اشک زیبا ترین شعر، بی تاب ترین عشق، ناب ترین ایمان، داغ ترین اشتیاق، تب دارترین احساس، خاص ترین بیان و لطیف ترین دوست داشتن است. که همه در کوره گداخته دل به هم آمیخته، ذوب گشته و به صورت قطره ای گرم به نام اشک بر گونه انسان جاری می شود. پس چشم صادق تر از زبان می گوید.

(دکتر علی شریعتی)


دسته ها : متون زیبا
يکشنبه هفدهم 6 1387
X