عضویت در خبرنامه

درس 9

اطلاعات درس
ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 1185 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 90 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 48140 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 55 درصد از کلمات متن قرآن)

کلمه :
قُلوب = نفوس، ارواح، دلها

آمار :
112

ریشه :
ريشه: ق ل ب

نوع :
اسم

عبارت :
خَـتَـمَ اللهُ عَـلى¹ "قُـلوبِـهِم"

ترجمه :
مهر نهاد الله بر دل هايشان

آدرس :
سوره البقرة آيه 7

کلمه :
دُنْيا = نقيض آخرت، زندگى كنونى

آمار :
112

ریشه :
ريشه: د ن و

نوع :
اسم

عبارت :
اِلّا خِزىٌ فِى الـحَـياةِ "الدُّنـيا" وَ يَومَ الـقِـيامَـةِ

ترجمه :
جز خوارى در زندگى دنيا و روز قيامت

آدرس :
سوره البقرة آيه 85

کلمه :
رَحْمَة = مهربانى، رحمت

آمار :
114

ریشه :
ريشه: ر ح م

نوع :
اسم

عبارت :
فَـلَولا فَضـلُ اللهِ عَـلَيـكُم وَ "رَحـمَـتُـهkو"

ترجمه :
پس اگر نبود فضل الله بر شما و رحمتش

آدرس :
سوره البقرة آيه 64

کلمه :
رَحيم = مهربان

آمار :
115

ریشه :
ريشه: ر ح م

نوع :
اسم

عبارت :
بِسـمِ اللهِ الرَّحـم¹ـنِ "الرَّحيـمِ"

ترجمه :
*به نام الله مهرگستر مهربان

آدرس :
سوره الفاتحة آيه 1

کلمه :
آخِرَة = جهان آخرت

آمار :
115

ریشه :
ريشه: أ خ ر

نوع :
اسم

عبارت :
وَ "بِالآخِـرَةِ" هُم يوقِـنونَ

ترجمه :
*و به آخرت آنان يقين دارند

آدرس :
سوره البقرة آيه 4

کلمه :
مُبين = آشكار

آمار :
119

ریشه :
ريشه: ب ي ن

نوع :
اسم

عبارت :
اِنَّـهkو لَـكُم عَـدُوٌّ "مُـبيـنٌ"

ترجمه :
*كه او برايتان دشمنى آشكار است

آدرس :
سوره البقرة آيه 168

کلمه :
سَماء = آسمان، سقف

آمار :
120

ریشه :
ريشه: س م و

نوع :
اسم

عبارت :
اَو كَـصَـيِّـبٍ مِـنَ "السَّـماءِ" فيـهِ ظُـلُـماتٌ وَ رَعـدٌ وَ بَرقٌ

ترجمه :
يا چون رگبارى از آسمان كه در آن است تاريكيها و رعد و برقى

آدرس :
سوره البقرة آيه 19

کلمه :
اَهْل = خانواده، خاندان

آمار :
123

ریشه :
ريشه: أ ه ل

نوع :
اسم

عبارت :
مِن "اَهـلِ" الـكِـتابِ وَ لَا الـمُشـرِكيـنَ

ترجمه :
از اهل كتاب و نه مشركان

آدرس :
سوره البقرة آيه 105

کلمه :
بَل = بلكه

آمار :
127

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"بَل" لَـعَـنَـهُـمُ اللهُ بِـكُفـرِهِم

ترجمه :
بلكه لعنتشان كرد الله به كفرشان

آدرس :
سوره البقرة آيه 88

کلمه :
لكِن = ليكن

آمار :
128

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ "ل¹ـكِن" لا يَشـعُـرونَ

ترجمه :
*و ليكن نمى فهمند

آدرس :
سوره البقرة آيه 12