تولد هر کودک به معنای این است که خدا هنوز به ما آدمها امیدوار است.
دسته ها : متون زیبا
پنج شنبه بیست و هشتم 6 1387

در مجلس بزرگان سه چیز را رعایت کنید:

1: تخفیف در کلام

2: تقلیل در طعام

3: تعجیل در قیام

دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387
بهتر است آنچه را که می شنوید، حفظ کنید. بهتر است آنچه را که حفظ کرده ای، بنویسید. بهتر است آنچه را که نوشته اید، بگویید و به گفته های خود عمل کنید.
دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387
معلم اول: ارسطو                                                   معلم دوم: فارابی                                                   معلم سوم: میرداماد
دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387
گل اگر خشک شود، ساقه آن می ماند  /  دوست اگر دور شود، خاطره اش میماند.
دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387

اشک زیبا ترین شعر، بی تاب ترین عشق، ناب ترین ایمان، داغ ترین اشتیاق، تب دارترین احساس، خاص ترین بیان و لطیف ترین دوست داشتن است. که همه در کوره گداخته دل به هم آمیخته، ذوب گشته و به صورت قطره ای گرم به نام اشک بر گونه انسان جاری می شود. پس چشم صادق تر از زبان می گوید.

(دکتر علی شریعتی)

دسته ها : متون زیبا
يکشنبه هفدهم 6 1387
شکسپیر میگوید: هرگز رازی را با زنی در میان نگذارید یا آن را آنقدر با ارزش می پندارد که حیفش می آید به کسی نگوید و یا آن را آنقدر بی ارزش می پندارد که به همه می گوید.
دسته ها : متون زیبا
يکشنبه هفدهم 6 1387

از عارفی پرسیدند حد فاصل گریه و خنده چیست؟

گفت: انسان با چشمانش میگرید و با لباسهایش میخندد و حد فاصل این دو دماغ انسان است.

دسته ها : متون زیبا
جمعه پانزدهم 6 1387

از لقمان پرسیدند: حکمت چیست؟

لقمان گفت: کل حکمت در چهار صد جمله مستور است آن هم در چهل جمله خلاصه میشود و عصاره آن نیز این چهار جمله کوتاه است:

- نیکی خود را فراموش کن.

- نیکی دیگران را فراموش مکن.

- بدی خود را فراموش مکن.

- بدی دیگران را فراموش کن.

دسته ها : متون زیبا
پنج شنبه جهاردهم 6 1387
الهی بنده را از سه آفت نگه دار: وسواس شیطانی، هوای نفسانی، غرور نادانی.
الهی تو به رحمت خویش و ما بر حاجت خویشیم. تو توانگری و ما درویشیم.
الهی به بهشت موعود چه نازم. مرا دیده ای ده که از هر نظری بهشتی سازم.
الهی به حرمت آن تان که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی دریاب که می توانی.
(مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری)
دسته ها : متون زیبا
پنج شنبه جهاردهم 6 1387
X