آدممهای عاشق چون چشماشون بسته است، نمیشه فهمید که تو کله شون چی می گذره!
سه شنبه نوزدهم 6 1387
اگه خسته ای، به من تکیه کن. اگه تنهایی، بیا پیشم. اگه بی پناهی، پناهتم. اگه بی پولی، مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد!
سه شنبه نوزدهم 6 1387
تق تق تق!.... کیه؟.... من گدای دوره گردم / اومدم دورت بگردم!
سه شنبه نوزدهم 6 1387
محبت را در نقاشی کودکی دیدم که در نقاشی اش خورشید را سیاه کشیده بود تا پدر کارگرش نسوزد.
شنبه شانزدهم 6 1387

گلی چیدم فرستادم برایت              -           غضب کردی فکندی زیر پایت

اگر این گل ندارد قابل تو             -           تو از گل بهتری جانم فدایت

شنبه شانزدهم 6 1387

این همه رنجی که دنیا بر سر ما میکند  -  غیر ما هر کس که باشد ترک دنیا میکند

بارها گفتم که فردا ترک دنیا میکنم       -  چون به یاد تو افتم امروز و فردا میکنم

شنبه شانزدهم 6 1387
باغبان در بازکن من مرد گل چین نیستم  -  من اسیر یک گلم دنبال هر گل نیستم
شنبه شانزدهم 6 1387
گل را دوست دارم، تو را هم دوست دارم                                                           گل را برای بوییدن، تو را برای داشتن                                                              گل را برای یک لحظه، تو را برای همیشه                                                          گل را در دستم، تو را در قلبم
شنبه شانزدهم 6 1387
X