عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 374 -  مصرف بيت المال در امور مربوط به مصالح مسلمين
صفحه : 374
وضع حكومت او را ما در نظر بگيريم ، و كساني كه در حكومت هستند و در دستگاههاي دولتي هستند، سيره آن بزرگوار را در نظر بگيرند و ببينند كه بايد چه بكنند. البته قدرت اينكه آنطور كسي عمل بكند، ماها نداريم ، كسي ندارد. به طوري كه نقل كردند در يكي از چيزهايي كه به بعض از عمال خودشان نوشتند، نوشته اند كه : "سر قلمها را نازك بگيريد، سطرها را نزديك هم بنويسيد، از چيزهايي كه فايده ندارد، احتراز كنيد". (2) اين يك دستوري هست براي همه ؛ يعني ، دستوري هست براي كساني كه در بيت المال دست دارند. اينطور حضرت امير - سلام الله عليه - در وقت حكومتش دستور مي دهدبراي صرفه جويي . او مضايقه مي كند كه در يك صفحه كه مي شود ده سطر نوشت ، پنج سطر نوشته بشود؛ يك قلم كه مي تواند آن مركبي كه در آن وقت بوده است صرف كند،سرش ريزه باشد تا كم صرف بشود، حرفهاي غير اصولي نوشته نشود، كه صرفه واقع بشود. باز از ايشان نقل شده است كه حساب بيت المال را مي كشيدند، چراغي روشن بود،شمعي روشن بود و كسي آمد با ايشان حرف ديگري مي خواست بزند، شمع را خاموش كردند، فرمودند كه اين مال بيت المال است ، تو مي خواهي حرف ديگر بزني .
ما چه كنيم با بيت المال مسلمين ؟ وظيفه حكومتها چيست با بيت المال مسلمين ؟ اين مسئله ، مسئله اين نيست كه در آن وقت و در حكومت حضرت امير باشد؛ اين دستوراست در طول تاريخ براي كساني كه متكفل حكومت هستند كه تا اندازه ممكن دربيت المال تصرف نكنند، يك درهمش در آن طرف حساب دارد. بايد حساب بدهيم ،بايد در پيشگاه خداي تبارك و تعالي ، در كارهايي كه مي كنيم ، تصرفهايي كه دربيت المال مي كنيم ، بايد بعد حساب بدهيم چرا؟ زياده روي شده باشد، مجازات دارد؛عدالت شده باشد، مجازات خير دارد. بيت المال مسلمين را بزرگ بشماريد.
مصرف بيت المال در امور مربوط به مصالح مسلمين
حكومتهاي اسلامي بايد بيت المال مسلمين را براي جلال و جبروت خودشان صرف
2- نهج البلاغه ، كلمات 307.