• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 1655
تعداد نظرات : 1199
زمان آخرین مطلب : 3روز قبل
حضرت علی(علیه السلام)

وصف حیدر را یقیـن از حق شنید / چــونکه حیدر حیدری بودی یقین

در رکوع داده زکات وسجده عشق/ بُوتراب است گل علی زیبا جبین

حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

کوثر و صدیقه و مرضیه و زهــرا بتـول/ دختــــر و ام ابیها مظهر فعل رسول

آیه های حق نـــوید پاکی وعصت زاوست/ فاطمه پاک است و پـاکی را شمـــول

روز زن:

روز زن یاد سخاوت همـــدلی در کار وبار/ یادهمراهی وبا هم کارکردن ازبرای یارو یار

روز زن یاد آور همت ز زنانهـای بزرگ/ مادرانی که سخاوتمند بــودند آفریدند افتخار

پدر یعنی...........

پایدارو با سخاوت مهربان اهل دعا/ درد دارد اوز دنیا و بسی دستش گوا

پینه داردستهایش بهر رزق ایل وآل/ لیک با مهراست پدراهل وفا ،اهل صفا

مادریعنی.........

نازمارا بس کشید و ناز گل را پـرورید/ بهر راحت بـــودن ما زحمت بسیار دید

مادراست اصل همه بی مدعا و با صفا /محنت دوران کشید و شد کمانی و خمید

فی البدهه: منصور مقدم 2/1/1396

چهارشنبه 2/1/1396 - 12:18

حمد و تسبیح خدا دارد ثـوابی اهل فتی

الخصوص تبیسح اگرباشد زخاک کربلا

یادسالارشهیــدان عشق بودن با خداست

ذکر گو یاد خدا کــن دور کـن درد و بلا

فی البداهه: منصور مقدم 27/12/1395

جمعه 27/12/1395 - 13:16

بنام خدا

((چهارشنبه سوری نه چهارشنبه سوزی))

نسوزان زندگانی،رسم نی جان

نکش بر آتش و کاشــانه ویران

بدان بد رسمه ایـــن آتش پرانی

که ویران کرده صدها زندگانی

نبــوده اینچین در عهـد و ایـــام

چه بیـــراهه نـــموده راه اینسان

سه گـــُله آتشــی بود و سروری

نه اینگونه خســارت دیده کوری

کمی هیـــزم برای آتشــــی شاد

زآتش شــادمان بود یـــادمان یاد

کهِ این رسم غلط را کرده بنیاد

که سازد بمب وآتش را دهد باد

شب چهار شنبه بود آتشی سرد

همان آتش که می بردی دوصد درد

همه فریادشان سرخی و زردی

زمن سرخی زتوزردی ودردی

همه شــــادان زآتش طــول ایام

زبدها دورمی شدخاص وهرعام

زجا برکن همین رسم غلط جان

دو باره زنده کن آن رسم ایران

که تا جان بشــر زین غم نمیرد

ز این شــادی کسی ماتم نگیرد

مکانی باید و شرح این حکایت

ز آتش گل بســازیم بـــا درایت

نه ویران خاک وخانه رسم ناجور

نه آزاری رسانیم خــانه پر نور

به دل شـــاد ی و جشن گل ببینیم

به گلها مهربان ، نـــی گل بچینیم

شاعر و نویسنده منصور مقدم جونقانی

 

 

دوشنبه 23/12/1395 - 16:47

گاه بهتر گشته از بهتـر رفیق و با صفا

گاه همکار است بهر رفع درد و هر بلا

همدلی همسایه سازد بهترین هارا یقین

همدلی همسایه ها آرد به گیتی بس وفا

فی البداهه: منصور مقدم 22/12/1395

يکشنبه 22/12/1395 - 19:1

با نمازاست اوج انســان برفرازهردیار

از جماعت می شود فــرد مسلمان پایدار

بادل ارخوانی نمازی باجماعت ای عزیز

می رسی برجنت عیشت مدام لیل ونهار

فی البداهه: منصورمقدم 16/12/

دوشنبه 16/12/1395 - 16:6

خوب شوهرداری و زیبا تمام زندگی

فاطمه الگو بود بهــــر همه سازندگی

گر که خـواهی و جنت و خلـــــدبرین

درس ازصدیقه خوان آرد همه پایندگی

فی البداهه: منصور مقدم 13/12/1395

جمعه 13/12/1395 - 11:56

شهادت دخت رسول همسرولایت مادرامامت را به عموم شیعیان آن حضرت تسلیت عرض می نمایم .
صابری همچــون رسـول بنت رسول
فاطمه یارعلی زیباست نامت ای بتول
درد مندم آرزو دارم زیــارت مرقدت
هر زمان یاد مدینه می کنم جانم ملول

فی البداهه: منصور مقدم 10/12/1395

سه شنبه 10/12/1395 - 16:16

از شهید و از شهادت رازگفتن گل بهاست

چون شهیــــد تنها نمونه از مرام اولیاست

جان خود داده شهید و هست پاداشش جنان

گرگواهی گل دهد حرفش یقین امر خداست

فی البداهه:منصور مقدم 3/12/1395

سه شنبه 3/12/1395 - 15:26

دستگیری از فقیــــــران راه پاک انبیا

همتی تا دستگیـــری از فقیران ای فتی

چون دهی دست تعاون برفقیران بی ریا

بی گمان دستت بگیرید روز دیگرهم خدا

فی البداهه: منصور مقدم 2/12/1395

دوشنبه 2/12/1395 - 15:21
با دل ار خوانی، تسبیح خدا سر زنده ای

حمد داور ار بخوانــی دان یقین پاینده ای

همچو زهرا ذکر داورخوان مدام و پایدار

گرپی گنج الهی حمدتسبیحی کنی یابنده ای

فی البداهه: منصور مقدم 1/12/1395

يکشنبه 1/12/1395 - 15:58