عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 11 -  احتراز نيروهاي مسلح از مناقشات سياسي
صفحه : 11
احتراز نيروهاي مسلح از مناقشات سياسي
از چيزهايي كه من بايد هم عرض كنم اين است كه ، يك مطلبي كه وقتي واقع مي شوددر بين دولتيها يا بين مجلسيها يا نطقهاي مجلسيها، يك وقت اين است كه راديو اين راذكر نمي كرد، خود دربسته بود، اين ، آن قدرها ضرر نداشت . اما حالا كه بنابراين است - وخوب هم هست - كه راديو مردم را در جريان بگذارد، به مجرد اينكه يك اختلافي درمجلس پيدا مي شود، منعكس مي شود در همه ملت ، و آن كه خيلي خطرناك است ، اين است كه منعكس مي شود در سپاه ، در ارتش . ما كه مي خواستيم به - همه دنيا كه دنبال اين هستند كه ارتششان از امور سياسي كنار باشد، آنها يك چيزي مي فهمند كه مي گويند اين را - ما كه مي خواهيم كه سپاه و ارتش جندالله باشند و دسته بندي نداشته باشند و جهات سياسي را كنار بگذارند، براي اينكه اگر جهات سياسي و مناقشات سياسي در سپاه رفت ودر ارتش رفت ، بايد فاتحه اين سپاه و ارتش را ما بخوانيم . اين جهت را بايد آقايان متوجه باشند. مملكت از خودتان است ، مجلس از شماست ، دولت از شماست ، ارتش ازشماست ، سپاه از شماست ، همه از شماست . شما بايد توجه بكنيد به اينكه مسائل شمامنعكس مي شود در همه كشور و همه دنيا. يك كلمه اي كه يكي در اينجا مي گويد،تعبيرش مي كنند در تبليغات دنيا و رسانه هاي گروهي دنيا، تاويل مي كنند و شروع مي كنندبه ايران حمله كردن . با اينكه مقصد آن گوينده اين نيست ، لكن آنها يك راهي پيدامي كنند براي اينكه چه بكنند. در عين حالي كه دولت مي گويد كه اين مين گذاريها، اين دزديهاي دريايي و دزديهاي هوايي به ما مربوط نيست و ما با آن مخالفيم و ما جايزنمي دانيم كه يك دسته مردم بيگناه را بردارند از يك طرف به يك طرف ديگر ببرند، وآن قدر مورد خوف و ترس آنها بشوند، در عين حال اين را يك كلمه اي نقل مي كنند،مي گويند: لكن در راديوي ايران گفته است ، تعريف كرده از اينهايي كه ربوده اند چيز را.البته اين يك چيز غلطي است در راديو و بايد جلويش گرفته بشود جدا. راديو نبايد همين طور بي توجه و بدون فهم يك مسائلي را بگويد و ايران را مفتضح كند. اگر يك كلمه يك وقتي اينها گفتند، خوب ، ربطي به دولت ندارد. لكن راديو [را] آنها حساب