عضویت در خبرنامه

درس 1

اطلاعات درس
ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 25206 مرتبه در قرآن بکار رفته است
(کمي بيش از 28 درصد از کلمات متن قرآن)

کلمه :
رَبّ = پروردگار

آمار :
971

ریشه :
ريشه: ر ب ب

نوع :
اسم

عبارت :
الـحَمـدُ لِـلّـهِ "رَبِّ" الـعالَـميـنَ

ترجمه :
*سپاس و ستايش ، براى الله است پروردگار جهانيان

آدرس :
سوره الفاتحة آيه 2

کلمه :
اَلَّذينَ = آن#هائيكه، كسانى كه

آمار :
1080

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
صِـراطَ "اَلَّـذيـنَ" اَنـعَمـتَ عَـلَيـهِم

ترجمه :
راه كسانى كه نعمت دادى بر آنان

آدرس :
سوره الفاتحة آيه 7

کلمه :
فى = در، درباره

آمار :
1276

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"فى" قُـلوبِـهِم مَـرَضٌ

ترجمه :
در دل هايشان مرضى است

آدرس :
سوره البقرة آيه 10

کلمه :
ه = او را، آن را، او، آن

آمار :
1374

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
ذ¹لِـكَ الـكِـتابُ لا رَيـبَ "فيـهِ"

ترجمه :
اين كتاب كه نيست ترديدى در آن

آدرس :
سوره البقرة آيه 2

کلمه :
هُم = آن#ها را، آن#ها

آمار :
1610

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
صِـراطَ اَلَّـذيـنَ اَنـعَمـتَ "عَـلَيـهِم"

ترجمه :
راه كسانى كه نعمت دادى بر آنان

آدرس :
سوره الفاتحة آيه 7

کلمه :
لا = نه(حرف نفى)

آمار :
1726

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ "لَا" الضّالّيـنَ

ترجمه :
*و نه گمراهان

آدرس :
سوره الفاتحة آيه 7

کلمه :
ما = آنچه، حرف نفى

آمار :
2433

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ "مِـمّا" رَزَقـناهُم يُنـفِـقونَ

ترجمه :
*و از آنچه روزيشان داده ايم انفاق مى كنند

آدرس :
سوره البقرة آيه 3

کلمه :
مِنْ = از

آمار :
2499

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ ما اُنـزِلَ "مِن" قَبـلِـكَ

ترجمه :
و آنچه نازل شد پيش از تو

آدرس :
سوره البقرة آيه 4

کلمه :
اللّه = خداوند، خدا

آمار :
2699

ریشه :
ريشه: أ ل ه

نوع :
اسم

عبارت :
بِسـمِ "اللهِ" الرَّحـم¹ـنِ الرَّحيـمِ

ترجمه :
*به نام الله مهرگستر مهربان

آدرس :
سوره الفاتحة آيه 1

کلمه :
وَ = و، همچنين، و حال آنكه، سوگند به

آمار :
9538

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"وَ" اِيّاكَ نَسـتَـعيـنُ

ترجمه :
*و تنها از تو يارى مى جوييم

آدرس :
سوره الفاتحة آيه 5