• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه

زیارتنامه امام علي (ع)

سپاس خداي را که مرا گرامي داشت به شناختن او و شناختن رسولش و آنکس که
واجب است بر من طاعتش از مهر او بر من و تفضل از او بر من و منت نهاد بر من
به ايمان حمد خدا را که داخل کرد مرا به حرم برادر رسولش و نمودش به در عافيت
حمد خدا را که قرارم داد از زائرين قبر وصي رسولش گواهي مي دهم که نيست معبودي 
جز خدا يگانه است و شريک ندارد و گواهم که حضرت محمد بنده او و رسول اوست
آمده به حق از طرف خدا و گواهم به اينکه علي عليه السلام بنده خداست و برادر
رسول خدا خدا بزرگتر است خدا بزرگتر است خدا بزرگتر است نيست معبودي جز خدا
و خدا بزرگتر است و سپاس خدا را بر رهبري او و توفيق او بر آن چه دعوت کند از
راه خود خداي براستي تو بهترين مقصود و کريمتر وارد پذيري و من به تو وارد شدم و
تقرب جويم به تو به پيغمبرت پيامبر رحمت و به برادرش اميرالمؤمنان علي فرزند
ابيطالب بر آنان درود و رحمت فرست بر محمد و آل محمد و بيهوده مکن کوشش مرا و
نظر کن به من نظر مهرباني که مرا فراگيري بدان و قرار بده نزد خودت آبرومند در
دنيا و آخرت و از نزديکان
درود فرست بر رسول خدا امين خدا بر وحي او و بر تصميمات فرمانش خانم آنچه
پيش بوده و آغاز آنچه بيايد و مسلط بر آنها همه و رحمت خدا و برکات او درود
بر صاحب سکينه و وقار درود بر شخص مدفون در مدينه درود بر پيغمبر منصور و مؤيد
به وحي درود بر ابي القاسم محمد بن عبدالله و رحمت خدا و برکات خدا بر او گواهي 
مي دهم که نيست معبودي جز خداي يگانه شريک و انباز ندارد و گواهم که محمد بنده
و فرستاده اوست حق را آورده از نزد او و تصديق رسولان کرد درود بر تو اي رسول
خدا درود بر تو اي حبيب خدا و برگزيده او بر خلقش درود بر اميرمؤمنان
بنده خدا و برادر رسول خدا اي مولايم اي اميرمؤمنان بنده تو و زاده بنده ات و
زاده کنيزت نزد تو آمد پناهنده به عهد توست آهنگ حرم تو کردم روي آورده به
سوي  مقام تو متوسل بدرگاه خداي تعالي آيا داخل شوم اي مولاي من آيا داخل شوم اي 
اميرالمؤمنين آيا داخل شوم اي حجت خداي آيا داخل شوم اي امين خدا آيا داخل شوم
اي فرشتگان خدا مقيم در اين زيارتگاه اي مولاي من آيا اجازه دخول به من مي دهي به
بهترين وجهي که به يکي از دوستانت اجازه دادي اگر من لياقت آن را ندارم تو
اهليت آن را داري .
به نام خدا و به ذات خدا و در راه خدا و بر ملت رسول خدا درود و رحمت خدا بر
او و بر آل او خدايا بيامرز مرا و رحم کن مرا و توبه ام را بپذير زيرا تو
توبه پذير و مهرباني 
درود از جانب خدا بر محمد رسول خدا امين خدا بر وحي او و رسالتش و تصميمات
کارش و معدن وحي و تنزيل و خاتم گذشته و گشايش و آغاز آنچه بيايد و مسلط بر
آنها همه گواه بر خلق چراغ تابان و درود بر او و رحمت خدا و برکاتش خدايا درود
فرست بر محمد و خاندان مظلومش برتر و کامل تر و بلندتر و شريف تر از آنچه رحمت
فرستادي بر يکي از پيغمبران و رسولانت و برگزيدگانت خدايا درود فرست بر
اميرمؤمنان بنده تو و بهتر خلقت پس از پيغمبرت و برادر رسولت و وصي حبيب تو
که برگزيدي او را بر خلقت و راهنماي بر کسي که مبعوثش کردي برسالتت و جزابخش
قيامت به عدلت و فصل محاکماتت ميان خلقت و درود بر او و رحمت خدا و برکاتش
خدايا درود فرست بر امامات از فرزندانش کارگزاران به فرمانت بعد از او
