عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 305 -  خيرخواه باشيم نه انتقامجو
صفحه : 305
حساب كار را با حساب قدرت بايد بسنجيد و مسائل را بايد دوستانه حل نمود. اين نظري است كه من از اول داشته و دارم و بعد از اين هم خواهم داشت .
خيرخواه باشيم نه انتقامجو
بنابراين ، اميدوارم همان طور كه شما آقايان با انقلاب بوده ايد، انقلاب رابرپا كرده ايد، همين طور به پيش برويد و نصيحت كنيد. مسئله نصيحت يك مسئله است ،انتقامگيري مسئله ديگر. براي مردم و دولت و مسئولين و مجلس بايد ناصح بود، نه مقابله كرد. زيرا اگر شما با من و من با شما مقابله كنيم ، غير از اينكه ديگران سوءاستفاده كنندچيزي به دست نمي آيد. شما ببينيد خارجيها يك كلمه را مي گيرند و چيزي از توي آن بيرون مي آورند كه بر ما غلبه كنند، مثلا مي گويند: "ايراني ها ادعا مي كنند ما باگروگانگيري مخالفيم ، اما چون اينها ضد امريكا هستند اين حرف معنا ندارد". و ديديدكه امريكا در همين قضيه گروگانگيري كه گرفتار شده است چقدر به اين طرف و آن طرف متوسل شده است . از اول هياهو به راه انداختند كه ما دخالت نظامي مي كنيم ، بعدارئيس جمهور امريكا به التماس و گدايي و دريوزگي افتاده است و به اين طرف و آن طرف مي زند كه مسئله را حل كند ولي نتوانست . و عده اي از آن طرف ايستاده ومي گويند: "بايد به شرايط ما عمل شود" و ما بايد خيلي مواظب باشيم ؛ غير از اينكه ما را ازداخل بپوسانند كار ديگري نمي توانند بكنند.
مطلب ديگري كه كرارا عرض كرده ام ، مسئله تدريس و فقه است كه هر چه مي توانيدآن را تقويت كنيد. اسلام با فقه و احكام فقه باقي مانده است ، بايد عده اي كارها را انجام داده و عده اي هم مشغول بحث و درس بشوند. خداوند همه شما را حفظ و سلامت فرمايد.
والسلام عليكم و رحمه الله