عضویت در خبرنامه

درس 5

اطلاعات درس
ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 2611 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 50 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 41789 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 47 درصد از کلمات متن قرآن)

کلمه :
ناس = مردم، انسان#ها

آمار :
241

ریشه :
ريشه: ن و س

نوع :
اسم

عبارت :
وَ مِـنَ "النّاسِ" مَن يَـقولُ

ترجمه :
و از مردم كسانى اند كه مى گويند

آدرس :
سوره البقرة آيه 8

کلمه :
قَبْل = پيش

آمار :
242

ریشه :
ريشه: ق ب ل

نوع :
اسم

عبارت :
وَ ما اُنـزِلَ مِن "قَبـلِـكَ"

ترجمه :
و آنچه نازل شد پيش از تو

آدرس :
سوره البقرة آيه 4

کلمه :
حَقّ = حق(ضدباطل)، صحيح، ثابت

آمار :
246

ریشه :
ريشه: ح ق ق

نوع :
اسم

عبارت :
فَـاَمَّا اَلَّـذيـنَ آمَـنوا فَـيَعـلَـمونَ اَنَّـهُ "الـحَـقُّ" مِن رَبِّـهِم

ترجمه :
و اما كسانى كه ايمان آوردند مى دانند كه اين حق است از جانب پروردگارشان

آدرس :
سوره البقرة آيه 26

کلمه :
كِتاب = كتاب آسمانى، نوشته، قرآن، نامه عمل، سند

آمار :
255

ریشه :
ريشه: ك ت ب

نوع :
اسم

عبارت :
ذ¹لِـكَ "الـكِـتابُ" لا رَيـبَ فيـهِ

ترجمه :
اين كتاب كه نيست ترديدى در آن

آدرس :
سوره البقرة آيه 2

کلمه :
آمَنوا = ايمان آوردند

آمار :
258

ریشه :
ريشه: أ م ن

نوع :
فعل

عبارت :
يُـخادِعونَ اللهَ وَ اَلَّـذيـنَ "آمَـنوا"

ترجمه :
نيرنگ مى زنند به الله و [به ] كسانى كه ايمان آوردند

آدرس :
سوره البقرة آيه 9

کلمه :
لَو = اگر

آمار :
263

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ "لَو" شاءَ اللهُ لَـذَهَـبَ بِـسَمـعِـهِم وَ اَبـصارِهِم

ترجمه :
و اگر مى خواست الله مى برد شنواييشان و ديدگانشان را

آدرس :
سوره البقرة آيه 20

کلمه :
كانوا = بودند

آمار :
266

ریشه :
ريشه: ك و ن

نوع :
فعل

عبارت :
بِـما "كانوا" يَكـذِبونَ

ترجمه :
*به خاطر آنچه به دروغ مى گفتند

آدرس :
سوره البقرة آيه 10

کلمه :
بَيْن = بين، ميان

آمار :
266

ریشه :
ريشه: ب ي ن

نوع :
اسم

عبارت :
فَـجَـعَلـناها نَـكالًا لِـما "بَيـنَ" يَـدَيـها وَ ما خَلـفَـها

ترجمه :
و قرار داديم آنها را عبرتى براى حاضران و پس از آن

آدرس :
سوره البقرة آيه 66

کلمه :
شَىْء = هر چيز

آمار :
279

ریشه :
ريشه: ش ي ء

نوع :
اسم

عبارت :
اِنَّ اللهَ عَـلى¹ كُـلِّ "شَىءٍ" قَـديـرٌ

ترجمه :
*همانا الله بر هر كارى تواناست

آدرس :
سوره البقرة آيه 20

کلمه :
آيات = آيات، علامتها، دلايل، معجزات

آمار :
295

ریشه :
ريشه: أ ي ي

نوع :
اسم

عبارت :
وَ اَلَّـذيـنَ كَـفَـروا وَ كَـذَّبوا "بِـآياتِـنا"

ترجمه :
و كسانى كه كفر ورزيدند و دروغ شمردند آياتمان را

آدرس :
سوره البقرة آيه 39