منابع تصویری
آبشار صخره های بلند
تعداد بازديد: 650
حجم تصوير : 722 KB
سايز تصوير : 667 * 1000
ریزش آبشار از صخره ی بلند در دره سبز میان کوه ها و آسمان مه گرفته