عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 196 -  تلاش براي كسب رضاي الهي
صفحه : 196
شهيد شده است - يا اينكه چند نفر، يكي - دو نفر ازشان - به من گفتند كه اين وصيت هم كرده است ، همين كه من مي روم براي شهادت ، وصيت كرده و از همانهايي است كه درهمينجا شهيد شده . با يك همچو ملتي كسي نمي تواند مقابله كند. ملتي كه اينطور است ؛آن روزي كه اعلام مي كنند كه مي خواهيم بمباران كنيم نماز جمعه را، بيايند و بيشتربيايند، حتي آنهايي كه نمي آمدند براي نماز، [از] قراري كه براي من نقل كرده اند،آنهايي كه براي نماز جمعه هم نمي آمدند هفته هاي ديگر، اين هفته آمده اند؛ اين يك همچو ملتي است . يك همچو ملتي را نمي تواند كسي به واسطه بمباران كردن يك جايي ، به واسطه شرارتهايي كه دارد مي شود، اين را منصرفش كند از اينكه دارد. . . . ملت ما، در مقابل چي چي منصرف بشود. اسلام است و امانت خدا به دست ما؛ اسلامي است كه - از صدر اسلام - با زحمت و با مشقت ، اين اسلام تولد پيدا كرده است و هر چه جلورفته است باز مشقت درش بوده .
تلاش براي كسب رضاي الهي
پيغمبر اسلام - صلي الله عليه و آله و سلم - از اولي كه دعوت كرده است تا آن وقتي كه در رختخواب رفتن از اين عالم بوده است و لقاالله بوده است ، در حال جنگ بوده . حتي آن وقتي هم كه در بستر خوابيده است باز براي جنگ بسيج كرده است و آنهمه مشقت هايي كه ايشان ديدند؛ از قريب و از غير قريب ديدند و بعد از آن هم همين طور؛مسلمين ديده اند؛ ائمه ما ديده اند؛ اميرالمومنين ديده است . خوب ! آنها براي اسلام چون بوده ، به ذائقه شان شيرين بوده . ما بايد كوشش كنيم كه ذائقه مان را يك همچو ذائقه اي قرار بدهيم كه براي ما هر چيز شيرين باشد. رضاي به قضاي خدا، معنايش همين است كه يكوقت تسليم است ، آدم تسليم مي شود، خوب ، ما سلميم . يكوقت رضاست به آنچه اومي كند، اين ديگر فرق نمي كند بين اينكه آن كسي كه راضي است ، فرق نمي كند بين اين كه از او بلا برسد يا اين كه از او نعمت برسد، همه را نعمت مي داند. مي گويد از آن است ،از محبوب من است . اگر محبوب انسان همين محبوبهاي ظاهري هم اگر چنانچه فرض كنيد