عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 134 -  تهذيب جامعه ، وظيفه علما و دانشمندان مهذب
صفحه : 134
ملائكه مي گفتند - نگويد من ثروتمندم ، نگويد من زاهدم ، نگويد من عارفم ، نگويد من موحدم . در هريك از اينها، ولو آن علم اعلايي كه علم فلسفه يا عرفان است ، اگر اين خصيصه شيطاني باشد، حجاب است ؛ "العلم حجاب الاكبر"(4). و اگر كسي بخواهدمعالجه كند خودش را، بايد اين خصيصه را به آن توجه بكند و بسيار مشكل است معارضه با اين خصيصه . اگر بخواهد كسي تهذيب بشود، با علم تهذيب نمي شود؛ علم انسان را تهذيب نمي كند. گاهي علم ، انسان را به جهنم مي فرستد؛ گاهي علم توحيد انسان را به جهنم مي فرستد؛ گاهي علم عرفان انسان را به جهنم مي رساند؛ گاهي علم فقه انسان را به جهنم مي فرستد؛ گاهي علم اخلاق انسان را به جهنم مي فرستد. با علم درست نمي شود. تزكيه مي خواهد - يزكيهم (5) - تزكيه مقدم است بر همه چيز. طلبه اي كه در مدرسه درس مي خواند، همدوش با درس ، همقدم با درس تزكيه لازم دارد. امام جمعه اي كه مي خواهد هدايت كند مردم را، بايد تزكيه خودش را كند تا بتواند هدايت كند. دولتي كه بخواهد مردم را وادار به كار خوب بكند بايد تزكيه بكند خودش را. عارفي كه بخواهدمردم را به معارف الهيه دعوت كند، تا خودش را تزكيه نكند اين قدرت را ندارد.فيلسوفي كه بخواهد توحيد را به مردم بياموزد، تا اين خصيصه شيطاني در او هست ، اين عمل را نمي تواند انجام بدهد؛ يعني ، زبان ، زبان شيطان است و توحيد مي گويد و دل ، دل شيطان است كه توحيد را دريافت كرده است ، و قلب ، قلب شيطان است كه فقه را آموخته و فقه را تعليم مي كند. تا اين خصيصه هست ، تمام امور لنگ است در اشخاصي كه بخواهند خودشان را تهذيب كنند، يا اشخاصي كه بخواهند جامعه را تهذيب كنند.
تهذيب جامعه ، وظيفه علما و دانشمندان مهذب
بر عهده كي است كه جامعه را تهذيب كند؟ بر عهده علما، بر عهده دانشمندان ، برعهده انديشمندان ، بر عهده ائمه جمعه ، بر عهده مدرسين ، بر عهده علماي بلاد. همه بايدبكنند، اما آن كه خودش را به اين زي درآورده و خودش را به صورت معلم ، استاد،
4- "علم بزرگترين حجاب است ".
5- اشاره است به آيه 2 سوره جمعه .