معلم: جمله ای بسازید که در آن کلمه قند باشد

شاگرد: من امروز صبح یک چای شیرین خردم.

معلم: توی این جمله که کلمه قند به کار نرفته بود.

شاگرد: اگر قند به کار نرفته بود چایی من که شیرین نمی شد.


دسته ها : لطیفه
شنبه شانزدهم 6 1387
X