پاکاني که پسنديدي آنها را ياوران براي دينت و حافظان سر تو و گواهان بر خلقت
و نشانه هائي بر بندگانت صلوات تو بر آنان درود بر اميرمؤمنان علي فرزند
ابيطالب وصي رسول خدا و جانشين او و بپادارنده دستور او بعد از او سيد اوصياء و
رحمت خدا و برکات او درود بر فاطمه دختر رسول خدا رحمت خدا بر او و بر آل او
بانوي زنان جهان درود بر حسن و حسين دو آقاي جوانان اهل بهشت از همه خلق درود
بر امامان رهبر درود بر پيغمبران و رسولان درود بر امامان سپرده شده نزد آنها
درود بر مخصوصان خدا از ميان خلقش درود بر نکته شناسان و دقيق نظران درود بر
مؤمنان که قيام به امر او نمودند و پشتيباني کردند دوستان خدا را و با ترس آنها
نيز ترسيدند درود بر فرشتگان مقرب درود بر ما و بر بندگان شايسته خدا
درود بر تو اي اميرمؤمنان درود بر تو اي دوست خدا درود بر تو اي برگزيده خدا
درود بر تو اي ولي خدا درود بر تو اي حجت خدا درود بر تو اي پيشواي هدايت درود
بر تو اي نشانه پرهيزکاري درود بر تو اي وصي خوش رفتار با تقوي پاک و وفادار
درود بر تو اي پدر حسن و حسين درود بر تو اي پايه دين درود بر تو اي آقا و سيد
اوصياء و امين پروردگار جهانيان و جزاء دهنده روز جزاء و بهترين مؤمنان و آقاي 
صديقان و برگزيده از نژاد پيغمبران و در حکمت پروردگار جهانيان و خزينه دار وحي 
او و گنجينه دانش او و خيرخواه امت پيغمبرش و تالي رسولش و فداکار با جانش
و سخنور به حجتش و دعوت کننده به شريعتش و گذرنده بر روشش خدايا من گواهم
که او تبليغ کرد از طرف رسول خدا آنچه در عهده اوست و رعايت کرد آنچه حفظ او
بود و حفظ کرد هر چه به او سپرده بود و حلال داشت حلال تو را و حرام داشت حرام
تو را و بپا داشت احکام تو را و جهاد کرد با پيمان شکنان در راه تو و نيز با
زورگويان و عدول کنندگان در حکمت و جهنده گان از دستورت بردبار و صلاح جو و نگيرد
او را يعني تحت تأثير واقع نگرديد درباره تو سرزنش سرزنش کنندگان خدايا رحمت
فرست بر او بهترين رحمتيکه فرستادي بر يکي از دوستانت و برگزيدگانت و اوصياي 
پيغمبرانت خدايا اين قبر ولي توست که واجب کردي اطاعتش را و نهادي در گردن
بندگانت بيعتش را و خليفه توست که بوسيله او بستاني و عطا کني و به سبب او
پاداش دهي و يا کيفر دهي و براستي من قصد او کردم به طمع آنچه آماده کردي براي 
دوستانت و به حق قدر عظيم او نزد تو و آن موفقيت ارجمنديکه در پيشگاهت دارد و
قرب منزلتش از تو خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد و انجام ده با من آنچه
تو اهل آني زيرا تو اهل کرم و جودي و درود بر تو اي مولايم و بر دو هم قبرت آدم
و نوح و رحمت خدا و برکات او
اي مولاي من بدرگاه تو درود من است و به تو توسل جويم به سوي پروردگارم در رسيدن
به مقصودم و گواهم که متوسل به تو دست خالي نيست و جوينده به تو از روي معرفت
برنگردد جز با برآمدن حاجتش پس باش شفيع من به سوي خدا پروردگار تو و من در
برآمدن حاجتم و ميسر بودن کارهايم و برطرف کردن سختيم و آمرزش گناهم و توسعه
روزيم و درازي عمرم و عطا کردم درخواستم درباره دنيا و آخرت من خدايا لعنت کن
کشندگان امامان و عذابشان نما عذابي دردناک که عذاب نکردي احدي را از عالميان
عذاب بسيار که دنباله آن قطع نگردد و موعد و نهايتي ندارد به جهت آنکه ستيزه
کردند با اولياي امر تو و آماده کن براي آنها عذابي که وارد نکردي آن را به احدي 
