تعداد مطالب : 2747
تعداد نظرات : 413
زمان آخرین مطلب : 2944روز قبل

پند دادن زال كاوس را  

پــــس او بـــــزرگـــــان زریـــــن كـــــمـــــر
 
هـــمـــی رفــــت پــــیــــش انــــدرون زال زر
نــشــســـتـــه بـــر اورنـــگ بـــر شـــادكـــام
 
چــــو كــــاوس را دیــــد دســــتـــــان ســـــام
هــمـــی رفـــت تـــا جـــایـــگـــاه نـــشـــســـت
 
بـه كـش كـرده دسـت و سـر افـگـنـده پـســت
ســـرافـــراز بـــر مـــهـــتــــران و مــــهــــان
 
چــنــیــن گــفــت كــای كـــدخـــدای جـــهـــان
نـه چـون بـخـت تـو چــرخ گــردان شــنــیــد
 
چـو تـخـت تـو نــشــنــیــد و افــســر نــدیــد
ســــرت پــــر ز دانــــش دلـــــت پـــــر ز داد
 
هـــمـــه ســـالـــه پـــیـــروز بـــادی و شــــاد
بــر خــویــش بــر تــخــت بــنــشــاخـــتـــش
 
شــــه نــــامــــبــــردار بـــــنـــــواخـــــتـــــش
ز گــــردان و از رســـــتـــــم ســـــرفـــــراز
 
بـــــپـــــرســــــیــــــدش از رنــــــج راه دراز
كــه نــوشـــه بـــدی شـــاه و پـــیـــروزگـــر
 
چـــنـــیـــن گــــفــــت مــــر شــــاه را زال زر
بــرافــراخــتــه ســر بــه تــخـــت تـــو انـــد
 
هــمــه شــاد و روشــن بــه بــخــت تــو انــد
ســخــن هــای شـــایـــســـتـــه را درگـــشـــاد
 
از آن پـــس یـــكـــی داســـتـــان كــــرد یــــاد
ســــزاوار تــــخــــتــــی و تـــــاج مـــــهـــــان
 
چــنــیــن گـــفـــت كـــای پـــادشـــاه جـــهـــان
كــه ایــن راه هــرگــز نــه پــیـــمـــوده انـــد
 
ز تـــو پـــیـــشـــتـــر پـــادشـــه بـــوده انــــد
ســپــهــر از بــر خــاك چــنــدی بــگــشـــت
 
كــه بــر ســر مــرا روز چــنــدی گــذشـــت
ازو مــانـــد ایـــدر بـــســـی گـــنـــج و كـــاخ
 
مــنـــوچـــهـــر شـــد زیـــن جـــهـــان فـــراخ
چـــه مـــایـــه بـــزرگـــان كـــه داریـــم یـــاد
 
هـــمـــان زو و بـــا نـــوذر و كـــی قــــبــــاد
نــــكــــردنـــــد آهـــــنـــــگ مـــــازنـــــدران
 
ابـــا لـــشـــگـــر گـــشـــن و گــــرز گــــران
طــلــســمــســـت وز بـــنـــد جـــادو درســـت
 
كــه آن خــانــه ی دیــو افــســون گـــرســـت
بــه گــنــج و بــه دانــش نــیــایــد بــه دســت
 
مـر آن را بـه شـمـشـیــر نــتــوان شــكــســت
مــــده رنــــج و گــــنــــج و درم را بــــبـــــاد
 
هــم آن را بــه نــیــرنــگ نــتـــوان گـــشـــاد
وز ایــــدر كـــــنـــــون رای رفـــــتـــــن زدن
 
هـــمـــایـــون نـــدارد كـــس آن جــــا شــــدن
ز شــاهــان كــس ایــن رای هــرگــز نــدیـــد
 
ســپــه را بــر آن ســو نــبــایـــد كـــشـــیـــد
چــــنــــیــــن بــــنــــده ی دادگــــر داورنــــد
 
گـــریـــن نـــامـــداران تـــرا كـــهـــتــــرنــــد
ز بـــهـــر فـــزونــــی درخــــتــــی مــــكــــار
 
تـــو از خـــون چـــنـــدیـــن ســـر نـــامــــدار
نـــه آیـــیـــن شـــاهـــان پـــیـــشـــیـــن بــــود
 
كــه بــار و بــلـــنـــدیـــش نـــفـــریـــن بـــود
كــز انــدیــشــه ی تـــو نـــیـــم بـــی نـــیـــاز
 
چـــنــــیــــن پــــاســــخ آورد كــــاوس بــــاز
فـــــزونـــــم بـــــه مـــــردی و فـــــر و درم
 
ولـــیـــكــــن مــــن از آفــــریــــدون و جــــم
كــــه مــــازنــــدران را نــــكــــردنــــد یــــاد
 
هــمــان از مــنــوچـــهـــر و از كـــی قـــبـــاد
جـهــان زیــر شــمــشــیــر تــیــز انــدرســت
 
ســپــاه و دل و گــنــجــم افـــزون تـــرســـت
بـــه آهـــن چـــه داریـــم گـــیـــتـــی نـــهـــان
 
چــو بــر دانـــشـــی شـــد گـــشـــاد جـــهـــان
گـــر آیـــیـــن شـــمـــشـــیـــر و گــــاه آورم
 
شــــوم شــــان یــــكــــایــــك بـــــه راه آورم
وگـــر بـــرنــــهــــم بــــاژ و ســــاو گــــران
 
اگـــر كـــس نـــمـــانــــم بــــه مــــازنــــدران
چـــه جـــادو چـــه دیـــوان آن انــــجــــمــــن
 
چــنــان زار و خــوارنــد بــر چـــشـــم مـــن
كــزیــشـــان شـــود روی گـــیـــتـــی تـــهـــی
 
بــه گـــوش تـــو آیـــد خـــود ایـــن آگـــهـــی
نـــگـــهــــبــــان ایــــران و بــــیــــدار بــــاش
 
تــو بــا رســتـــم ایـــدر جـــهـــانـــدار بـــاش
ســـر نـــره دیـــوان شــــكــــار مــــنــــســــت
 
جـــهـــان آفـــریـــنـــنـــده یـــار مـــنـــســــت
مـــفـــرمــــای مــــا را بــــدیــــن در درنــــگ
 
گــرایــدونــك یــاره نــبــاشــی بــه جــنـــگ
نـــدیــــد ایــــچ پــــیــــدا ســــرش را ز بــــن
 
چــو از شــاه بــشــنــیـــد زال ایـــن ســـخـــن
بــه دلــســوزگــی بــا تـــو گـــویـــنـــده ایـــم
 
بــدو گـــفـــت شـــاهـــی و مـــا بـــنـــده ایـــم
بـــــه رای تـــــو بـــــایـــــد زدن گــــــام و دم
 
اگـــر داد فــــرمــــان دهــــی گــــر ســــتــــم
ســـخـــن آنـــچ دانـــســـتــــم انــــداخــــتــــم
 
از انــــدیــــشــــه دلــــرا بــــپــــرداخــــتــــم
نـه چـشـم جـهـان كـس بـه ســوزن بــدوخــت
 
نـه مـرگ از تـن خـویـش بـتـوان ســپــوخــت
جــهــانــجــوی ازیــن ســه نــیــابـــد جـــواز
 
بـپــرهــیــز هــم كــس نــجــســت از نــیــاز
مــــبــــادا كــــه پــــنــــد مــــن آیــــدت یــــاد
 
هـمـیـشــه جــهــان بــر تــو فــرخــنــده بــاد
بــه تــو بــاد روشـــن دل و دیـــن و كـــیـــش
 
پــشــیــمــان مــبـــادی ز كـــردار خـــویـــش
دل از رفـــــتــــــن او پــــــر از دود كــــــرد
 
ســـــبـــــك شـــــاه را زال پـــــدرود كـــــرد
شــده تــیــره بــر چــشـــم او هـــور و مـــاه
 
بــــرون آمــــد از پــــیــــش كــــاوس شـــــاه
چـو طـوس و چـو گـودرز و رهـام و گــیــو
 
بـــرفـــتـــنـــد بــــا او بــــزرگــــان نــــیــــو
هــمــی خــواهــم آنــك او بــود رهــنــمـــای
 
بــه زال آنــگــهــی گــفــت گــیـــو از خـــدای
نـــبـــاشـــد نــــدارم مــــر او را بــــه كــــس
 
بـــه جـــایـــی كــــه كــــاوس را دســــت رس
مـــبــــادا بــــه تــــو دســــت دشــــمــــن دراز
 
ز تــــو دور بــــاد آز و چــــشــــم نــــیــــاز
جــز از آفــریــنــت ســخـــن نـــشـــنـــویـــم
 
بــه هــر ســو كــه آیــیــم و انــدر شــویـــم
بــــه تــــو دارد امــــیــــد ایــــران زمــــیــــن
 
پـــس از كـــردگــــار جــــهــــان آفــــریــــن
چـــنــــیــــن راه دشــــوار بــــگــــذاشــــتــــی
 
ز بــــهــــر گــــوان رنــــج بــــرداشـــــتـــــی
دوشنبه 25/9/1387 - 2:17

پادشاهی كی كاوس سد و پنجاه سال بود

گــر آیـــد ز گـــردون بـــرو بـــر گـــزنـــد
 
درخــت بـــرومـــنـــد چـــون شـــد بـــلـــنـــد
ســرش ســوی پــســتــی گــرایــد نــخــســت
 
