منابع تصویری
دمپایی
تعداد بازديد: 652
حجم تصوير : 315 KB
سايز تصوير : 1692 * 2256
نتایج تحقیقاتی که در آمریکا انجام شده است نشان می دهد، استفاده از دمپایی های ابری که یک بند در جلو دارند و این بند میان انگشت شصت پا و بقیه انگشت ها قرار می گیرد تا حدود زیادی می تواند از مشکلات مچ پا و زانو بکاهد               .