عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 253 -  دعوت به حق همراه با عمل به آن
صفحه : 253
دعوت به حق همراه با عمل به آن
مناجات "شعبانيه " را خوانديد؟ بخوانيد آقا! مناجات شعبانيه از مناجات هايي است كه اگر انسان دنبالش برود و فكر در او بكند، انسان را به يك جايي مي رساند. آن كسي كه اين مناجات را گفته و همه ائمه هم به حسب روايت مي خواندند، اينها، آنهايي بودند كه وارسته از همه چيز بودند، مع ذلك آن طور مناجات مي كردند، براي اينكه خودبين نبودند. هر چه بودند اين طور نبوده كه خودش را ببيند كه ، حالا من امام صادق ام ديگر،نه ، امام صادق مثل آن آدمي كه در معصيت غرق است مناجات مي كند، براي اينكه مي بيند خودش هيچ نيست و هر چه هست نقص است و هر چه هست از اوست . هر چه كمال است از اوست ، خودش چيزي ندارد. هيچ يك چيزي ندارند، انبيا هم هيچي نداشتند. همه هيچ اند و اوست فقط، همه هم دنبال او هستند، همه فطرت ها دنبال اوهستند، منتها چون ما محجوبيم ، نمي فهميم كه ما دنبال او هستيم ؛ آنهايي كه مي فهمند،آنها وارسته مي شوند و مي روند سراغ همان معنا. اين كمال انقطاعي كه خواستند، اين كمال انقطاع همين است كه از همه اين چيزهايي كه هستش ، اصلش به كنار باشند. انه كان ظلوما جهولا را كه در آيه شريفه وارد شده است كه عرضنا الامانه علي السموات و الارض و الجبال فابين بعد مي گويد: انه كان ظلوما جهولا، (7) بعضي مي گويند كه "ظلوما جهولا" بالاترين وصفي است كه خدا براي انسان كرده ؛ "ظلوما" كه همه بت ها را شكسته و همه چيز را شكسته ؛"جهولا" براي اينكه به هيچ چيز توجه ندارد و هيچ چيز را متوجه به آن نيست ، غافل ازهمه است . ما نمي توانيم اين طور باشيم ، ما امانتدار هم نمي توانيم باشيم ، لكن مي توانيم در آن راه باشيم . شما آقاياني كه مي خواهيد مردم را دعوت كنيد به آخرت ، دعوت كنيدبه صفات كذا، بايد قدم اول را خودتان برداريد تا دعوت تان دعوت حق باشد،والادعوت حق است ، دعوت كن شيطان است ، از زبان شيطان دعوت مي كند انسان . آن هم
7- سوره احزاب ، آيه 72: "انا عرضنا الامانه علي السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملهاالانسان انه كان ظلوما جهولا. " ما بر آسمانها و زمين و كوهها، امانت را عرضه داشتيم ، همه از تحمل آن امتناع ورزيده وانديشه كردند تا انسان آن را پذيرفت و انسان هم بسيار ستمكار و نادان بود.