شــود بــرگ پــژمـــرده و بـــیـــخ ســـســـت
بــه شــاخ نــو آیــیــن دهــد جــای خــویـــش
 
چـو از جــایــگــه بــگــســلــد پــای خــویــش
بـــهــــاری بــــه كــــردار روشــــن چــــراغ
 
مــر او را ســـپـــارد گـــل و بـــرگ و بـــاغ
تــو بـــا شـــاخ تـــنـــدی مـــیـــاغـــاز ریـــك
 
اگــر شــاخ بــد خــیـــزد از بـــیـــخ نـــیـــك
كــــنــــد آشــــكــــارا بــــرو بــــر نــــهــــان
 
پــدر چــون بــه فــرزنـــد مـــانـــد جـــهـــان
تـو بـیـگـانــه خــوانــش مــخــوانــش پــســر
 
گـــر او بـــفـــگــــنــــد فــــر و نــــام پــــدر
ســـزد گـــر جـــفـــا بـــیـــنـــد از روزگـــار
 
كــــــرا گــــــم شــــــود راه آمــــــوزگــــــار
ســرش هــیــچ پــیـــدا نـــه بـــیـــنـــی ز بـــن
 
چـــنـــیـــن اســـت رســــم ســــرای كــــهــــن
نــخــواهــد كــه مــانــد بــه گــیــتــی بــســی
 
چـــو رســـم بــــدش بــــاز دانــــد كــــســــی
مـر او را جـهــان بــنــده شــد ســر بــه ســر
 
چــــو كــــاوس بــــگــــرفــــت گــــاه پـــــدر
جـهـان سـر بـه سـر پـیـش خـود بــنــده دیــد
 
ز هــر گــونــه یـــی گـــنـــج آگـــنـــده دیـــد
هـــمـــان تـــاج زریـــن زبـــرجـــد نــــگــــار
 
هـمـان تـخـت و هـم طـوق و هــم گــوشــوار
بــه گــیــتــی نــدانـــســـت كـــس را هـــمـــال
 
هـــمـــان تـــازی اســـپــــان آگــــنــــده یــــال
هــمــی خـــورد روزی مـــی خـــوشـــگـــوار
 
چــنــان بــد كـــه در گـــلـــشـــن زرنـــگـــار
نــشــســتــه بــرو بــر جــهــان كـــد خـــدای
 
یــكــی تــخــت زریــن بــلـــوریـــنـــش پـــای
هـــمـــی رای زد شـــاه بـــر بـــیـــش و كـــم
 
ابــــا پــــهــــلــــوانــــان ایــــران بـــــه هـــــم
بـــیـــامـــد كـــه خـــواهـــد بـــر شـــاه بــــار
 
چـــو رامـــش گــــری دیــــو زی پــــرده دار
یـــكـــی خـــوشـــنـــوازم ز رامــــش گــــران
 
چــنــیــن گــفــت كــز شـــهـــر مـــازنـــدران
گـــــشـــــایـــــد بـــــر تــــــخــــــت او راه را
 
اگــــر در خــــورم بــــنـــــدگـــــی شـــــاه را
خـــرامـــان بـــیـــامــــد بــــر شــــهــــریــــار
 
بــــرفــــت از بــــر پــــرده ســــالــــار بــــار
ابـــا بـــربـــط و نـــغـــز رامـــش گـــرســـت
 
بــگــفــتــا كــه رامــش گـــری بـــر درســـت
بـــر رودســــازانــــش بــــنــــشــــانــــدنــــد
 
بـــفـــرمـــود تـــا پـــیـــش او خـــوانــــدنــــد
بــــــرآورد مــــــازنــــــدرانــــــی ســــــرود
 
بـه بـربـط چــو بــایــســت بــرســاخــت رود
هـــمـــیـــشـــه بـــر و بـــومـــش آبـــاد بــــاد
 
كـــه مـــازنـــدران شـــهــــر مــــا یــــاد بــــاد
بــه كــوه انــدرون لــالــه و ســنــبـــلـــســـت
 
كـه در بـوســتــانــش هــمــیــشــه گــلــســت
نـه گــرم و نــه ســرد و هــمــیــشــه بــهــار
 
هــوا خــوشــگــوار و زمـــیـــن پـــرنـــگـــار
گـــــرازنـــــده آهـــــو بـــــه راغ انـــــدرون
 
نـــوازنـــده بـــلـــبـــل بــــه بــــاغ انــــدرون
هـمـه سـالــه هــر جــای رنــگــســت و بــوی
 
هـمــیــشــه بــیــاســایــد از خــفــت و خــوی
هــــمــــی شــــاد گــــردد ز بــــویــــش روان
 
گــلــابــســـت گـــویـــی بـــه جـــویـــش روان
هــمــیــشــه پــر از لــالــه بــیــنـــی زمـــیـــن
 
دی و بـــــهـــــمـــــن و آذر و فـــــرودیـــــن
بــه هــر جـــای بـــاز شـــكـــاری بـــه كـــار
 
هــمــه ســـالـــه خـــنـــدان لـــب جـــویـــبـــار
ز دیــــبــــا و دیــــنــــار وز خــــواســــتـــــه
 
ســـراســـر هـــمـــه كـــشــــور آراســــتــــه
هـــمـــه نـــامـــداران بـــه زریــــن كــــمــــر
 
بــــتــــان پــــرســــتــــنــــده بـــــا تـــــاج زر
یـــكـــی تـــازه انـــدیـــشـــه افـــگـــنـــد بــــن
 
چــو كــاوس بــشــنــیــد ازاو ایــن ســـخـــن
كــه لــشــگــر كـــشـــد ســـوی مـــازنـــدران
 
دل رزم جــــویــــش بــــبــــســــت انـــــدر آن
كــه مــا ســرنــهــادیــم یــكــســر بـــه بـــزم
 
چـــنـــیـــن گـــفـــت بـــا ســـرفــــرازان رزم
نـــگــــردد ز آســــایــــش و كــــام ســــیــــر
 
اگــر كــاهــلــی پــیــشـــه گـــیـــرد دلـــیـــر
فــزونــم بــه بــخــت و بـــه فـــر و بـــه داد
 
مــن از جــم و ضــحــاك و از كـــی قـــبـــاد
جـــهـــانـــجـــوی بـــایـــد ســــر تــــاجــــور
 
فـــزون بـــایــــدم ز آن ایــــشــــان هــــنــــر
از ایــشـــان كـــس ایـــن رای فـــرخ نـــدیـــد
 
سـخـن چــون بــه گــوش بــزرگــان رســیــد
كـــســـی جـــنـــگ دیـــوان نـــكـــرد آرزوی
 
هـمـه زرد گــشــتــنــد و پــرچــیــن بــروی
نـــهـــانـــی روان شـــان پـــر از بـــاد ســــرد
 
كــســی راســت پــاســـخ نـــیـــارســـت كـــرد
چــو خــراد و گــرگـــیـــن و رهـــام نـــیـــو
 
چـو طـوس و چـو گـودرز گـشـواد و گــیــو
زمــیــن جــز بــه فــرمــان تــو نــســپــریــم
 
بـــه آواز گـــفـــتـــنـــد مـــا كـــهـــتــــریــــم
ز گـــفــــتــــار او دل بــــپــــرداخــــتــــنــــد
 
از آن پــس یــكــی انــجــمــن ســـاخـــتـــنـــد
كــه از بــخــت مــا را چـــه آمـــد بـــه ســـر
 
نــشــســتــنــد و گــفــتــنــد بــا یـــكـــدگـــر
بـه مــی خــوردن انــدر نــخــواهــد نــهــفــت
 
اگـر شـهـریـار ایـن ســخــن هــا كــه گــفــت
نــمــانــد بــریــن بـــوم و بـــر آب و خـــاك
 
ز مــــا و ز ایــــران بــــرآمـــــد هـــــلـــــاك
بـــه فـــرمـــان او دیــــو و مــــرغ و پــــری
 
كــه جــمــشــیــد بــا فــر و انــگــشـــتـــری
نـــجـــســـت از دلـــیـــران دیـــوان نــــبــــرد
 
ز مـــازنــــدران یــــاد هــــرگــــز نــــكــــرد
هــمــیـــن را روانـــش نـــبـــد رهـــنـــمـــون
 
فـــریـــدون پــــردانــــش و پــــرفــــســــون
بــه مــردی و گــنـــج و بـــه نـــام و هـــنـــر
 
اگــر شــایـــدی بـــردن ایـــن بـــد بـــه ســـر
نــكــردی بــریــن بــر دل خــویــش پـــســـت
 
مــنــوچــهــر كــردی بــدیــن پــیـــش دســـت
كــه ایــن بـــد بـــگـــردد ز ایـــران زمـــیـــن
 
یـــكـــی چـــاره بـــایـــد كـــنـــون انـــدریـــن
كــــــه ای رزم دیــــــده دلـــــــاور ســـــــران
 
چــنــیــن گــفــت پــس طــوس بــا مــهــتــران
بــســازیــم و ایــن كــار دشــوار نـــیـــســـت
 
مـرایـن بـنــد را چــاره اكــنــون یــكــیــســت
بــــبــــایــــد فــــرســــتــــاد و دادن پــــیــــام
 
