گل را دوست دارم، تو را هم دوست دارم                                                           گل را برای بوییدن، تو را برای داشتن                                                              گل را برای یک لحظه، تو را برای همیشه                                                          گل را در دستم، تو را در قلبم

شنبه شانزدهم 6 1387
X