عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 250 -  حفظ قداست خطبه هاي نماز جمعه
صفحه : 250
بيشتر از جاهاي ديگر مي تواند بازي بدهد، كه تو فلاني هستي ، تو چه هستي ، ديگران چي اند، از اين معاني . هيچ فرقي مابين آن آدمي كه به حسب ظاهر قدرتمند دنياست ودارد باز هم دنبال قدرت مي گردد، با آن آدم زاهدي كه توي يك صومعه نشسته است ،در اين جهت فرق نيست كه اگر هر دوشان بگويند: من اين طور، اين زاهد بگويد: من اين زاهد هستم ، من چه ، يا آن بگويد، من قدرتمند هستم ، هر دويش از شيطان است ، بلكه اين فسادش بيشتر از آن است . خودخواهي هميشه اسباب اين است كه انسان را به فسادبكشد. تمام فسادهايي كه در عالم پيدا مي شود، از خودخواهي پيدا مي شود، از حب جاه ،از حب قدرت ، از حب مال ، از امثال اينهاست و همه اش برمي گردد به حب نفس و اين "بت " از همه بزرگتر است و شكستنش هم از همه مشكل تر است . تعقيب كنيد كه اگرنمي توانيد به تمام معنا بشكنيد - كه مي توانيد ان شاءالله - مشغول باشيد به شكستن دست وپاي يك همچو بتي . اگر رهايش كنيد شما را به هلاكت مي كشاند. اين طور نيست كه ما رارها كند، ما يك معصيتي بكنيم ما را رها كند، يك كار ديگري بكنيم زيادتر ما را رها كند.درجه به درجه پيش مي برد تا آن جايي كه دين انسان را از دست انسان مي گيرد. اين يك مسئله طبيعي است كه شغل شيطان هم همين است ، هم شيطان باطني انسان ، هم آن شيطاني كه اينها هم به او بستگي دارند.
حفظ قداست خطبه هاي نماز جمعه
ائمه جمعه ، ائمه جماعت ، روحانيون محترم ، اينها بايد توجه به اين معنا داشته باشندكه اينها پدر هستند از براي ملت . اينها با مردم بايد سمت پدري داشته باشند، اينها با مردم بايد رفتارشان رفتار پدرانه باشد. بين خودشان برادر باشند، رفتار، رفتار برادري باشد.اجتماع داشته باشند، در هر شهري با هم در هر هفته يك روز، دو روز با هم مجتمع باشند، مسائل خودشان را بگويند. اگر يك خيالي دارند، اگر يك كاري دارند او رابگويند، حل كنند بين خودشان و هيچ وقت يك مسئله اي را به خطبه هاي نمازجمعه نكشانند، چه اشكال داشته باشند به فلان استاندار، فلان حاكم يا فلان وزارتخانه و چه