هــــیــــونــــی تـــــكـــــاور بـــــر زال ســـــام
یــكــی تــیــز كــن مــغــز و بــنـــمـــای روی
 
كـه گـر سـر بـه گـل داری اكـنـون مــشــوی
ســـخـــن بـــر دل شـــهـــریــــار بــــلــــنــــد
 
مــگــر كـــو گـــشـــایـــد لـــب پـــنـــدمـــنـــد
در دیـــو هــــرگــــز نــــبــــایــــد گــــشــــاد
 
بـــگـــویـــد كـــه ایــــن اهــــرمــــن داد یــــاد
و گــــرنــــه ســــرآمــــد نــــشــــان فــــراز
 
مـــگـــر زالـــش آرد ازیـــن گـــفـــتـــه بـــاز
هــیـــونـــی تـــكـــاور بـــرون تـــاخـــتـــنـــد
 
ســخــنــهــا ز هــر گــونــه بــرســاخــتــنــد
چـــو آمــــد بــــر زال گــــیــــتــــی فــــروز
 
رونـــده هـــمـــی تـــاخـــت تـــا نـــیــــم روز
كـــه ای نـــامـــور بـــا گـــهـــر پـــور ســــام
 
چــــنــــیــــن داد از نـــــامـــــداران پـــــیـــــام
كــه آســـانـــش انـــدازه نـــتـــوان گـــرفـــت
 
یــكــی كــار پــیــش آمــد اكــنــون شــگــفــت
نــه تــن مــانــد ایــدر نـــه بـــوم و نـــه بـــر
 
بــریــن كــار گــر تــو نـــبـــنـــدی كـــمـــر
بــپـــیـــچـــیـــدش آهـــرمـــن از راه راســـت
 
یــكــی شــاه را بــر دل انــدیــشــه خـــاســـت
نــخــواهــد هـــمـــی بـــود هـــمـــداســـتـــان
 
بـــه رنـــج نـــیـــاگـــانـــش از بــــاســــتــــان
چـــــرا گـــــاه مـــــازنـــــدران بــــــایــــــدش
 
هـــمـــی گـــنـــج بـــی رنـــج بـــگـــزایــــدش
ســپــهـــبـــد هـــمـــی زود خـــواهـــد شـــدن
 
اگــــر هــــیــــچ ســــر خـــــاری از آمـــــدن
كـــه بــــردی ز آغــــاز بــــا كــــی قــــبــــاد
 
هـــمـــی رنـــج تـــو داد خـــواهـــد بـــه بـــاد
مــیــان را بــبــســتــی چــو شـــیـــر دلـــیـــر
 
تــو بــا رســتــم شــیــر نــاخــورده ســـیـــر
بـــه پـــیـــچـــیـــد جـــان بـــدانـــدیـــش اوی
 
كــنــون آن هـــمـــه بـــاد شـــد پـــیـــش اوی
تــنــش گــشـــت لـــرزان بـــه ســـان درخـــت
 
چـو بـشـنـیـد دسـتــان بــپــیــچــیــد ســخــت
نــه گــرم آزمــوده ز گـــیـــتـــی نـــه ســـرد
 
هــمــی گــفــت كــاوس خـــودكـــامـــه مـــرد
بــرو بــگــذرد ســال و خــورشــیـــد و مـــاه
 
كــســی كــو بــود در جــهــان پـــیـــشـــگـــاه
بــلــرزانـــد یـــك ســـر كـــهـــان و مـــهـــان
 
كــه مـــانـــد كـــه از تـــیـــغ او در جـــهـــان
شــوم خــســتــه گــر پــنــد مــن نـــشـــنـــود
 
نــبــاشــد شــگــفـــت ار بـــه مـــن نـــگـــرود
از انـــدیـــشـــه ی شــــاه دل بــــگــــســــلــــم
 
وریـــن رنــــج آســــان كــــنــــم بــــر دلــــم
نـــه شـــاه و نـــه گـــردان ایـــران زمـــیــــن
 
نــه از مـــن پـــســـنـــدد جـــهـــان آفـــریـــن
ز مـــن گـــر پـــذیـــرد بـــود ســـودمــــنــــد
 
شـــوم گـــویـــمـــش هـــرچ آیـــد ز پـــنــــد
تـــهـــمـــتـــن هـــم ایـــدر بـــود بـــا ســـپـــاه
 
وگـــر تـــیـــز گــــردد گــــشــــادســــت راه
چــو خــورشــیــد بــنــمــود تـــاج از فـــراز
 
پـــرانـــدیـــشـــه بـــود آن شـــب دیـــر بـــاز
بـــزرگـــان بـــرفـــتـــنــــد بــــا او بــــه راه
 
كــمــر بــســت و بــنــهــاد ســر ســوی شــاه
بــه رهــام و گــرگـــیـــن و گـــردان نـــیـــو
 
خـبـر شـد بـه طـوس و بـه گـودرز و گـیــو
درفـــش هـــمــــایــــونــــش آمــــد پــــدیــــد
 
كــه دســتــان بــه نــزدیــك ایــران رســیـــد
ســری كــو كـــشـــد پـــهـــلـــوانـــی كـــلـــاه
 
پــــذیــــره شــــدنــــدش ســــران ســـــپـــــاه
پـــذیـــره شـــدنـــدش هـــمـــه بـــی درنــــگ
 
چــو دســتــان ســام انــدر آمــد بـــه تـــنـــگ
ســــوی شــــاه بــــا او هــــمــــی رانــــدنــــد
 
بــرو ســركــشــان آفـــریـــن خـــوانـــدنـــد
كـــشــــیــــدی چــــنــــیــــن رنــــج راه دراز
 
بــدو گـــفـــت طـــوس ای گـــو ســـرفـــراز
بــر آرامـــش ایـــن رنـــج كـــردی گـــزیـــن
 
ز بــــهــــر بــــزرگــــان ایــــران زمــــیـــــن
ســـتـــوده بــــه فــــر و كــــلــــاه تــــوایــــم
 
هـمــه ســر بــه ســر نــیــك خــواه تــوایــم
كــه هــركــس كــه او را نــفــرســـود ســـال
 
ابـــا نـــامــــداران چــــنــــیــــن گــــفــــت زال
از آن پـــس دهــــد چــــرخ گــــردانــــش داد
 
هــمــه پـــنـــد پـــیـــرانـــش آیـــد بـــه یـــاد
كـزیـن پـنــد مــا نــیــســت خــود بــی نــیــاز
 
نــشــایــد كــه گـــیـــریـــم ازو پـــنـــد بـــاز
پـــشـــیـــمـــانـــی آیـــد ز گـــیـــتـــی بـــرش
 
ز پـــنـــد و خـــرد گـــر بـــگـــردد ســــرش
ز تــو بــگــذرد پــنـــد كـــس نـــشـــنـــویـــم
 
بـــه آواز گـــفـــتـــنــــد مــــا بــــا تــــوایــــم

منبع:p30n.ir

 

دوشنبه 25/9/1387 - 2:16

كشته شدن اغریرث به دست برادر  

وز آن كـــارهــــا آگــــهــــی یــــافــــت كــــی
 
چـــو اغـــریــــرث آمــــد ز آمــــل بــــه ری
كــه بــا شــهــد حــنــظــل بــرآمــیـــخـــتـــی
 
بـدو گـفـت كـایـن چـیـســت كــانــگــیــخــتــی
كـه جــای خــرد نــیــســت و هــنــگــام هــش
 
بــــفــــرمــــودت كــــای بــــرادر بــــكـــــش
نـــبـــایـــد بـــه جـــنـــگ انـــدرون آب روی
 
بــدانـــش نـــیـــایـــد ســـر جـــنـــگـــجـــوی
كـه هـرگـز نــیــامــیــخــت كــیــن بــا خــرد
 
ســـر مـــرد جـــنـــگـــی خـــرد نـــســـپــــرد
كــه لــخــتــی بــبــایــد هــمـــی شـــرم و آب
 
چـــنـــیـــن داد پـــاســـخ بـــه افـــراســـیـــاب
ز یــزدان بــتــرس و مــكــن بـــد بـــه كـــس
 
هــر آنــگــه كــت آیــد بـــه بـــد دســـت رس
نـــخـــواهـــد شـــدن رام بـــا هـــر كـــســــی
 
كـه تـاج و كـمــر چــون تــو بــیــنــد بــســی
خــــرد بــــا ســــر دیــــو كــــی در خــــورد
 
یـــكـــی پـــر ز آتـــش یـــكـــی پــــر خــــرد
بــه پــاســخ بــه شــمــشــیــر یــازیــد دســت
 
سـپـهــبــد بــر آشــفــت چــون پــیــل مــســت
چــنــان ســـنـــگ دل نـــاهـــشـــیـــوار مـــرد
 
مــــیــــان بــــرادر بــــه دو نــــیـــــم كـــــرد
خـــبـــر شـــد بـــه نــــزدیــــك زال ســــوار
 
چــــو از كــــار اغـــــریـــــرث نـــــامـــــدار
شـــود تـــار و ویـــران شـــود تـــخــــت اوی
 
چـنـیـن گــفــت كــاكــنــون ســر بــخــت اوی
بـیــاراســت لــشــگــر چــو چــشــم خــروس
 
بــزد نــای رویــیـــن و بـــربـــســـت كـــوس
هـمـی رفـت پـر خـشـم و دل كــیــنــه جــوی
 
