عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 254 -  محرومان حاميان اسلام و انقلاب
صفحه : 254
كه درس توحيد مي گويد، آن هم همين طور است كه اگر چنانچه در او آن منيت باشد،زبان ، زبان شيطان است و درس توحيد را به زبان شيطان مي گويد. شما آقاياني كه مي خواهيد برويد در جاهاي ديگر و تربيت كنيد مردم را، ملتفت باشيد كه يك وقت خداي نخواسته ، خودتان آلوده نباشيد و آنها را دعوت كنيد.
قدرتهاي دنيا منشاء گرفتاري ملت ايران
ما امروز مبتلا هستيم به دنيا و قدرت هاي دنيا، در هيچ وقت ايران اين قدر ابتلا نداشته است ، براي اينكه ايران يك گاو شيرده بوده است و پستان هايش را هم رها كرده بوده است كه از او مي دوشيدند، اين آرامش بوده ! آن آرامشي كه در زمان سابق بود، اين آرامش بود كه يك گاو شيردهي پستان هايش را در دست ديگران قرار بدهد و هيچ حرف نزند. وقتي ايران همه مخازنشان را تحويل مي دهد به غير، ديگر چرا او را نگهش ندارند؟ چرا آرام نگهش ندارند؟ آرامش است ، اما چه آرامشي ، آرامشي كه يك حيواني دارد در مقابل يك انسان ، امروز، آن نيست ديگر. امروز براي اينكه اين انسان مي خواهد ارزش انساني اش را به دست بياورد، همه با او مخالفند. شرق با او مخالف است ، غرب هم با او مخالف است و منطقه هم مخالف ؛ داخل هم آنهايي كه توجه ندارند، يا آنهايي كه عناد دارند آنها هم مخالف . شما راه خودتان را به پيش بگيريد،وحدت خودتان را حفظ بكنيد، خودتان را با جامعه ، با مردم تطبيق بدهيد؛ به اين معنا كه آنها را هم هدايت كنيد و آنها را داشته باشيد. اين ملت است كه شما را از آن قيد و بندهاآزاد كرد، و امروز هيچ قيد و بندي از هيچ كشوري در گردن شما نيست ، هيچ تعهدي نداريد به ديگران .
محرومان حاميان اسلام و انقلاب
امروز كشوري كه غيرمتعهد است ، ايران است . يك كشور ديگر پيدا نمي كنيد كه غيرمتعهد به معناي واقعي اش باشد و اين به بركت اين زاغه نشينان ، اين قشر محروم توده بوده است . آن كه اين همه جوان را داد اين قشر محروم است . بيايند بشمرند، چند نفر از