عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
اذن
3 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
6 دفعه
اذي
1 دفعه
ذبح
1 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
1 دفعه
ذوق
4 دفعه
ذوق
2 دفعه
ذکر
1 دفعه
ذکر
1 دفعه
2 دفعه
ذلل
2 دفعه
ذلل
1 دفعه
ذلل
1 دفعه
اذن
3 دفعه
اذن
5 دفعه
اذن
2 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
2 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
1 دفعه
ذهب
1 دفعه
ذهب
1 دفعه
اذي
1 دفعه
اذي
7 دفعه
اذي
1 دفعه
رأي
6 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
2 دفعه
رأي
12 دفعه
رود
18 دفعه
رود
1 دفعه
رود
1 دفعه
رود
1 دفعه
رود
3 دفعه
رود
2 دفعه
رذل
1 دفعه
رغب
1 دفعه
رأي
2 دفعه
رأي
2 دفعه
رأي
2 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
2 دفعه
ربب
1 دفعه
ربب
3 دفعه
ربع
1 دفعه
ربع
1 دفعه
ربع
1 دفعه
ربع
1 دفعه
ربع
1 دفعه
ربع
2 دفعه
ربع
2 دفعه
ربع
1 دفعه
ربع
4 دفعه
ربو
1 دفعه
رجو
1 دفعه
رجع
1 دفعه
رجل
1 دفعه
رجل
3 دفعه
رجل
1 دفعه
رجل
1 دفعه
رجل
2 دفعه
رجل
1 دفعه
رجل
1 دفعه
رجل
1 دفعه
رجو
1 دفعه
رجو
1 دفعه
رحم
2 دفعه
رحم
1 دفعه
رحم
1 دفعه
رحم
4 دفعه
ردي
1 دفعه
رود
1 دفعه
رود
1 دفعه
رود
2 دفعه
رود
1 دفعه
رود
4 دفعه
رود
1 دفعه
رذل
2 دفعه
رسو
1 دفعه
رسل
6 دفعه
رسل
2 دفعه
رسل
4 دفعه
رسل
1 دفعه
رسل
2 دفعه
رسل
3 دفعه
رسل
3 دفعه
رسل
1 دفعه
رسل
1 دفعه
  • وبگردی