عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 137 -  تهمتها و تبليغات منفي دشمنان عليه نظام اسلامي
صفحه : 137
مساجد است اين سنگرها. اين سنگرها مراكز عرفان است ، مراكز توحيد است و در اين مراكز كه شب آن طور مشغول هستند، روز هم آن طور فداكاري مي كنند. اين ، براي اين است كه روي اين جمعيت ، مدت هاي زياد چندين سال - بيست سال تقريبا - كار شده است ؛ علماي بلاد كار كرده اند، فضلا كار كرده اند، اينها را بيدار كرده اند، متحول كردند.اگر نبودند اينها؛ اين جوان هايي كه از دست ما گرفته بودند، از دست اسلام گرفته بودند ودر مراكز فحشا برده بودند آنها را؛ اگر نبود اين نهضتي كه در ايران شد؛ اين نهضت اسلامي و انقلاب اسلامي كه در ايران شد، خدا مي داند كه آنها بنا داشتند چه بكنند.
تهمتها و تبليغات منفي دشمنان عليه نظام اسلامي
و اين امري كه در ايران هست ، همه جا هست ؛ ما در ايران شاهدش هستيم ، شما هم دربلاد خودتان الان شاهدش هستيد، ببينيد كه الان از احكام اسلام آن جا چه خبر است واين جا چي است ؟ اينهايي كه هميشه تكذيب از ايران ، و هر راديويي را شما باز كنيد ازايران تكذيب مي كند، از اختناق ايران ، از جنايات ايران ، از زندان هاي ايران ، ازشكنجه هاي ايران ، از كشتار بدون محاكمه ، از اينها صحبت مي كنند. خوب ! شما ببينيد درخارج ، تحقيق كنيد الان اين مطلب را، شما آمديد درها باز است ، براي تحقيق برويد،ببينيد. شما كوچه و بازار را داريد مي بينيد، در كوچه و بازار مردم را دارند با چه تهديدمي كنند و اذيت مي كنند؟ در نماز جمعه اي كه شما رفتيد، كسي ايستاده بود با تفنگ مردم را تهديد مي كرد كه برويد نماز جمعه ؟ خوب ! اينهاست كه به ما مي گويند. اگر شما درخارج از ايران ، در بلاد خودتان ، ديديد كه مفاسد زياد است ، بدانيد كه اينها از اين مي ترسند كه آن جا برگردد حال مفسده به حال مصلحت ، به حال اسلام . اينها مي خواهندجلوي اين را بگيرند، يك سدي درست كنند، جلوي اين موجي كه پيدا شده است بگيرند و نگذارند كه صداي ايران برسد به كشورهاي ديگر. و اين هم يك اشتباهي است كه آنها مي كنند. هرچه اين بوق ها بلندتر بشود ايران قوي تر مي شود. هرچه اينها ايران رامتهم كنند به اين كه فساد دارد مي كند، نمي دانم استبداد هست ، فاشيستي است - امثال اين عبارات - و هر تروري در عالم واقع مي شود دست ايران در كار است ، اينها تقويت