درباره نویسنده

نام : حمید
نام خانوادگی : عبادی
تعداد مقالات : 51
تعداد نظرات مقالات : 82
لیسانس کامپیوتر / مدیریت شرکت خدمات بیمه ای / فعالیت در حوزه ی IT سپاه

لیست مقالات نویسنده

مرتب شده بر اساس :

به صورت :