معلم: بهزاد کلمه ای بگو که در آن آب به کار رفته باشد.                                       بهزاد: لوله.
دسته ها : لطیفه
سه شنبه نوزدهم 6 1387
معلم: ایرج، نصف النهار را تعریف کن.                                                          ایرج: خانم اجازه، اگر با یک چشم به سفره نهار نگاه کنیم میشود نصف النهار.
دسته ها : لطیفه
سه شنبه نوزدهم 6 1387
دو تا کم شانس با هم ازدواج میکنند، بچه شان پوچ در میاد!
دسته ها : لطیفه
سه شنبه نوزدهم 6 1387

معلم: یونس زمان این چند فعل را مشخص کن: من رفتم، تو رفتی، او رفت

یونس: آقا زنگ تفریح

دسته ها : لطیفه
يکشنبه هفدهم 6 1387
به یک نفر میگن با جوجه جمله بساز.                                                               می گه: جوج.                                                                                            می پرسن: چرا بقیه شو نمی نویسی؟                                                               می گه: آخه هنوز از تخم در نیومده!
دسته ها : لطیفه
شنبه شانزدهم 6 1387

معلم: علی با حیدر یک جمله بساز.

علی: رفتم خانه دوستم، حی در زدم، حی در زدم ولی کسی در را باز نکرد.

دسته ها : لطیفه
شنبه شانزدهم 6 1387

معلم: احمد با لوبیا یک جمله بساز.

احمد: کوچولو بیا.

دسته ها : لطیفه
شنبه شانزدهم 6 1387

معلم: یوسف یک جمله ای بگو که چهار تا بیل داشته باشد.

یوسف: بالاخره ما نفهمیدیم هابیل قابیل را کشت یا قابیل هابیل را.

دسته ها : لطیفه
شنبه شانزدهم 6 1387

معلم: احمد بگو ببینم به گربه در زبان انگلیسی چه می گویند؟

احمد: آقا کت

معلم: به بچه گربه؟

احمد: نیمکت

معلم: به پای گربه؟

احمد: پاکت

معلم: به موی گربه؟

احمد: موکت

دسته ها : لطیفه
شنبه شانزدهم 6 1387

معلم: جمله ای بسازید که در آن کلمه قند باشد

شاگرد: من امروز صبح یک چای شیرین خردم.

معلم: توی این جمله که کلمه قند به کار نرفته بود.

شاگرد: اگر قند به کار نرفته بود چایی من که شیرین نمی شد.

دسته ها : لطیفه
شنبه شانزدهم 6 1387
X