از خلقت خدايا داخل نما بر قاتلان انصار رسولت و بر قاتلان اميرمؤمنان و بر
قاتلان حسن و حسين و قاتلان انصار حسن و حسين و بر قاتلان هر که کشته شده است براي 
ولايت آل محمد همه عذابي دردناک و چندان در پايين ترين طبقه جهنم تخفيف نشود از
آنان عذاب و آنان در آن اندر باشند ملعون و سر بزير در نزد پروردگارشان به ديده
خود ببينند پشيماني و رسوايي طولاني براي کشتار خاندان پيغمبران و رسولانت و
پيروانشان از بندگان شايسته ات خدايا لعنتشان کن در اعماق نهان و آشکار عيان در
زمين و آسمانت خداي قرار بده براي من گام صادقانه در مورد دوستانت و محبوب کن
نزد من زيارتگاه آنها را و قرارگاه آنها را تا برساني مرا به ايشان و بگرداني 
مرا از پيروانشان در دنيا و آخرت اي مهربان ترين مهربانان
درود بر تو اي ابا عبدالله درود بر تو اي فرزند رسول خدا درود بر تو اي پسر
اميرمؤمنان درود بر تو اي فرزند فاطمة زهرا بانوي زنان جهانيان درود بر تو اي 
پدر امامان رهبر هدايت شده درود بر تو اي کشته اشک ريزان درود بر تو اي صاحب
مصيبت و سوگواري مرتب درود بر تو و بر جد و پدرت درود بر تو و بر مادرت و
برادرت درود بر تو و بر امامان از نژادت و فرزندانت گواهم که خدا خاک را به
تو خوشبو کرد و قرآن را به وسيله تو توضيح داد و قرار داد تو را و پدرت و
برادرت و فرزندانت را عبرت و پند براي صاحبان خرد اي زاده با ميمنت ها پاکيزه
قرآن خوان و توجه دادم سلام خودم را به سوي تو صلوات خدا و درود او بر تو و قرار
داد دلهاي مردم را هواخواه تو نااميد نشد هر که به تو تمسک جست و به تو پناه برد
درود بر پدر امامان و دوست نبوت و مخصوص به اخوت درود به يعسوب دين و ايمان
و کلمه رحمان درود بر ميزان اعمال و زير و رو کننده احوال و شمشير خداي ذوالجلال
و ساقي سلسبيل زلال درود بر صالح مؤمنان و وارث دانش پيغمبران و حاکم روز جزا
درود بر درخت تقوي و شنواي نهان و رازگويي درود بر حجت خدا که رسا است و
نعمت شايانش عذاب و نقمت کوبنده اش درود بر راه روشن و اختر تابنده و امام
خيرخواه و فتيله نورزا (مشعل تابان ) و رحمت خدا و برکاتش خداي درود فرست بر
اميرمؤمنان علي  فرزند ابيطالب برادر پيغمبرت و ولي او و ياور او و وصي او و
وزير او و سپرده دار علم او و جايگاه راز او و در حکمتش و گوياي حجت او و دعوت
کننده به شريعتش و خليفه او در امتش و گشايش دهنده گرفتاري از برابرش و
شکننده پشت کافران و خاک مال کننده بيني فاجران آنکه او را نسبت به پيغمبرت
به منزله هارون از موسي قرار دادي خدايا دوست بدار دوستدارش را و دشمن دار کسي 
که دشمنش دارد و ياري کن يارش را و واگذار هر که واگذاردش و لعن کن هر که
برابرش بايستد از اولين و آخرين و رحمت فرست بر او بهتر آنچه رحمت نمودي بر
يکي از اوصياء پيغمبرانت اي پروردگار جهانيان
درود بر تو اي برگزيده خدا درود بر تو اي حبيب خدا درود بر تو اي پيغمبر خدا
درود بر تو اي امين خدا درود بر تو اي خليفه خدا در روي زمين درود بر تو اي پدر
بشر درود بر تو و بر جان و تنت و بر فرزندان پاکت و نژادت و رحمت خدا بر تو
رحمتي که نتواند شمرد آن را جز او و رحمت خدا و برکات او
درود بر تو اي پيغمبر خدا درود بر تو اي برگزيده خدا درود بر تو اي ولي خدا درود
بر تو اي حبيب خدا درود بر تو اي بزرگ رسولان درود بر تو اي امين خدا در روي 
زمين صلوات خدا و درودش بر تو و بر جان و بر بدن تو و بر پاکان از فرزندان تو
و رحمت خدا و برکاتش