تعداد مطالب : 160
تعداد نظرات : 59
زمان آخرین مطلب : 3027روز قبل

قال رسول الله (ص):

فرزندانتان رابه سه خصلت بیارائید: عشق به پیغمبرتان- عشق به اهل بیت علیهم السلام وقرائت قرآن.

شنبه 29/2/1386 - 15:35

درتمنای نگاهت بی قرارم تابیایی 

من عبورلحظه هارامی شمارم تابیایی

صبح یک آیینه برمنبرزچشمان تومی گفت

تاظهورچشم توچشم انتظارم تابیایی

سرشماری کن تودرآدینه ازگل های پرپر

هم دعابالاله های بی شمارم تابیایی

درمسیرت جانفشانم گل بکارم تابیایی

صبحدم باعشق دست یاعلی دادم که هرگز

لحظه ای چشم ازشقایق برندارم تابیایی

شنبه 29/2/1386 - 15:26

درمتون ومنابع غنی اسلامی وروایات پیشوایان دین صحبت رکیک، فحش وبدزبانی وعدم عفت کلام بسیارمذمت شده است.

پیامبراسلام(ص) دراین زمینه می فرمایند: ورود انسان بدزبان به بهشت حرام است.

شنبه 29/2/1386 - 15:13

روزی درمجلسی یکی ازوزیران هارون الرشید روبه بهلول کرد وگفت: تورابشارت باد که خلیفه درباره تولطف فرموده برخرس وخوک، امیروفرمانروایت ساخته!بهلول گفت: پس ملتفت خودت باش که مبادااز فرمان من قدم بیرون نهی، چون خلیفه من راامیرشماهاساخته. هارون واهل مجلس بخندیدند وآن وزیرمنفعل گردید.

شنبه 29/2/1386 - 15:8

امام موسی صدربانی مبارزه مردمی بانظام طائفه گری بود وعامل موثری درمقابله باسلطه خواهی اقلیت مارونی برکشوراسلامی لبنان به شمارمی آید. امام موسی صدریک ماه قبل ازهجرت تاریخی حضرت امام خمینی به پاریس طی مقاله ای درروزنامه لوموندازانقلاب اسلامی ایران به عنوان ادامه حرکت انبیاء الهی یاد کرد وامام خمینی رابه عنوان یگانه رهبربزرگ انقلاب به دنیای اسلام معرفی نمود.

اوبه دنبال تلاش واقدامات فراوان وموثرعلیه صهیونیسمسرانجام درشهریورسال1357پس ازسفر به الجزیره ومذاکره بامقامات آن کشوروارد لیبی شدوپس از5زوز اقامت درلیبی خبرناپدید شدنش اعلام گردید.

امام موسی صدربرای شیعیان لبنان یک ناجی بزرگ بود وعلماع وچهره های برجسته لبنان اعم ازشیعه وسنی اورایاری بزرگ برای خود می دانستند. به همین دلیل هرسال روز ربوده شدنش راتعطیل رسمی اعلام می کنند.

شنبه 29/2/1386 - 15:0

یک بررسی تحقیقاتی15ساله نشان می دهدکه داشتن نگرش مثبت دردوران جوانی به افزایش طول عمرکمک می کند.

به گفته پژوهشگران دانشگاه کنتاکی آمریکا، همانگونه که احساسهای منفی، اضطراب، افسردگی وبی حوصلگی، خطرابتلا به بیماریهای قلبی وسکته مغزی راافزایش می دهد وبه کاهش طول عمرانسان منجرمی شود، داشتن احساس مثبت، شادمانی وخوشحالی درجوانی موجب افزایش طول عمر می شود.

به گفته پژوهشگران افراد شادمام وامیدواربه زندگی10سال بیشترازافراد غمگین وناامید عمرمی کنند.

شنبه 29/2/1386 - 14:46

هتگام نمازکه می رسید، امیرالمومنین«ع»حال اضطراب پیدامی کرد. عرض می کردند:شماراچه می شود که این قدرناراحتید.

می فرمود:وقت امانتی که خدابه زمین وآسمان عرضه داشت وآنها ازحمل آن امتناع ورزیدند،فرارسید.

درجنگ صفین تیری برپای آن حضرت واردشد که بیرون آوردن آن بسیارمشکل ودردآوربود. خدمت امام حسن«ع» ومطلب راخدمت ایشان عرض کردند. ایشان فرمودند:صبر کنیدتاپدرم به نمازایستد؛آنگاه تیررااز پای ایشان بیرون بیاوریدزیرادرهنگام نمازچنان ازخود بیخود می شوند که متوجه هیچ چیز توجه اورا به خود جلب نمی کند.

به موقع نماز تیررا خارج کردند. بعد ازنماز علی«ع» متوجه شد که خون از پای مقدسش جاریست. پرسیدچه شد؟ عرض کردند:تیررا درحال نمازازپای شمابیرون کشیدیم.

شنبه 29/2/1386 - 14:36

دراحادیث داریم که امام زمان همچون پیامبراسلام نخست اعلان دعوت می کند ودرآغازظهورش پیام خویش رابه جهانیان می رساند، دراین میان عده ای دعوتش رامی پذیرند وعده دیگری کارشکنی وتوطئه کرده وبه مخالفت بااو برمی خیزند. اینجاست که قیام مسلحانه امام شروع می شود.

اللهم صل علی محمدوآل محمد

جمعه 28/2/1386 - 10:31

مهر1338: تولد

1354: آشنایی باشهیدآیت الله مدنی

1357: شرکت درکنکوروقبولی دردانشگاه شیرازبارتبه چهارم

1358: ردنمودن دعوتنامه یکی ازدانشگاههای فرانسه باصلاحدیدآیت الله مدنی

1360:فرماندهی تیپ17علی بن ابیطالب درسن22سالگی وفرماندهی سپاه دزفول

1361: سفربه کربلای حسینی دریکی ازماموریت های شناسایی

1362: اجرای عملیات خیبروماموریت آزادسازی جزایرمجنون باسازماندهی28گردان ومقاومت دربرابرصدگردان توپخانه ای عراق درسن24سالگی

و

آبان1363: شهادت درسن25سالگی درتاریخ27آبان درهنگام شناسایی مناطق غرب کشور به همراه برادرش مجید

جمعه 28/2/1386 - 10:20

پیش گویی نوستراداموس درباره حادثه11سپتامبراین چنین آمده است:درنهمین ماه از نخستین سال از هزاره ای جدید پادشاه بزرگ وحشت نازل خواهد شد وآسمان درعرض جغرافیایی 45درجه درشهر جدید آتش خواهد گرفت.

جمعه 28/2/1386 - 10:6