عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 43 -  صيانت شوراي نگهبان در گرو عملكرد اعضاي آن
صفحه : 43
به دست خودمان به خودمان مي زنيم . يك قصه هم قصه بعضي ائمه جمعه و بعضي ازعلماي بلاد است كه با دخالتهاي بي مورد خود در امور دولت ، اسباب اين مي شوند كه مردم از آنها كنار گيرند. اگر مردم از روحانيون كنار گيرند، موجب مي شود كه روحانيون شكست بخورند، و اگر روحانيون شكست بخورند، جمهوري اسلامي شكست مي خورد. اين مطلب را بارها گفته ام كه روحانيون بايد وضعي ارشادي داشته باشند، نه اينكه بخواهند حكومت كنند. كاري نبايد بكنيم كه مردم بگويند اينها دستشان به جايي نمي رسيد، حالا كه رسيد ديديد اين طور شدند. استبداد ديني خود تهمتي است كه ازكنارش نبايد گذشت . راديوها مرتب از آن سخن مي گويند و ما را به خودكامگي متهم مي كنند. روحانيون نبايد كاري كنند كه شاهد دست دشمن بدهند. دخالت ما بايد نهي ازمنكر و امر به معروف باشد، والا به استاندار بگوييم تو بايد اين كار را بكني ، والا بگوييم از اينجا برو، اين اولا تضعيف دولت است و از آن گذشته موجب مي شود كه مردم ازروحانيون متنفر شوند. اين موضوعات را بايد كاملا در نظر داشته باشيم .
صيانت شوراي نگهبان در گرو عملكرد اعضاي آن
اما مسئله شما. من با نهاد شوراي نگهبان صددرصد موافقم و عقيده ام هست كه بايدقوي و هميشگي باشد، ولي حفظ شورا مقداري به دست خود شماست . برخورد شمابايد به صورتي باشد كه در آينده هم به اين شورا صدمه نخورد. شما نبايد فقط به فكرحالا باشيد و بگوييد آينده هر چه شد، باشد. شياطين بتدريج كار مي كنند. امريكا براي پنجاه سال آينده خود نقشه دارد. شما بايد طوري فكر كنيد كه اين شورا براي هميشه محفوظ بماند. رفتار شما بايد به صورتي باشد كه انتزاع نشود كه شما در مقابل مجلس ودولت ايستاده ايد. اينكه شما يكي و مجلس يكي ، شما يكي و دولت يكي ، ضرر مي زند.شما روي مواضع اسلام قاطع بايستيد، ولي به صورتي نباشد كه انتزاع شود شما در همه جادخالت مي كنيد. صحبتهاي شما بايد به صورتي باشد كه همه فكر كنند در محدوده قانوني خودتان عمل مي كنيد، نه يك قدم زياد و نه يك قدم كم . در همان محل قانوني وقوف كنيد، نه يك كلمه اين طرف و نه يك كلمه آن طرف . گاهي ملاحظه مي كنيد كه مصالح