عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 362 -  طرح انتقادات سالم در مطبوعات ، نه انتقامگيري
صفحه : 362
خودم است ، به ديگران هيچ كاري ندارم ، آنها اختيارش با شما و با خود آنهاست . من ميل ندارم راديو هر وقت باز مي شود اسم من باشد، مدت هاست كه از اين جهت متنفرم ، اين كار غلطي است ، به اندازه متعارف نسبت به همه خوب است ، زيادي اش مضر است ، اين به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبك مي كند. اشخاص ، شخصيت هايشان باخودشان است ، اين طور نيست كه اگر اسمشان زياد يا كم مطرح گردد، شخصيتشان زياديا كم شود. در ايران هركس معلوم است چه جوري است . بنابراين ، آنچه راجع به خودم مي گويم اين است كه اگر قرار است عكس مرا بگذاريد، به جاي آن ، عكس يك رعيت را بگذاريد و زيرش بنويسيد اين رعيت چه كار مهمي كرده است .
مسئله ديگر، عمده اين است كه تكرار نباشد. به عقيده من اين سه روزنامه با هم تفاهم كنند و مسائل را مختصرتر بنويسند، مفيدتر و كمتر بنويسند، طولاني و تكراري نباشد.مردم وقتي مي خوانند استفاده كنند، احساس كنند مطلبي است . اينكه بگويند من هر روزبه كي ، چي گفتم ، اين تكراري است . آخر هر روز من يك مسئله اي را مي گويم ، و هي تكرار مي كنند كه فلاني چه گفت . اين چه فايده اي دارد. اما در هر گوشه كشور اگر اتفاقي افتاده باشد، اين خبر است و اخبار را براي مردم گفتن مفيد است .
طرح انتقادات سالم در مطبوعات ، نه انتقامگيري
مسئله ديگر راجع به انتقاد، البته روزنامه ها بايد مسائلي كه پيش مي آيد را نظر كنند،يك وقت انتقاد است ؛ يعني انتقاد سالم است ، اين مفيد است . يك وقت انتقام است ، نه انتقاد، اين نبايد باشد، اين با موازين جور در نمي آيد. انسان چون با يكي خوب نيست ، درمطبوعات او را بكوبد، كار درستي نيست . اما اگر كسي خلاف كرده است ، بايد او رانصيحت كرد، پرده دري نباشد، ولي انتقاد خوب است . بايد در اين امور خيلي ملاحظه بفرماييد تا مطبوعات مركزي باشد براي استفاده عموم ، و اينكه مردم بفهمند بايد چه بكنند و بايد چه بشود.
بيان اخبار مفيد در مطبوعات
در مورد اخبار؛ اخبار روزنامه ها تكراري نباشد، آخر كي با كي ملاقات كرده ، اين چه