عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 138 -  اصلاح جامعه در پرتو مبارزه با فساد
صفحه : 138
مي كند ايران را. وقتي ملت ها ديدند كه امريكا دور قصر خودش و دور كاخ سفيد، سدايجاد مي كند كه مبادا از ايران بروند آن جا را منفجر كنند، مردم قدرت ايران را مي فهمند،مي فهمند كه اسلام همچو قدرتي دارد. يك دروغي آنها مي گويند به خيال اين كه ما راتضعيف كنند، آنها دروغ مي گويند. ايران مخالف با همه اين مسائل است . ايران حجت دارد، دليل دارد. ما با قرآن داريم پيش مي رويم ، با نهج البلاغه داريم پيش مي رويم . مامحتاج نيستيم به اين كه ترور كنيم ، آنهايي كه مخالف ما هستند الان دارند ترور مي كنند،الان هم در ايران مشغولند، منتها نمي توانند، فرض كنيد يك بقالي را مي زنند، خوب ! اين ترور كور.
اصلاح جامعه در پرتو مبارزه با فساد
آنهايي كه مخالف با ترور هستند، مركز ترور هستند. امريكايي كه اين قدر ازانساندوستي صحبت مي كند و رئيس جمهورش آن طور از انساندوستي ، انساندوست است امريكا! امريكايي كه دنيا را به آتش كشيده است ، امريكايي كه بشر را دارد به فنامي رساند، اينها انساندوست اند؟ و اسلام اين طور نيست ؟! و ايران اسلامي اين طورنيست ؟ برادران ، وقتي كه مي رويد بيرون ، مسائل را بگوييد. ننشينيد ديگر در خانه تا اين كه آنها برايش هجوم كنند، شما هجمه كنيد آنها عقب مي نشينند. شما ننشينيد در خانه وهي ترس اين كه مبادا چه بشود. خوب ! همين چيزي بود كه در ايران بود و قدرت ايران ازاكثر اين بلادي كه هستند زيادتر بود، لكن ايران علمايش رويش كار كردند، مردم را بيداركردند، به مردم مصلحت را گفتند، اسلام را گفتند به مردم ، مردم هم اسلام را به ذات مي خواهند، مسلمانند. شما اسلام را به مردم بگوييد شما احكام اسلام را، نرويد سراغ احكام فقط نماز و روزه ، آنها را هم بايد بگوييد، اما احكام اسلام كه منحصر در اين نيست . شما سوره برائت را براي مردم چرا نمي خوانيد؟ شما آيات قتال را چرانمي خوانيد؟ هي آيات رحمت را مي خوانيد! آن قتال هم رحمت است براي اين كه مي خواهد آدم درست كند. آدم گاهي درست نمي شود مرض گاهي صحيح نمي شود، الا