عضویت در خبرنامه
  • آن ترك پري چهره كه دوش از بر ما رفت
  • آيا چه خطا ديد كه از راه خطا رفت
واژه نامه
  • پري : فرشـته در مقابل ديـو، نماد زيــبايي و معشوق ايده آل كه مطلقاً عيــبي در تمام وجودش يافت نشود، آمده است
  • ترك : به معني مردم اهل تركستان است ، و در زبان فارسي كنايه از خوبرو است
  • دوش : شب گذشته
English Translation :
That bold one of Pari-face (the true beloved) who, last night, by me passed,
First Mesra Translation:
What sin saw he that, by way of Khita,i, he-- passed?
Second Mesra Translation:
شرح بيت
**- آن زيباي پري سيما كه شب گذشته از پيش ما رفت ; از ما چه اشتباهي ديد كه به راه خطا رفت ،ترك : در فارسي سمبل معشوق زيباست ، كه حافظ نيز مكرر آن را به همين معني آورده است :اگر آن ترك شيرازي بدست آرد دل ما را به خال هندويش بخشم سمرقندوبخارارا خطا: سهو، اشتباه ; نيز نام شهريست از تركستان مشهور به داشتن خوبرويان و شاهدان ،راه خطا در مصراع دوم يعني راه نادرست ، ايهامي هم به راه كشور خطا (ختا) دارد; زيرا اين نام در فارسي به هر دو املاء خطا و ختا نوشته مي شود و چنانكه گفته شد، كشور تركان بوده و با ترك در مصراع اول مناسبت معني پيدا مي كند، با اين معني خطا مفهوم بيت اينكه ترك از ما چه ديد كه به سوي كشور خود يعني خطا رفت ،خلاصه معني اينكه آن زيبارو كه شب گذشته ما را ترك كرد از ما چه گناهي ديد كه چنين خطائي را مرتكب شد، يابه سوي كشور خطا (ختا)رفت ،**
x