ســپــهــبـــد ســـوی پـــارس بـــنـــهـــاد روی
رخ مـــاه و خـــورشـــیـــد پـــرگــــرد بــــود
 
ز دریـــا بـــه دریــــا هــــمــــی مــــرد بــــود
كــه دســتــان جــنــگــی چــه افــگـــنـــد بـــن
 
چــو بــشــنــیــد افــراســیــاب ایــن ســخـــن
بــیــاراســت جــنـــگ و بـــیـــفـــشـــارد پـــی
 
بـــیـــاورد لـــشـــگــــر ســــوی خــــوار ری
تـو گـفـتــی كــه گــیــتــی بــرو تــنــگ بــود
 
طـــلـــایـــه شـــب و روز در جـــنـــگ بـــود
دوشنبه 25/9/1387 - 2:14

آگاهی یافتن زال از مرگ نوذر  

كــه تــیــره شــد آن فــر شـــاهـــنـــشـــهـــی
 
بـه گــســتــهــم و طــوس آمــد ایــن آگــهــی
بــه زاری بــریــدنـــد و بـــرگـــشـــت كـــار
 
بــه شــمــشــیــر تـــیـــز آن ســـر تـــاج دار
از ایــران بـــرآمـــد یـــكـــی هـــای و هـــوی
 
بـــكـــنـــدنـــد مـــوی و شـــخـــودنــــد روی
هـمـه دیـده پــرخــون هــمــه جــامــه چــاك
 
سـر سـركـشـان گــشــت پــر گــرد و خــاك
زبـــان شــــاه گــــوی و روان شــــاه جــــوی
 
ســـوی زاولــــســــتــــان نــــهــــادنــــد روی
زخــان پــر ز خــون و ســران پــر ز گـــرد
 
بــــر زال رفــــتــــنــــد بــــا ســــوگ و درد
گـــــوا تـــــاج دارا مـــــهـــــا مـــــهـــــتــــــرا
 
كـــــه زارا دلـــــیـــــرا شـــــهــــــا نــــــوذرا
ســــر تــــاجــــداران و پــــشــــت مـــــهـــــان
 
نــــگــــهــــبــــان ایــــران و شــــاه جــــهــــان
زمــیــن خــون شــاهـــان بـــبـــویـــد هـــمـــی
 
ســرت افــســر از خــاك جـــویـــد هـــمـــی
نــگــون دارد از شـــرم خـــورشـــیـــد ســـر
 
گــیــایــی كـــه رویـــد بـــر آن بـــوم و بـــر
بـــه خـــون پـــدر ســـوگـــواری كـــنــــیــــم
 
هــمـــی داد خـــواهـــیـــم و زاری كـــنـــیـــم
زمـــیـــن نـــعـــل اســـپ ورا بــــنــــده بــــود
 
نـــشــــان فــــریــــدون بــــدو زنــــده بــــود
بـــریـــدنــــد بــــا نــــامــــدار انــــجــــمــــن
 
بــــه زاری و خــــواری ســــرش را ز تـــــن
بـه كـیـن جـسـتـن آیـیـد و دشـمــن كــشــیــد
 
هــمــه تــیــغ زهــرآبــگــون بــركـــشـــیـــد
ز دیـــده فـــرو بـــاردی خـــون بـــه مـــهـــر
 
هــمــانــا بــریــن ســوگ بــا مــا ســـپـــهـــر
هــمــه جــامــه ی نــاز بـــیـــرون كـــنـــیـــد
 
شــمــا نــیــز دیــده پــر از خــون كـــنـــیـــد
نــبــاشـــد پـــر از آب و دل پـــر ز خـــشـــم
 
كـه بـا كـیـن شــاهــان نــشــایــد كــه چــشــم
چــو بــر آتـــش تـــیـــز بـــریـــان شـــدنـــد
 
هــمــه انــجــمــن زار و گــریـــان شـــدنـــد
نـــبـــیـــنـــد نـــیـــام مـــرا تــــیــــغ تــــیــــز
 
زبــان داد دســتــان كــه تـــا رســـتـــخـــیـــز
ســـنـــان دار نـــیـــزه درخـــت مــــنــــســــت
 
چــمــان چــرمــه در زیــر تــخــت مــنــســت
یـــكـــی تـــرگ تـــیـــره ســــرم را كــــلــــاه
 
ركــــابــــســــت پــــای مــــرا جــــایــــگـــــاه
همی چون دو چـشـمـم بـه جـوی آب نـیـسـت
 
بـریـن كــیــنــه آرامــش و خــواب نــیــســت
درخـــشـــنـــده بـــادا بـــه آیـــیــــن و دیــــن
 
روان چــــنــــان شــــهــــریـــــار جـــــهـــــان
بــــریــــنــــیــــم و گــــردون ورا داده ایــــم
 
ز مــــادر هـــــمـــــه مـــــرگ را زاده ایـــــم
بـــه ســـاری ســـران آگـــهـــی یـــافـــتـــنـــد
 
چـو گـردان سـوی كــیــنــه بــشــتــافــتــنــد
پــر از بــیــم گــشــتــنــد از افـــراســـیـــاب
 
ازیــشــان بـــشـــد خـــورد و آرام و خـــواب
كــه ای بــرمــنـــش مـــهـــتـــر نـــیـــك نـــام
 
از آن پـــس بـــه اغـــریـــرث آمـــد پــــیــــام
هــمــه یــك بــه یــك مــر تــرا بــنــده ایـــم
 
بــه گــیــتــی بــه گــفــتــار تـــو زنـــده ایـــم
بــه جـــایـــســـت بـــا شـــاه كـــاولـــســـتـــان
 
تــو دانــی كــه دســتـــان بـــه زاولـــســـتـــان
چــو خــراد و گــشــواد لــشـــگـــر شـــكـــن
 
چـــو بــــرزیــــن و چــــون قــــارن رزم زن
نــدارنــد از ایـــران چـــنـــیـــن دســـت بـــاز
 
یــــلــــانــــنــــد بــــا چــــنــــگ هـــــای دراز
بــه چـــشـــم انـــدر آرنـــد نـــوك ســـنـــان
 
چــو تــابــنــده گــردان ازیــن ســـو عـــنـــان
دلــش گــردد از بــســتــگـــان پـــر شـــتـــاب
 
از آن تـــیـــره گــــردد رد افــــراســــیــــاب
بـــه خـــاك انـــدر آرد ز بــــهــــر كــــلــــاه
 
پــس آنــگــه ســر یـــك رمـــه بـــی گـــنـــاه
مــر ایــن بــســتــگــان را گــشــایــد ز بــنــد
 
اگــر بــیـــنـــد اغـــریـــرث هـــوشـــمـــنـــد
زبـــان بـــرگـــشـــایـــیـــم پـــیـــش مـــهــــان
 
پـــراگـــنــــده گــــردیــــم گــــرد جــــهــــان
هــمــان پــیــش یــزدان نــیــایــش كـــنـــیـــم
 
بــه پــیــش بــزرگــان ســتــایــش كـــنـــیـــم
كــزیــن گــونــه گــفـــتـــار كـــی درخـــورد
 
چــنـــیـــن گـــفـــت اغـــریـــرث پـــر خـــرد
بـــجــــوشــــد ســــر مــــرد آهــــرمــــنــــی
 
ز مــــن آشــــكــــارا شــــود دشـــــمـــــنـــــی
كــه بــا مــن نـــگـــردد بـــرادر بـــه كـــیـــن
 
یــكــی چـــاره ســـازم دگـــر گـــونـــه زیـــن
یــكــی لــشــگــر آرد بــر مـــا بـــه جـــنـــگ
 
گـر ایـدون كـه دسـتـان شـود تــیــز چــنــگ
بــه دســـتـــان ســـپـــارم شـــمـــا را هـــمـــه
 
چـــو آرد بــــه نــــزدیــــك ســــاری رمــــه
ســـرم را ز نـــام انــــدر آرم بــــه نــــنــــگ
 
بـــپـــردازم آمـــل نـــیـــایـــم بـــه جــــنــــگ
بـــه روی زمـــیـــن بــــرنــــهــــادنــــد روی
 
بــــزرگــــان ایـــــران ز گـــــفـــــتـــــار اوی
نـــونـــدی ز ســـاری بـــرون تـــاخـــتـــنــــد
 
جـــو از آفـــریـــنـــش بـــپـــرداخـــتــــنــــد
بـــــیـــــاورد از آن نـــــامـــــداران پـــــیـــــام
 
بـــپـــویـــیـــد نـــزدیــــك دســــتــــان ســــام
شـــد اغــــریــــرث پــــر خــــرد یــــار مــــا
 
كــه بــخــشـــود بـــر مـــا جـــهـــانـــدار مـــا
بــر آن بــرنــهـــادیـــم یـــكـــســـر ســـخـــن
 
یــكــی ســخــت پــیــمــان فــگـــنـــدیـــم بـــن
بــیــایـــنـــد و جـــویـــنـــد بـــا وی نـــبـــرد
 
كــــز ایــــران چــــو دســــتــــان آزاد مــــرد
ز آمـــــل گـــــذارد ســـــپــــــه را بــــــه ری
 
گـــرانـــمـــایـــه اغـــریـــرث نـــیــــك پــــی
تــــن یــــك جــــهــــان مــــردم آیــــد رهـــــا
 
