريه آن قدر از ناصرالدين شاه تعريف كردند و شاه شهيد و نمي دانم امثال ذلك ، در صورتي كه يك ظالم غداري بود كه بدتر از ديگران شايد. آن تبليغات كه درآن وقت بود، هميشه بوده است . عدالت گستري انوشيروان مثل صلح دوستي رئيس جمهور امريكاست ، و مثل كمونيستي شوروي است . ما الان در عصر حاضر اين چيزها رامي بينيم ، و اگر چنانچه تاريخ نويسها و نمي دانم آنهايي كه شعرا هستند و آنهايي كه خطباهستند و آنهايي كه درباري هستند، اينها را، تبليغاتي كه الان دارد در دنيا مي شود، اين تبليغات به گوش اشخاص برسد كه مطلع از وقايع نيستند، آنها هم خيال مي كنند كه همان طوري كه انوشيروان عادل ، عادل بوده است ، آقاي رئيس جمهور امريكا هم صلح دوست و عدالت پرور و امثال اينهاست ، و حال آنكه شما كه مطلعيد مي دانيد قضيه چي است .
تهمتها و تبليغات مسموم عليه جمهوري اسلامي
اين قدر هياهو راه انداختند براي جلوگيري از تروريست ، آن قدر تبليغات كردند كه ايران تروريست پرور است و ايران چطور و جز تروريست . عراق از جرگه تروريستهاخارج شد چون سجده كرد به امريكا، و ايران وارد شد براي اينكه اعتناي به آنها نكرده ،