عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 287 -  راهپيمايي روز قدس ، ضربه به ابرقدرتها
صفحه : 287
پيدا شد كه تظاهرات به طوري بود كه سابقه نداشت ، و اين از هنر اسلام است و هنر ملت ايران . هنر اسلام ؛ كه بعد از اين همه فشارها و بعد از اين همه ارعابها و بعد از اين همه تهديدها و بعد از آن همه تبليغات ، بعد از چندين سال زحمت و جور، زحمت و اذيت يكدفعه تمام ايران در يك روز براي يك دعوت يك فرد - فرد عزيز - اين طور درخيابانها ريختند. اين از طرفي هنر اسلام است ، اسلام اين طور مردم را متحول كرده است كه ترس را از دلها برده است و جانها را الهي كرده است و روحها را روحاني كرده است كه بچه هاي كوچكشان را مي آورند كفن مي پوشانند و مي گويند براي شهادت آمديم . اين در تاريخ دنيا هيچ سابقه ندارد؛ تمام تاريخ دنيا را شما بگرديد اين را پيدا نمي كنيد كه بااين وضع ، با اين كيفيت ، با اين ارعاب و ترساندنهاي مردم و با اين بمباران كردن مناطق -حتي تهران - اين طور مردم بريزند بيرون كه نتواند ديگر كسي بگويد كه مردم جنگ نمي خواهند! مردم جنگ نمي خواهند، اما دفاع دارند. اين "جنگ جنگ تا پيروزي " كه مردم مي گويند. اين جنگ دفاعي است . و الا ابتدائا كه اگر اين مسائل نبود، ايران به هيچ جا نظر نداشت ، الان هم ندارد.
راهپيمايي روز قدس ، ضربه به ابرقدرتها
تجربه هايي كه كردند خارجيها، آنهايي كه بي اطلاع بودند از اسلام ، آنهايي كه بي اطلاع بودند از قدرت اسلام و هنر اسلام ، آنها در حجاب بودند و نمي دانستند - حالاهم هستند - لكن يك پرده اي برداشته شد از اين حجاب . الان سرتا ته دنيا همه ابرقدرتهامي دانند قضيه چي هست . همه اين تبليغات هم كه دارند مي كنند، همه براي اين است كه ،مي دانند قضيه چه قضيه بزرگي بوده است و بايد چه جوري با آن مقابله كرد، ابتدايش بااينكه سكوت كنند. اين سكوت نه اين است كه ندانند، آنهايي كه بايد بدانند مي دانند،سراني كه در دنيا هستند، ابرقدرتها، آنها مي دانند، خبرگزاريهايي كه اينجا دارند، مسائل را آن طوري كه هست اطلاع مي دهند، لكن يك وضع ديگري هم براي تبليغاتي درست مي كنند، نه اينكه ندانند، مسائل را مي دانند. مي دانند كه بعد از اين همه تبليغاتي كه