تعداد مطالب : 2747
تعداد نظرات : 413
زمان آخرین مطلب : 2944روز قبل

او روزی میاید که عالم همه

منتظر فرجی باشند
آنقدر مشکلات

آنقدر گرفتاری

و بدبختی

که وقتی میآید
از آمدنش کسی تعجب نمیکند

چون منتظر بوده

وهیچ ربتی
به دین یا فرقه خاصی نیست

همه منتظره مهدی...........

 

www.niazeemrooz.ir

 

پنج شنبه 18/7/1387 - 17:21

ع  ش  ق

 

هر کسی عشق را جوری معنا میکند

وبه همین دلیل عشق بی معنا مانده

www.niazeemrooz.ir

 

پنج شنبه 18/7/1387 - 17:15

برای کاهش وزن

 

باید حرف دلمون رو بزنیم تایکم سبک بشیم

 

 

پنج شنبه 18/7/1387 - 16:52

از صبح تاغروب به پدر به مادر به برادر به خواهر

بقال. قصاب. نانوا. صاحب کار. دروغ میگوئی

و خود را از همه برتر میدانی

 

آیا بهتر نیست زبانت را ....

چهارشنبه 17/7/1387 - 18:21

امروز فردا و دیگر روزها

 

منتظر بمانید

و نگوئید که ما لیاقت اورا نداریم

 

 

چهارشنبه 17/7/1387 - 18:17
زندگی برگ سبزیست که بعد از چهار فصل به پائیز میرسدو بعد زمستان.                        تمام..............
چهارشنبه 17/7/1387 - 18:14

 

کمترین زجر را کسی میکشد      که بیشتر فکر میکند

چهارشنبه 17/7/1387 - 18:6
بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد        هلال عید بدور قدح اشارت کردثواب روزه وحج قبول آن کس برد            که خاک میکده عشق را زیارت کرد 
سه شنبه 16/7/1387 - 19:18
آنکه از سنبل او غالیه تابی دارد           باز بادلشدگان نازو عتابی دارداز سر گشته خود میگذری همچون باد       چه تو ان کرد که عمر است و شتابی دارد 
سه شنبه 16/7/1387 - 19:17
مطرب عشق عجب سازو نوائی دارد       نقش هر نغمه که زد راه به جائی داردعالم از ناله عشاق مبادا خالی               که خوش آهنگ و فرح بخش هوائی دارد  
سه شنبه 16/7/1387 - 19:17