مـــگـــر زنــــده از چــــنــــگ ایــــن اژدهــــا
ســرایــنــده در پـــیـــش دســـتـــان رســـیـــد
 
چــو پــویــنــده در زاولـــســـتـــان رســـیـــد
پـــیـــام یـــلـــان پـــیـــش ایـــشـــان بـــرانــــد
 
بــزرگــان و جــنــگ آوران را بـــخـــوانـــد
پـــلــــنــــگــــان جــــنــــگــــی و نــــام آوران
 
از آن پــس چــنــیــن گــفــت كــای ســروران
بــه مـــردی ســـیـــه كـــرده در جـــنـــگ دل
 
كــــدامــــســــت مــــردی كــــنــــارنـــــگ دل
بــه خــورشــیــد گـــردن بـــرافـــراخـــتـــن
 
خــریــدار ایــن جــنـــگ و ایـــن تـــاخـــتـــن
مـــنـــم گـــفـــت یـــازان بـــدیــــن داد دســــت
 
بــه بــر زد بـــر آن كـــار گـــشـــواد دســـت
كـــه خـــرم بـــدی تـــا بــــود مــــاه و ســــال
 
بـــرو آفـــریـــن كـــرد فــــرخــــنــــده زال
ز زاول بـــــه آمـــــل نــــــهــــــادنــــــد روی
 
ســـپـــاهـــی ز گـــردان پـــرخــــاش جــــوی
خــبــر شــده بــه اغــریــرث نــیــك خـــواه
 
چــو از پــیــش دســتــان بــرون شــد ســپــاه
بــزد نــای رویــیــن و لـــشـــگـــر بـــرانـــد
 
هــمــه بــســتــگــان را بــه ســاری بــمــانــد
پـــدیـــد آمـــد آن بـــنـــدهـــا را كــــلــــیــــد
 
چــو گــشــواد فــرخ بـــه ســـاری رســـیـــد
ز ســاری ســوی زاولـــســـتـــان بـــتـــاخـــت
 
یــكــی اســپ مــر هــر یــكــی را بــســاخـــت
كـــه بـــرگـــشـــت گـــشـــواد بـــا فـــرهـــی
 
چـــو آمـــد بـــه دســـتــــان ســــام آگــــهــــی
ســـرایـــنـــده را جـــامـــه ی خــــویــــش داد
 
یـــكـــی گـــنــــج ویــــژه بــــه درویــــش داد
پـــذیـــره شـــدش زال زر چـــون ســــزیــــد
 
چـــو گـــشـــواد نـــزدیـــك زاول رســـیــــد
كــجــا مــانــده بــودنــد در چــنــگ شـــیـــر
 
بــر آن بــســتــگــان زار بــگــریــســت دیــر
بـه سـر خـاك بـركـرد و بــگــریــســت زار
 
پــــس از نــــامــــور نــــوذر شــــهــــریــــار
بــــیــــاراســــت ایــــوان هــــای بــــلـــــنـــــد
 
بــه شــهـــر انـــدر آوردشـــان ارجـــمـــنـــد
كـه بــا تــاج و بــا تــخــت و افــســر بــدنــد
 
چــنــان هــم كــه هــنـــگـــام نـــوذر بـــدنـــد
دوشنبه 25/9/1387 - 2:13

كشته شدن نوذر به دست افراسیاب  

كـــز آن نـــامـــداران جـــهـــان شـــد تـــهــــی
 
ســـوی شـــاه تـــركـــان رســـیـــد آگــــهــــی
دو رخ را بــــه خــــون جـــــگـــــر داد نـــــم
 
دلـــش گـــشـــت پـــر آتــــش از درد و غــــم
كزو ویـسـه خـواهـد هـمـی كـیـنـه خـواسـت
 
بـرآشـفـت و گـفــتــا كــه نــوذر كــجــاســت
یــكــی كــیــنــه ی نــو بــرانـــگـــیـــخـــتـــن
 
چــه چــاره اســت جــز خــون او ریــخــتـــن
بـــبـــر تـــا بـــیـــامـــوز او ســــرفــــشــــان
 
بـــه دژخـــیـــم فـــرمـــود كـــورا كـــشــــان
بـــدانــــســــت كــــش روز كــــوتــــاه شــــد
 
ســــپــــهــــدار نــــوذر چــــو آگـــــاه شـــــد
ســــوی شــــاه نــــوذر نـــــهـــــادنـــــد روی
 
سـپـاهـی پــر از غــلــغــل و گــفــت و گــوی
كــشــیــدنــدش از جــای پــیـــش نـــهـــنـــگ
 
بــبــســتـــنـــد بـــازوش بـــا بـــنـــد تـــنـــگ
بـرهـنــه ســر و پــای و بــرگــشــتــه كــار
 
بــه دشــت آوریــدنــدش از خــیــمــه خــوار
ز كـــیـــن نـــیـــاگـــان هـــمـــی كــــرد یــــاد
 
چـــو از دور دیـــدش زبـــان بــــرگــــشــــاد
دل و دیــده از شـــرم شـــاهـــان بـــشـــســـت
 
ز تــور و ز ســلــم انــدر آمـــد نـــخـــســـت
بـگـفـت و بـرآشـفـت و شـمـشـیــر خــواســت
 
بــدو گــفــت هــر بــد كــه آیــد ســـزاســـت
تـنــش را بــه خــاك انــدر افــگــنــد خــوار
 
بـــــزد گـــــردن خـــــســـــرو تـــــاجـــــدار
تــهــی مـــانـــد ایـــران ز تـــخـــت و كـــلـــاه
 
شـــد آن یـــادگـــار مــــنــــوچــــهــــر شــــاه
هــــمــــه چــــادر آزمــــنـــــدی مـــــپـــــوش
 
ایـــا دانـــشـــی مــــرد بــــســــیــــار هــــوش
چـنـیــن داســتــان چــنــد خــواهــی شــنــیــد
 
كـه تـخـت و كـلـه چــون تــو بــســیــار دیــد
ســـــرآمـــــد كـــــزو آرزو یـــــافـــــتــــــی
 
رســیــدی بــه جــایــی كــه بــشـــتـــافـــتـــی
كــه هــم بــازگـــردانـــدت مـــســـتـــمـــنـــد
 
چــه جــویــی ازیــن تــیــره خـــاك نـــژنـــد
ســـرانـــجـــام خـــاكـــســـت بـــالـــیـــن تــــو
 
كــه گــر چــرخ گــردان كــشــد زیـــن تـــو
بـه جـان خــواســتــنــد آنــگــهــی زیــنــهــار
 
پــس آن بــســتــگــان را كــشــیــدنــد خــوار
دل او بــــه بــــر در چــــو آتــــش دمــــیــــد
 
چـــو اغـــریـــرث پـــر هـــنـــر آن بـــدیـــد
ز تـــن دور مـــانــــد بــــه فــــرمــــان شــــاه
 
هــمــی گــفــت چــنــدیــن ســر بـــی گـــنـــاه
بـــــیـــــاراســـــت بـــــا نــــــامــــــور داوری
 
بــیــامــد خــروشــان بــه خــواهــشـــگـــری
نــه بــا تــرگ و جــوشــن نـــه در كـــارزار
 
كــه چــنــدیــن ســرافــراز گــرد و ســـوار
نــشــیـــبـــســـت جـــایـــی كـــه بـــالـــا بـــود
 
گـــرفـــتـــار كـــشـــتــــن نــــه والــــا بــــود
سـپـاری هـمـیــدون بــه مــن شــان بــه بــنــد
 
سـزد گــر نــیــایــد بــه جــانــشــان گــزنــد
نــگـــهـــدارشـــان هـــوشـــمـــنـــدان كـــنـــم
 
بـــریـــشـــان یـــكـــی غـــار زنـــدان كـــنـــم
تـو از خـون بـكـش دسـت و چـنـدیـن مـكـوش
 
بـــه ســـاری بـــه زاری بـــرآرنـــد هــــوش
چـــو بـــشـــنـــیـــد بـــا درد پـــیـــگـــار اوی
 
بـبــخــشــیــد جــان شــان بــه گــفــتــار اوی
بـه غـل و بــه مــســمــار و خــواری بــرنــد
 
بــفـــرمـــودشـــان تـــا بـــه ســـاری بـــرنـــد
زمــیــن زیــر اســپــان نــهــفــتـــن گـــرفـــت
 
چـو ایـن كــرده شــد ســاز رفــتــن گــرفــت
از اسـپـان بـه رنـج و بـه تـك خـوی كـشـیــد
 
ز پــیــش دهــســتــان ســوی ری كـــشـــیـــد
دوشنبه 25/9/1387 - 2:12

رسیدن زال به مدد مهراب  

بـــه كــــردار آتــــش دلــــش بــــردمــــیــــد
 
فــرســتــاده نـــزدیـــك دســـتـــان رســـیـــد
هـمـی تـاخــت بــا لــشــگــری جــنــگ جــوی
 
ســـوی گـــرد مـــهــــراب بــــنــــهــــاد روی
بـــه ســـرش انـــدرون دانــــش و رای دیــــد
 
چـــو مـــهـــراب را پـــای بـــر جــــای دیــــد
چـه پـیـشـم خـزروان چـه یـك مـشـت خــاك
 
