عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 215 -  دفاع از كشور اسلام وظيفه شرعي مردم
صفحه : 215
بكشند مسلمين و با آنها جنگ بكنند. اين كوردلهايي كه براي طرفداري از قدرتهاي بزرگ و براي طرفداري از سلطنت طلبها و منافقين و امثال اينها به ايران و رزمندگان ايران و علماي اسلام در ايران اشكال مي كنند، اينها اشكالشان را ببرند در صدر اسلام طرح كنند، ببينند كه بايد چه بگويند! اميرالمومنين را قبول ندارند؟ قبول دارند. در آنجا ببينندچه واقعه اي اتفاق افتاد و براي چه اتفاق افتاد، انگيزه چي بود؟ آنها مي خواستندبرگردانند اسلام را به همان مسائل زمان جاهليت ، ولو در صورت اسلام . تكليف اميرالمومنين در اين وقت چي بود؟ جز اين بود كه عمل كرد؟
دفاع از كشور اسلام وظيفه شرعي مردم
ما اعتقادمان اين است كه صدام مي خواهد اسلام را برگرداند به كفر و الحاد. مااعتقادمان اين است كه امريكا از اسلام ترسيده است و مي خواهد اسلام را به هم بزند،تصريح هم مي كند. ما اين كساني كه با دولت اسلامي ايران معارضه مي كنند، اعتقادمان اين است كه اينها با اسلام دارند معارضه مي كنند. ما روي اين اعتقاد با اينها تا آخر بايدمبارزه كنيم براي اينكه اسلام همچه تكليفي براي ما معين كرده است . كسي كه همه موافقينش عبارتند از اشخاصي كه منحرفين هستند از اسلام ؛ امريكايش منحرف ،ديگرانش منحرف ، كسي كه اين طور است و در مملكت خودش با مسلمين آن طورعمل مي كند و با مسلمين ما هم اين طور عمل مي كند، اين كس را جز اينكه با او به مبارزه برخيزيم ، راهي نداريم . و ما تا آخر دنبال اين مطلب هستيم و خواهيم بود و به حرفهاي مفت آنهايي كه انحراف دارند؛ انحراف عقلي دارند، انحراف فكري دارند، به حرفهاي آنها اعتنايي نمي كنيم ، ما تكليف را ملاحظه مي كنيم . علماي اسلام الان در ايران - علماي بزرگ ايران - همه شان موافق با اين مسئله هستند و مومنين هم همين طورند و بازاريها وكشاورزها و ديگران ، اهل ادارات ، همه اينها، اينها خلص از مومنين هستند كه با اين امرموافق هستند. و از آن طرف اگر خداي نخواسته ، در اين جنگ امريكا پيروز بشود وصدام را پيروز بكند، اسلام يك سيلي اي مي خورد كه تا آخر، تا زمانهاي طولاني ،