تعداد مطالب : 1673
تعداد نظرات : 1254
زمان آخرین مطلب : 1059روز قبل

اینچنین فرمــــود علی شیـــر خدا

دوست چون وصله لباسی ای فتی

گر که خواهی راه خود زیبا بدان

انتخـــاب دوست کـــــن دل باصفا

فی البداهه: منصور مقدم 7/10/1395

سه شنبه 7/10/1395 - 17:29

(صداقت و مهربانی )

با صــداقت مهـــربانی گل نشست

اهل صدقند خوش زبان حق پرست

نیک روئـی کن که نیکــان زنده اند

همدلی کن همــدلی بــــد خانه بست

فی البداهه: منصور مقدم 6/10/1395

دوشنبه 6/10/1395 - 15:0

اسکناس زیباست گـر با قــــوتی آید بدست

صرف راه حق شودنی مردمان می پرست

اسکناس آن روز دارد ارزشــی یارا بدا ن

دل نیازارد به غمزه نشکتن دستی به دست

فی البداهه: منصور مقدم 4/10/1395

شنبه 4/10/1395 - 19:30

کل القـــاب رسول زیبـــا بــود بهـــر خرد

تا که نام احمـــــدی آید ســــلامی می سزد

چون ملائکـه درسماءصلوات دارندای فتی

بادلت صلوت برفرست چون ثوابی می برد

فی البداهه: منصور مقدم 3/10/1395

جمعه 3/10/1395 - 11:56

گر شفا جوئی و خواهان شفــــاعت در پسین

دست در دامــــان احمــــد زن که بــاشد نازنین

ارشرف مردم طبیب دورگرد کل دلها هرزمان

مصطفی با شد محمــد فخـــر انس و جن امین

فی البداهه: منصور مقدم 2/10/1395

پنج شنبه 2/10/1395 - 11:8

قدرت فهم بشــر با علـم او زایــد هنــر

باهنـرداند چــه ســازد یا بگوید سربسر

عقل آدم گــر توانا شــد یقین زادی هنر

فکرواهی دور کن تاگل نمائی بهره ور

فی البداهه: منصور مقدم 1/10/1395

چهارشنبه 1/10/1395 - 10:52

((یلدایان مبارک ))

هندوانه هندوانه قاچ قاچ از بهرهرمهمان نما

در شب یلـــــدا بزن فال و بیـــان آسان نما

دور هم در گِرد کرسی عشق را مهمان نما

قصه گو با دل بیـــان عشق گل دوران نما

یاد کن از نازنینانـی که رفتنـــد ســـــال قبل

گرچه سرداست وشب برفی کمی احسان نما

خاطره گل آفــرین یلدا نما شیرین چو شهد

اول فصل زمستان وصف گــــلِ انسان نما

فصل الوان رفتـــه و بــــرف و سفیدی آمده

دست ها بر آسمان و صــــد دعا کیوان نما

گر چه گرما دور و سرما گرد ما کرده وطن

چون شب یلداست جانا گـــــرم گل میدان نما

بی توقع گِرد کرسی حــــــرف با معنی بزن

قصه ی یلدا بگـــــو سینی بسی الـــوان نما

شب دراز و زلف یار و قصه قصه غصها

دور کن هر غصه و طنـــز و لطیفه جان نما

گاه آجیلــــی نگه ،گه قاچ قاچــــــی کن کدو

سنجدو کشکـــی بخــــــور قیمه بن دندان نما

شاد باشی خانـــواده شـــــادمان اخلاق راست

چون شب یلدا بلند است مهــــــر را چندان نما

شاد باشی و همـــی شادان کنــــــی ایل و تبار

گل شود زیبا به دوران دیو در زنــــــدان نما

فی البداهه: منصور مقدم 30/9/1395

سه شنبه 30/9/1395 - 15:55

درمان بنما درد ضعیفان به شب سرد

انفاق نما انــــــدکی از مال جوانمرد

ایــن همت زیبا شـــودت بــاغ جنانی

انفاق نما تا که ســلامت همـه ی درد

فی البداهه : منصور مقدم 29/9/1395

دوشنبه 29/9/1395 - 19:15

گر خدا خواهد رساند کشتی بشکسته جاه

گر چه طوفانی بود بحر و نباشد تکه گاه

تیغ هم بارد چو باران و هـزاران راهزن

باز هم کشتی رسد بر مقصد و دلها براه

فی البداهه: منصور مقدم 28/9/1395

 

يکشنبه 28/9/1395 - 17:3

((علائم تولد نبی ))

احمد آمدنوری وی در هرولایت

آیت دور کنــــد با مـــا حـــکایت

در شکست ایوان کسری احمدآمد

درنشست آتش که عالی سرمدآمد

در فتاد صد کنگره از هــــر بلندی

تا بـه دنیــــا پا نهـــادهِ ارجمنـــدی

آب ســـاوه هـــم نشتـــی با درایت

با تواضع کرد از خاتــــم حمــایت

شد نگون هم هربیتی در گــرد عالم

تا احمـــد که زاده شـده در مُلک آدم

همچو خورشید ی درخشان نوراحمد

سر زدی از مکه هـــم آن نور سرمد

موبدان در وحشتند بد خــواب و حال

سست شد بتخـــــانه و هر بت زوال

شادمان شد پیــــر و بــرنا زین مقال

نام احمــــد شد به عالــــم بی مثـــال

فی البداهه: منصور مقدم 27/9/1395

 

شنبه 27/9/1395 - 12:14