بـه دل گـفـت كـاكـنـون ز لـشـگــر چــه بــاك
چــو آمــد بــه شــهــر انــدرون نـــام جـــوی
 
پــس آنــگــه ســوی شــهــر بـــنـــهـــاد روی
پـــســـنـــدیـــده انـــدر هـــمـــه كـــار كـــرد
 
بــه مــهــراب گــفــت ای هـــشـــیـــوار مـــرد
یــكــی دســت یــازم بــریـــشـــان بـــه خـــون
 
كــنــون مــن شـــوم در شـــب تـــیـــره گـــون
دل آگــــنــــده و كــــیــــنــــه ســــاز آمـــــدم
 
شـــونـــد آگـــه از مــــن كــــه بــــاز آمــــدم
یـــكـــی تـــیـــر بـــر ســــان شــــاخ درخــــت
 
كــمــانــی بــه بــازو درافــگـــنـــد ســـخـــت
خـدنــگــی بــه چــرخ انــدرون رانــد راســت
 
نــگــه كــرد تــا جــای گــردان كــجـــاســـت
بـــرآمـــد خـــروشــــیــــدن دار و گــــیــــر
 
بـیــنــداخــت ســه جــای ســه چــوبــه تــیــر
بــر آن تــیــر كــردنــد هـــر كـــس نـــگـــاه
 
چــو شــب روز شــد انــجــمــن شــد ســپــاه
نــرانــد چــنــیــن در كــمـــان تـــیـــر كـــس
 
بــگــفــتــنــد كــایــن تــیــر زالــســت و بــس
نــكــردی چــنــیــن نــرم گــردن بــه چــیــز
 
شــمــاســـاس گـــفـــت ار خـــزروان مـــیـــز
نــــه از زال بــــودی بــــدیـــــن روز رنـــــج
 
نـه مـهـراب مـانـدی نــه لــشــگــر نــه گــنــج
كـه سـازیـد بــر مــا كــنــون كــیــنــه خــواه
 
نــبـــودی مـــگـــر او چـــنـــیـــن رزم خـــواه
نــه آهــرمـــنـــســـت و نـــه از آهـــنـــســـت
 
خـزروان چـنـیـن گـفــت كــو یــك تــنــســت
هـر آنـگــه كــه آرم مــن او را بــه چــنــگ
 
تـــو از جـــنـــگ او دل مـــدار ایـــچ تـــنـــگ
خـــروش تـــبــــیــــره بــــرآمــــد ز دشــــت
 
چــو خــورشــیــد تــابــان ز بــالــا بــگــشــت
خـــروشـــیــــدن زنــــگ و هــــنــــدی درای
 
بــه شــهــر انـــدرون كـــوس بـــا كـــرنـــای
ســراپــرده و پـــیـــل بـــیـــرون كـــشـــیـــد
 
بــرآمــد ســپــه را بــه هــامــون كـــشـــیـــد
چــو هــامــون شــد از گـــرد كـــوه ســـیـــاه
 
ســــپــــاه انــــدر آورد پــــیــــش ســـــپـــــاه
یــــكــــی تــــاخــــتــــن كــــرد بــــر زال زر
 
خـــزروان دوان بــــا عــــمــــود و ســــپــــر
گــســســتــه شــد آن نــامــور جـــوشـــنـــش
 
عـــمــــودی بــــزد بــــر بــــر روشــــنــــش
بـــرفـــتـــنــــد گــــردان كــــاولــــســــتــــان
 
چـــو شـــد تـــافـــتـــه شـــاه زاولـــســـتــــان
بــه جــنــگ انــدر آمــد بــه كــردار شــیــر
 
یــــكــــی درع پــــوشــــیـــــد زال دلـــــیـــــر
سرش گـشـتـه پـر خـشـم و پـر خـون جـگـر
 
بـــه دســـت انـــدرون داشـــت گــــرز پــــدر
چـو شـیــری خــروشــان بــه پــیــش ســپــاه
 
خـروشــان بــیــامــد هــمــان كــیــنــه خــواه
بـه جـنـگ انـدرون هـمـچـنـان شـرزه شـیــر
 
هـــمـــان گـــه بـــرون رفــــت زال دلــــیــــر
هــمــان گــه بــرآمــد خـــزروان بـــه گـــرد
 
چـو دســتــان بــرانــگــیــخــت گــرد نــبــرد
زمـیـن شـد ز خـونـش چــو پــشــت پــلــنــگ
 
بـــزد بـــر ســـرش گـــرزه ی گـــاو رنـــگ
ز پـــیـــش ســـپـــاه انـــدر آمـــد بـــه دشـــت
 
بــیــفــگــنــد و بــســپــرد و زو درگــذشــت
نــیــامــد بــرون كــش بــخــوشــیـــد خـــون
 
شــمــاســاس را خـــواســـت كـــایـــد بـــرون
بــــــه گــــــردن بــــــرآورد پــــــولــــــاد را
 
بـــه گـــرد انـــدرون یـــافـــت گـــلـــبـــاد را
هــمــی كــرد ازو خــویــشــتـــن نـــاپـــدیـــد
 
چــو شــمــشــیــرزن گــرز دســتــان بــدیــد
هــمــی خــویــشــتــن را بــه مــردی ســتــود
 
بـــیـــامـــد بــــرش گــــرد گــــلــــبــــاد زود
خـــدنـــگـــی بـــدو انـــدرون رانـــد خــــوار
 
كــــمـــــان را بـــــه زه كـــــرد زال ســـــوار
بـــر آن بـــنـــد زنـــجـــیـــر پـــولــــاد بــــر
 
بـــزد بـــر كـــمـــربـــنـــد گـــلـــبــــاد بــــر
ســپــه را بــه گــلــبــاد بــر دل بــســـوخـــت
 
مــیــانــش ابــا كــوهـــه ی زیـــن بـــدوخـــت
شــــمــــاســــاس شــــد بــــی دل و روی زرد
 
چـو ایـن دو ســر افــگــنــده شــد در نــبــرد
پـــراگـــنـــده از رزم گـــشــــتــــنــــد بــــاز
 
شـــمـــاســـاس و آن لـــشـــگــــر رزم ســــاز
بـــرفـــتـــنـــد بـــا شـــاه كــــاولــــســــتــــان
 
پــــس انــــدر دلــــیــــران زاولــــســـــتـــــان
كـه گـفـتــی جــهــان تــنــگ شــد بــر ســپــاه
 
چــنــان شــد ز بــس كــشــتــه در رزمــگـــاه
گــشــاه ســلــیـــح و گـــســـســـتـــه كـــمـــر
 
ســـوی شـــاه تـــركـــان نــــهــــادنــــد ســــر
ز ره قــــــارن كــــــاوه آمــــــد پــــــدیـــــــد
 
شــمــاســاس چــون در بـــیـــابـــان رســـیـــد
بــه خــواری گــرامــیــش را كــشــتــه بـــود
 
كـه از لــشــگــر ویــســه بــرگــشــتــه بــود
شـــمـــاســـاس بـــا قـــارن كـــیـــنـــه خـــواه
 
بــه هــم بـــاز خـــوردنـــد هـــر دو ســـپـــاه
ز زاولــســتــان ســـاخـــتـــه بـــر چـــیـــنـــد
 
بــدانــســت قــارن كـــه ایـــشـــان كـــیـــنـــد
بـــه پـــیـــش ســـپـــاه انـــدر آمـــد ســـپــــاه
 
بـــزد نـــای رویـــیــــن و بــــگــــرفــــت راه
بــه خــورشـــیـــد تـــابـــان بـــرآورد گـــرد
 
از آن لــشــگــر خــســتــه و بــســتــه مـــرد
دوشنبه 25/9/1387 - 2:11

تاخته كردن شماساس و خزروان به زاولستان  

بــه كــیــنــه ســوی زاولــســـتـــان شـــدنـــد
 
و دیــگــر كــه از شـــهـــر ارمـــان شـــدنـــد
ســوی ســیــســتــان روی بــنــهــاد و تــفـــت
 
شـمـاسـاس كــز پــیــش جــیــحــون بــرفــت
ز تــركــان بـــزرگـــان خـــنـــجـــر گـــزار
 
خــــزروان ابــــا تــــیــــغ زن ســــی هــــزار
ابــا تــیــغ و بــا گــرز و بـــخـــت بـــلـــنـــد
 
بـــرفـــتـــنـــد بـــیـــدار تـــا هـــیـــرمـــنــــد
بـــگـــوراب انـــدر هـــمـــی دخـــمـــه كـــرد
 
ز بــــهــــر پــــدر زال بـــــا ســـــوگ و درد
كــه روشــن روان بــود و بــی خــواب بـــود
 
بــه شــهــر انــدرون گـــرد مـــهـــراب بـــود
بـــه ســـوی شـــمـــاســـاس بـــنـــهــــاد روی
 
فــــرســــتــــاده یـــــی آمـــــد از نـــــزد اوی
ز مــــــــهــــــــراب دادش فـــــــــراوان درود
 
بـــه پــــیــــش ســــراپــــرده آمــــد فــــرود
بــــمــــانــــاد تــــا جــــاودان بـــــا كـــــلـــــاه
 
كـــه بــــیــــدار دل شــــاه تــــوران ســــپــــاه
بــدیــن پــادشـــاهـــی نـــیـــم ســـخـــت شـــاد
 
