در زمان حضرت علی(ع) مردی از ایشان پرسید: کدام عددی است که بر تمام اعداد از یک تا ده قابل تقسیم است و باقیمانده آن نیز صفر می باشد.
حضرت فرمود: (( ضرب ایام سنتک فی ایام اسبوعک))
ضرب کن ایام سال را در ایام هفته     2520=7*360
(از کتاب قضاوتهای حضرت علی)                                 

دسته ها : متون زیبا
پنج شنبه جهاردهم 6 1387
X