عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 237 -  اختلاف و منيت مبدا شكست در مقابل دشمن
صفحه : 237
دست شما به قدرت خداست كه به ماشه مي رود و فكر شما با قدرت خداست كه مي رودو كارها را انجام مي دهد و كارهاي نظامي و غيرنظامي را؛ قدرت مال اوست و همه بايد ازاو باشيم ، "انالله "؛ همه چيز از او، "الحمدلله "، هر حمدي مال اوست . شما يا ما خيال مي كنيم كه الان ايران يك قدرتي دارد، لكن اين قدرت خداست در اينجا ظاهر شده است . شما قدر اين را بدانيد كه بفهميد كه با قدرت خدا داريد سير مي كنيد؛ با قدرت خداو به تبع خاصان خدا كه در راسش انبيا هستند، با اين مرام سير مي كنيد و باايده تحكيم احكام اسلام و رفع ظلم از مظلومين ، شما با همين وضع ، با همين ايده حركت كرديد. آن وقتي كه هيچ نداشتيد، آن وقتي كه همه قوا دست رژيم بود، آن وقتي كه همه قدرت هامي خواستند او را نگهش دارند، شما جوانها ريختيد در خيابانها و كاري كرديد كه نتوانست حتي قدرت امريكا اين رژيم را نگه دارد. با همه قوا دنبال اين بودند كه نگهش دارند، به همه حيله ها متشبث شدند براي نگهداري او، لكن قدرت شما نگذاشت اين كاربشود و اين قدرت براي اين است كه ، از اول شما دنبال اين نبوديد كه "من "، دنبال اين بوديد كه "اسلام "، دنبال اين بوديد كه "كشور اسلامي ".
اختلاف و منيت مبداء شكست در مقابل دشمن
اگر بنا باشد كه يك وقت خداي نخواسته ، ارتش بگويد "من "، سپاه هم بگويد"من "، بسيج هم بگويد "من "، آن روز است كه فاتحه همه تان خوانده شده است . آن روز است كه شما خداي نخواسته ، دست از اين انسجامتان كه همه يكي هستيد،"يد واحد" هستيد براي حفظ كشورتان و حفظ اسلام ، تا آن وقت كه "يك " هستيد،اين "يك " را كسي نمي تواند بشكند. آن وقتي كه متفرق شديد، صدها ميليون آدمي كه هر كدام علي حده فكر مي كنند، هر كدام براي خودشان مي خواهند يك كاري بكنند،اينها به يك شاهي نمي ارزند. وقتي يك عده كمي باشند كه اينها با هم باشند و براي خودشان نه ، براي مقصدشان ، براي كشورشان ، براي اسلامشان ، اگر بنا شد همه ولوجمعيت كم به اين مقصد حركت كردند، اينها به مقصد مي رسند، جمعيت