ز ضـــحـــاك تـــازیــــســــت مــــا را نــــژاد
جــز ایـــن نـــیـــز چـــاره نـــدیـــدم هـــمـــی
 
بــه پــیــوســتــگــی جــان خــریـــدم هـــمـــی
هــمــان زاولــســتــان بــه دســـت مـــنـــســـت
 
كــنــون ایــن ســرای و نــشــســت مــنــســـت
ز بـــــهـــــر ســـــتـــــودان ســــــام ســــــوار
 
از ایــدر چــو دســتــان بـــشـــد ســـوگـــوار
بــر آنــم كــه هــرگــز نــبــیــنــمـــش روی
 
دلـــم شـــادمـــان شـــد بـــه تـــیــــمــــار اوی
بـــدان تـــا فـــرســــتــــم هــــیــــونــــی دوان
 
زمـــان خـــواهـــم از نـــامـــور پـــهــــلــــوان
فــرســـتـــم بـــه نـــزدیـــك افـــراســـیـــاب
 
یـــكـــی مـــرد بـــیـــنـــا دل و پـــر شـــتـــاب
ســخــن هـــای گـــویـــنـــده كـــوتـــه شـــود
 
مـــگـــر كــــز نــــهــــان مــــن آگــــه شــــود
جــز ایــن نــیــز هــرچ از در پــادشـــاســـت
 
نـثـاری فــرســتــم چــنــان چــون ســزاســت
جـز از پـیــش تــخــتــش نــبــاشــم بــه پــای
 
گــر ایــدونــك گــویـــد بـــه نـــزد مـــن آی
هــــمــــیــــشــــه دلــــی شــــاد دارم بـــــدوی
 
هـــمـــه پــــادشــــاهــــی ســــپــــارم بــــدوی
فــرســتــمــش هــر گــونــه آگــنــده گــنــج
 
تـــن پـــهــــلــــوان را نــــیــــارم بــــه رنــــج
وز آن در ســـوی چــــاره یــــازیــــد دســــت
 
ازیـــن ســـو دل پـــهـــلـــوان را بــــبــــســــت
كــه پـــرنـــده شـــو بـــاز كـــن پـــر و بـــال
 
نـــونـــدی بـــر افـــگـــنـــد نــــزدیــــك زال
بـــگـــویـــش كـــه از آمـــدن ســـر مـــخـــار
 
بــه دســـتـــان بـــگـــو آنـــچ دیـــدی ز كـــار
ز تـركــان ســپــاهــی چــو دشــتــی پــلــنــگ
 
كــه دو پــهــلــوان آمــد ایــدر بـــه جـــنـــگ
بــه دیــنـــارشـــان پـــای كـــردم بـــه بـــنـــد
 
دو لــشــگــر كــشــیــدنــد بــر هــیــرمــنـــد
دوشنبه 25/9/1387 - 2:10

كشته یافتن ویسه پسر خود را  

ابــا لــشــگـــری نـــامـــور كـــیـــنـــه خـــواه
 
بــشـــد ویـــســـه ســـالـــار تـــوران ســـپـــاه
گــرامــیــش را كــشــتـــه افـــگـــنـــده دیـــد
 
از آن پــیــشــتـــر تـــا بـــه قـــارن رســـیـــد
بـــســـی نـــیـــز بـــا او فـــگـــنـــده بــــه راه
 
دلــــیــــران و گــــردان تـــــوران ســـــپـــــاه
چــو لــالــه كــفــن روی چــون ســـنـــدروس
 
دریـــده درفـــش و نـــگـــونـــســـار كــــوس
كـــه آمـــد بــــه پــــیــــروزی و فــــرهــــی
 
ز ویـــســـه بـــه قـــارن رســـیـــد آگـــهــــی
فــرســتــاد و خــود رفــت گــیــتــی فـــروز
 
ســـتـــوران تــــازی ســــوی نــــیــــمــــروز
ســـوی پـــارس چـــون بـــاد بـــنـــهـــاد روی
 
ز درد پــســـر ویـــســـه ی جـــنـــگ جـــوی
ز دســت چــپـــش لـــشـــگـــر آمـــد پـــدیـــد
 
چـو از پـارس قــارن بــه هــامــون كــشــیــد
ســپــهــدار تـــركـــان بـــه پـــیـــش ســـپـــاه
 
ز گــــرد انــــدر آمــــد درفــــش ســـــیـــــاه
بـــرفـــتـــنـــد گـــردان پـــرخـــاشـــجــــوی
 
رده بــر كـــشـــیـــدنـــد بـــر هـــر دو روی
كــه شــد تــاج و تــخــت بــزرگــی بــه بـــاد
 
ز قــــلـــــب ســـــپـــــه ویـــــســـــه آواز داد
هـــمـــان تـــا در بـــســـت و زاولـــســــتــــان
 
ز قــــنــــوج تــــا مــــرز كــــاولــــســــتــــان
بـر ایــوان هــا نــقــش و نــیــرنــگ مــاســت
 
هـمـه سـر بـه سـر پـاك در چـنــگ مــاســت
از آن پــس كــجـــا شـــد گـــرفـــتـــار شـــاه
 
كــجـــا یـــافـــت خـــواهـــی تـــو آرامـــگـــاه
گــــلــــیــــم انــــدر آب روان افــــگـــــنـــــم
 
چـــنـــیـــن داد پـــاســـخ كـــه مـــن قـــارنـــم
بــه پــیــش پــســرت آمــدم كــیــنـــه جـــوی
 
نــه از بــیــم رفــتــم نــه از گــفــت و گــوی
كــنــون كــیــن و جــنــگ تـــرا ســـاخـــتـــم
 
چــــو از كــــیــــن او دل بــــپــــرداخــــتــــم
نـــه روی هـــوا مـــانـــد روشـــن نــــه مــــاه
 
بـــر آمـــد چـــپ و راســـت گـــرد ســــیــــاه
چــو روی روان خــون هــمــی ریــخــتــنـــد
 
ســپــه یــك بــه دیــگــر بــر آویــخــتــنـــد
نـــــرفـــــت از پـــــســـــش قـــــارن رزم زن
 
چــو بــر ویــســه آمــد ز اخـــتـــر شـــكـــن
دوشنبه 25/9/1387 - 2:9

گرفتار شدن نوذر به دست افراسیاب  

دمــان از پــســـش روی بـــنـــهـــاد و تـــفـــت
 
چــو بــشــنــیــد نــوذر كــه قــارن بــرفـــت
ســپــهــرش مــگـــر زیـــر پـــی نـــســـپـــرد
 
هـــمـــی تـــاخـــت كـــز روز بـــد بـــگـــذرد
كـــه ســـوی بـــیـــابـــان نـــهـــادســــت روی
 
چــو افــراســـیـــاب آگـــهـــی یـــافـــت زوی
چـو شـیـر از پـسـش روی بــنــهــاد و تــفــت
 
ســپــاه انــجــمــن كــرد و پــویــان بــرفـــت
هــمـــش تـــاخـــتـــن دیـــد و هـــم كـــارزار
 
چــو تــنــگ انـــدر آمـــد بـــر شـــهـــریـــار
كــه تــا بــر ســـر آرد ســـری بـــی كـــلـــاه
 
بــدان ســان كــه آمــد هـــمـــی جـــســـت راه
هــمــی گـــشـــت بـــا نـــوذر افـــراســـیـــاب
 
شــب تـــیـــره تـــا شـــد بـــلـــنـــد آفـــتـــاب
ســـر انـــجـــام نـــوذر گـــرفــــتــــار شــــد
 
ز گــــرد ســــواران جــــهــــان تـــــار شـــــد
تـو گـفـتـی كـشـان بـر زمـیـن جـای نــیــســت
 
خـــود و نـــامـــداران هـــزار و دویــــســــت
بـــه دام بـــلـــا هـــم بـــر آویــــخــــتــــنــــد
 
بــســی راه جــســتــنــد و بــگــریــخــتــنـــد
بــــیــــاورد بــــا شــــهــــریــــار بــــلــــنــــد
 
چــنــان لــشــگــری را گــرفــتــه بــه بــنـــد
هــــم از گــــردش او نــــیــــابـــــی جـــــواز
 
اگــر بــا تــو گــردون نــشــیـــنـــد بـــه راز
هـــمـــو تــــیــــرگــــی و نــــژنــــدی دهــــد
 
هـــمـــو تـــاج و تـــخـــت بـــلـــنـــدی دهــــد
گــهـــی مـــغـــز یـــابـــی ازو گـــاه پـــوســـت
 
بـه دشـمـن هـمــی مــانــد و هــم بــه دوســت
ســرانــجـــام خـــاكـــســـت ازو جـــایـــگـــاه
 
ســرت گـــر بـــســـایـــد بـــه ابـــر ســـیـــاه
كـــه از غـــار و كـــوه و بـــیــــابــــان و آب
 
وز آن پـــس بـــفـــرمــــود افــــراســــیــــاب
رهـــایـــی نـــیــــابــــد ازیــــن انــــجــــمــــن
 
بـــــجـــــویـــــیــــــد تــــــا قــــــارن رزم زن
ز كــار شــبــســتـــان بـــرآشـــفـــتـــه بـــود
 
چـو بـشـنـیـد كـو پـیــش از آن رفــتــه بــود
ازو دور شــــد خـــــورد و آرام و خـــــواب
 
