عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 248 -  مسئوليت روحانيون در حفظ هويت صنفي خويش
صفحه : 248
مي كنند؛ اينها يك اقليتي هستند كه نبايد ملت به آنها گوش بكند. اكثريت قاطع روحانيت و اهل علم ، اينها متعهد به جمهوري اسلامي هستند و مي فهمند جمهوري اسلامي درايران چه كرده است ، مي فهمند كه مقايسه اين با زمان شاه چه جور است و تعهد دارند به اينكه كار را پيش ببرند و قدمهاي بلندتري بردارند و اين نمي شود الا اينكه يك جهاتي ملاحظه بشود. يكي اينكه بين خود روحانيون هر چه بيشتر اخوت بيشتر بشود، هر چه بيشتر وحدت بيشتر بشود. آن چيزي كه شما را پيروز كرد و آن رژيم سابق را كنار زد ويك رژيم اسلامي را به جاي او نشاند، آن اين بود كه همه با هم بودند، در آن وقت خلافي توي كار نبود، براي اينكه همه مي دانستند كه رژيم بد است ، همه از او درد كشيده بودند، رنج كشيده بودند. و اگر چنانچه بعد از پيروزي ، خداي نخواسته كساني بخواهنداخلال بكنند و در بين شما يك خلافي ايجاد بكنند، بدانيد كه اين يك دستي است كه ازامريكا دراز شده است ، تا اينجا هم آمده است . بايد بيدار باشيد، بايد هوشيار باشيد كه نبايد ما دشمن را خوار و ضعيف بشماريم . ما بايد هر روز هوشيار و بيدار باشيم كه اين دشمناني كه هستند، يا براي اصل اسلام و يا براي جمهوري اسلامي اينها مشغول كارند واخيرا هم فعاليتشان بيشتر شده است . شما بايد اجتماعتان را حفظ كنيد. روحانيون بايداخوت روحانيتيشان را حفظ بكنند.
مسئوليت روحانيون در حفظ هويت صنفي خويش
علاوه بر اينكه اخوت اسلامي بين همه قشرها بايد باشد، روحانيون يك تكليف فوق اينها دارند. اگر يك روحاني پايش را كج بگذارد مي گويند "روحانيين اين طورند" ،نمي گويند فلان آدم ، اگر يك بقالي كمفروشي كند مي گويند "آن بقال كمفروشي كرده "نمي گويند "بقالها كم فروش اند"؛ اين از تبليغاتي است كه شده است . اگر يك روحاني خداي نخواسته ، يك خطايي بكند، اين طور الان وضع شده است كه مي گويندروحانيون اين جوري اند، مسئوليت ، يك مسئوليت بزرگي است كه يكي اگر پايش راغلط بگذارد اين طور نيست كه پاي خودش حساب بشود، پاي روحانيت اسلام حساب