تعداد مطالب : 2747
تعداد نظرات : 413
زمان آخرین مطلب : 2944روز قبل
 آخرین فصل همیشه آخرین فصل. آخرین بار نیستهمیشه آخرین حرف. وداع نیستهمیشه آخریین گام .فرار نیستهمیشه آخرین غم. فراق نیستهمیشه آخرین علم. عمل نیستهمیشه آخرین تیر. کمان نیستهمیشه آخرین خواب. رویا نیستهمیشه آخرین ساز نوا نیستهمیشه آخرین زشت ریا نیستهمیشه آخرین لاف راست نیستو همیشه من نیستم و تو نیستیولی خدا  هست www.niazeemrooz.ir 
سه شنبه 23/7/1387 - 19:10

هر وقت به چشمان کسی نگاه کردی و چشماش

به تو دروغ نگفت

هر وقت خوابیدی و اونو تو خواب دیدی

هر وقت دروغ گو بودیو بخاطرش راستگو شدی

هروقت گم بودی و به خاطرش پیدا شدی

بدون عاشقی

www.niazeemrooz.ir

دوشنبه 22/7/1387 - 17:34

بزرگی میگه؟

برای بد بودن یا خوب بودن تلقین کافیست.

متاسفانه همیشه ما جنبه بد کار را در نظر میگیریم

یا نیمه خالیه لیوانو میبینیم وتا کسی با ما منطقی صحبت میکنه تو ذوقش میزنیم

چون اینو یاد گرفتیم

ولی میتونیم جنبه مثبتش رو هم خودمون به خودمون یاد بدیم

دوشنبه 22/7/1387 - 17:12

شما ترفند و راه درست زندگی کردن رو در چه چیزی میبینید.

یکتا پرستی؟

عاشق ماندن؟

 عاشق شدن؟

تنهائی؟

البته هیچ کس بجز خداوند بزرگ نمی تواند تنها باشد.

شنبه 20/7/1387 - 20:12

هیچ وقت دقت کردید

که اگه زود نجمی خیلی زود دیر میشه.

www.niazeemrooz.ir

شنبه 20/7/1387 - 20:9

در مغز ما قسمتی هست با نام ضمیر ناخداگاه

که اگر بر روی یکی از اخلاقیات درونی خود متمرکز شویم مشخص میشود

مثلآ

من در مورد کاری به خودم میگوییم من میتوانم همین باعث اعتماد به نفس من میشود

و از ناتوانی آن کار ترسی ندارم در واقع به خودم یاد دادم که هر کاری امکان پذیر است.

www.niazeemrooz.ir

 

شنبه 20/7/1387 - 19:55

غذای روح

 

 

نظریه های مختلفی مبنی بر این که انسان مثل غذای جسم احتیاج

به غذای روح دارد

 

بعضی غذای روح را موسیقی میدانند؟

بعضی آرامش در کنار خانواده؟

بعضی پولدار بودن و نداشتن قرضو گرفتاری؟

و بعضی عبادت؟

به نظر شما غذای روح کدام است؟

 

 

www.niazeemrooz.ir

جمعه 19/7/1387 - 15:6

از زبان زنها

 

ما زیبا ترین   -   خوشگل ترین   -  لطیف ترین   -   انسانترین  - فرشته    

اسطوره صداقت  -   کم حرف -     جذاب    -  آرام   -  کم حرف  -  عاشق

    آخر معرفت  -  ساکت  -   با سلیقه .  بشاش   -   راستگو

-  مبتکر  -   خندان -  

 

www.niazeemrooz.ir

  

جمعه 19/7/1387 - 14:58

اگر چهار شمع باشد و یکی از آنها روشن

 

آن یکی امید است که میشود با شعله آن

دیگر شمع ها را هم روشن کرد

و آگر نباشد

همیشه خاموشی است

www.niazeemrooz.ir

پنج شنبه 18/7/1387 - 17:40

ترس ابتدای پایان است

 

www.niazeemrooz.ir

 

پنج شنبه 18/7/1387 - 17:29