غــمــی گــشـــت از آن كـــار افـــراســـیـــاب
بــر آن درد پــیــچــیــد و شــد بـــدگـــمـــان
 
كــه قــارن رهـــا یـــافـــت از وی بـــه جـــان
كــه دل ســخــت گــردان بــه مــرگ پــســـر
 
چــنــیــن گـــفـــت بـــا ویـــســـه ی نـــامـــور
پـــلـــنــــگ از شــــتــــابــــش درنــــگ آورد
 
كـــه چـــون قـــارن كــــاوه جــــنــــگ آورد

p30n.ir

 

دوشنبه 25/9/1387 - 2:8

جنگ نوذر با افراسیاب بار سیوم  

سـدیــگــر چــو بــفــرخــت گــیــتــی فــروز
 
از آن پــس بــیـــاســـود لـــشـــگـــر دو روز
بــه بــیــچــارگــی جــنــگ بــایــســت كـــرد
 
نـــــبـــــد شـــــاه را روزگـــــار نــــــبــــــرد
چــــو دریــــای جــــوشــــان بــــد و رود آب
 
ابــــا لــــشــــگــــر نــــوذر افــــراســــیــــاب
ابــــا نــــالــــه ی كــــوس و هــــنــــدی درای
 
خــــروشــــیــــدن آمــــد ز پــــرده ســــرای
نـــهــــادنــــد بــــر ســــر ز آهــــن كــــلــــاه
 
تــــبــــیــــره بــــر آمــــد ز درگـــــاه شـــــاه
كــســی را ســر انــدر نــیــامــد بــه خـــواب
 
بــــه پــــرده ســــرای رد افــــراســـــیـــــاب
هــمــی تــیــغ و ژوپــیــن بــپــیــراســتـــنـــد
 
هــمــه شــب هــمــی لــشــگــر آراســـتـــنـــد
بـــرفــــتــــنــــد بــــا گــــرزهــــای گــــران
 
زمـــیـــن كـــوه تـــا كــــوه جــــوشــــن وران
ز دریـــا بـــه دریــــا كــــشــــیــــدنــــد نــــخ
 
نـــبـــد كـــوه پــــیــــدا ز ریــــگ و ز شــــخ
كــه بــا شـــاه بـــاشـــد ســـپـــه را ســـتـــون
 
بـــیـــاراســـت قـــارن بـــه قـــلـــب انـــدرون
چــو شــاپــور نــســتــوه بــر دســت راســـت
 
چــپ شــاه گــرد تـــلـــیـــمـــان بـــخـــاســـت
نــبـــد كـــوه پـــیـــدا نـــه دریـــا نـــه دشـــت
 
ز شـبـگـیــر تــا خــور ز گــردون بــگــشــت
زمــیـــن زیـــر اســـپـــان بـــنـــالـــد هـــمـــی
 
دل تـــیـــغ گـــفـــتــــی بــــبــــالــــد هــــمــــی
شــكــســـت انـــدر آمـــد ســـوی مـــایـــه دار
 
چـو شـد نـیــزه هــا بــر زمــیــن ســایــه دار
گــرفــتــنـــد تـــركـــان بـــرو چـــیـــرگـــی
 
چــو آمــد بــه بــخــت انــدرون تـــیـــرگـــی
پـــراگـــنـــده شـــد هـــرك انـــبــــوه بــــود
 
بــر آن ســو كــه شــاپــور نــســـتـــوه بـــود
ســر بــخــت ایـــرانـــیـــان گـــشـــتـــه شـــد
 
هــمــی بــود شــاپـــور تـــا كـــشـــتـــه شـــد
بـــه ســـوی دهـــســـتـــان نـــهـــادنــــد روی
 
از انـــبـــوه تـــركــــان پــــرخــــاش جــــوی
بــرو بــســتــه شــد راه جــنـــگ اســـتـــوار
 
دهــســتــان گــرفــتــنــد زیــشــان حــصـــار
گــرفــتــنــد جــنـــگـــی درنـــگـــی شـــتـــاب
 
ســــواران بــــیــــاراســــت افــــراســــیــــاب
بــر آمــد بــریــن نـــیـــز چـــنـــدی درنـــگ
 
شــب و روز بــد بــر گـــذرهـــاش جـــنـــگ
بــرو بـــســـتـــه شـــد راه جـــنـــگ ســـوار
 
چــو نــوذر فــرو هــشــت پــی در حــصـــار
گــرفــتــش ز جـــنـــگ درنـــگـــی شـــتـــاب
 
ســــواران بــــیــــاراســــت افــــراســــیــــاب
ســـپـــهـــبـــد كـــروخـــان ویـــســـه نــــژاد
 
یـــكــــی نــــامــــور تــــرك را كــــرد یــــاد
بــه راه بـــیـــابـــان ســـر انـــدر كـــشـــیـــد
 
ســوی پــارس فــرمــود تـــا بـــركـــشـــیـــد
بـــجـــویــــد بــــنــــه مــــردن بــــد تــــنــــه
 
كـــز آن ســـو بـــد ایـــرانـــیـــان را بـــنــــه
گـسـی كــرد لــشــگــر بــه هــنــگــام خــواب
 
چــو قــارن شـــنـــود آنـــك افـــراســـیـــاب
بـــر نـــوذر آمــــد بــــه ســــان پــــلــــنــــگ
 
شـد از رشــك جــوشــان و دل كــرد تــنــگ
نــگــه كــن كــه بــا شــاه ایــران چــه كـــرد
 
كــه تــوران شــه آن نــاجــوانـــمـــرد مـــرد
ســپـــاهـــی فـــرســـتـــاد بـــی مـــر بـــه راه
 
ســــوی روی پــــوشــــیــــدگــــان ســــپـــــاه
بـــریــــن نــــامــــداران شــــكــــســــت آورد
 
شـــبـــســـتـــان مـــا گـــر بــــه دســــت آورد
بــه دنــب كــروخـــان بـــبـــایـــد كـــشـــیـــد
 
بــنــنــگ انـــدرون ســـر شـــود نـــاپـــدیـــد
ســـپـــاهــــی بــــه مــــهــــر تــــو دارد روان
 
تــــرا خــــوردنـــــی هـــــســـــت و آب روان
كـــه از شـــهـــریــــاران دلــــیــــری ســــزد
 
هـــمـــی بـــاش و دل را مـــكـــن هـــیـــچ بـــد
بــگــیــرم بــریـــشـــان ز هـــر گـــونـــه راه
 
كــنــون مـــن شـــوم بـــر پـــی ایـــن ســـپـــاه
سـپــه را چــو تــو لــشــگــر آرای نــیــســت
 
بــدو گــفــت نــوذر كــه ایــن رای نــیــســـت
بــدانــگــه كـــه بـــرخـــاســـت آوای كـــوس
 
ز بــهــر بــنــه رفــت گــســتــهــم و طـــوس
كــنــد ســاز ایــشــان چــنـــان چـــون ســـزد
 
بــدیـــن زودی انـــدر شـــبـــســـتـــان رســـد
زمـــانـــی دل از غـــم بـــپـــیـــراســـتــــنــــد
 
نـشـسـتـنـد بــر خــوان و مــی خــواســتــنــد
هــمــه دیــده چــون ابــر بــهــمـــن شـــدنـــد
 
پــس آنــگـــه ســـوی خـــان قـــارن شـــدنـــد
بــر آن بــر نــهــادنــد یـــكـــســـر ســـخـــن
 
ســخــن را فــگــنــدنـــد هـــر گـــونـــه بـــن
نـــبـــایـــد بـــریـــن جـــایـــگــــه آرمــــیــــد
 
كــه مــا را ســوی پــارس بــایــد كـــشـــیـــد
اســیــران شــونــد از بـــد كـــیـــنـــه خـــواه
 
چـــو پـــوشـــیـــده رویـــان ایـــران ســـپـــاه
كـــرا بـــاشـــد آرام و جــــای نــــشــــســــت
 
كـه گـیــرد بــدیــن دشــت نــیــزه بــه دســت
زدنـــد انـــدریـــن رای بـــر بـــیـــش و كـــم
 
چـو شـیـدوش و گــشــواد و قــارن بــه هــم
دلــیــران بــه رفــتـــن گـــرفـــتـــنـــد ســـاز
 
چــو نــیــمــی گــذشــت از شـــب دیـــر بـــاز
دلــــیــــران بـــــیـــــدار بـــــا او بـــــه هـــــم
 
بـــــدیـــــن روی دژدار بـــــد گــــــژدهــــــم
ابــا كــوس و پــیــلــان نــشــســتـــه بـــه راه
 
وز آن روی دژ بـــــارمــــــان و ســــــپــــــاه
بــه خــون بــرادر كـــمـــر بـــســـتـــه بـــود
 
كــــزو قــــارن رزم زن خــــســــتــــه بــــود
ســـوی چـــاره جـــســـتـــن نــــدادش زمــــان
 
بــرآویــخــت چــون شـــیـــر بـــا بـــارمـــان
كــه بــگــســســت بــنــیــاد و پــیــونـــد اوی
 
یـــكـــی نـــیـــزه زد بـــر كـــمـــرگــــاه اوی
هــمــه یــك ز دیــگــر گــســســتــه شــدنــد
 
سـپـه سـر بــه ســر دل شــكــســتــه شــدنــد
دوشنبه 25/9/1387 - 2:7