به نام آنکه جان را فکرت اموخت چراغ دل به نور جان برافروخت
نام و نام خانوادگی:.............................. کلاس:........... امتحان آبان ماه          علوم تجربی پایه :سوم راهنمایی

مرکز آموزشی معلولین جسمی حرکتی "توان خواهان" مشهد مقدس

پاسخ هر یک از سئوالات زیر را از بین کلمات زیر انتخاب کنید:

عدد جرمی        متیل اورانژ           جهش                     جریان همرفتی
دور شونده            نظریه ی لامارک            سیارک ها                شهاب
نزدیک شونده                          عدد اتمی

الف)قطعات سنگی و فلزی که در فاصله ی بین مریخ و مشتری در یک مدار ثابت به دور خورشید می چرخند......................
ب)این نوع حرکت ورقه ها ،موجب گسترش کف اقیانوس ها می شود....................................
پ)عامل حرکت ورقه ها...................................
ت)به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم می گویند..................................
ث)قطعات سنگ آسمانی که هنگام ورود به اتمسفر،داغ و تبخیر شده و نور تولید می کنند..............................
ج)استفاده یا عدم استفاده از اندام ها باعث تغییر در شکل اندام ها می شود.................................
چ)نام ماده ای برای شناسایی اسید ها و بازها..........................
ح)دوووریس آن را عامل ایجادکننده ی صفات ثانویه در جانداران دانست.......................

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

الف) در مدل اتمی دموکریت اتم ها به صورت کروی می باشند.
ب)طبق نظریه ی لامارک صفات اکتسابی ،ارثی هستند.
پ)ستاره های قرمز رنگ سردترین ستارگان می باشند
پ)سیارت خارجی بیشتر از جنس سنگ و فلز هستند.
ت)جزایر قوسی حاصل برخورد یک ورقه ی قاره ای با ورقه ی اقیانوسی است.
ث)محلول شکر و آب الکترولیت است.

گزینه ی درست را انتخاب کنید:

الف)کدام یک از دانشمندان زیر درون اتم را مانند منظومه ی شمسی تصور می کرد؟
1-رادرفورد  2-بور  3-دموکریت  4-تامسون
ب)در عنصر A چند الکترون وجود دارد؟
1- 15          2-30                               3-31          4-16
پ)کدام یک از مواد زیر خاصیت اسیدی دارد؟
1-ویتامین ث            2-مایع سفید کننده           3-مایع ظرفشویی                    4-صابون
ت)در کدام یک از مواد زیر لیتموس به رنگ آبی در می اید؟
1-آبلیمو         2-مایع ظرفشویی                   3- سرکه                       4- آبغوره
ث)کدام حرکت ورقه ها رشته کوه های میان اقیانوسی را به وجود می آورد؟
1- نزدیک شونده         2-دور شونده           3- لغزنده                      4-هر سه مورد 
ج)کدام یک حاصل برخورد دو ورقه ی اقیانوسی و قاره ای نمی باشد؟
1- گودال اقیانوسی      2- کوه های آتشفشانی           3-جزایر قوسی                    4- زلزله
چ)کدام پدیده ی زمین شناسی در تمام حاشیه های ورقه ها به وجود می آید؟
1-جزایر قوسی             2-رشته کوه اقیانوسی         3-آتشفشان                4- زلزله
ح)ستارگانی که دمای سطح آنها 20تا 35000درجه است چه رنگی دیده می شوند؟
1-زرد            2- قرمز                         3-آبی                       4-نارنجی
خ)برای تعیین ترکیب ستاره ها از کدام وسیله استفاده می شود؟
1- تلسکوپ                  2-رادیو تلسکوپ          3- طیف نگار                 4- زاویه یاب
د)به اجرامی که از جنس غبار و یخ و مقداری گاز های منجمد و تا حدی شبیه گلوله ی برفی گل الود هستند چه می گویند؟
1-سیارک                 - شهاب سنگ             3- دنباله دار                  4-شهاب
ذ)سیارک ها در بین کدام دو سیاره قرار دارند؟
1-زمین و مشتری                                       مریخ و مشتری
3- زمین و مریخ                                    4- زهره و زمین

ر)کدام جمله درباره ی ایزو توپ ها صحیح است؟
1-خواص فیزیکی ان ها کاملا شبیه هم است.                         2- خواص شیمیایی متفاوتی دارند
3-جرم آن ها یکسان است.                                      4-تعداد نوترون های آن ها با یکدیگر تفاوت دارد


ز)ذره های سازنده ی کدام یک از مواد زیر یون ها هستند؟
1- کربن دی اکسید             2- اکسیژن            3- سدیم کلری              د 4-شکر

س)عامل به وجود اورنده ی تغییرات در جانداران و عامل گسترش دهنده ی ان ها در میان جمعیت ها به ترتیب کدام است؟
1-جهش-انتخاب مصنوعی                                       3- استفاده یا استفاده نکردن اندام ها - مهاجرت
3- انتخاب طبیعی - جهش                                           4- جهش - انتخاب طبیعی

ش)"داروین"عامل بروز تغییر در میان جانداران را چه می دانست؟
1- استفاده کردن یا نکردن از اندام ها                                         2- انتخاب مصنوعی
3- انتخاب طبیعی                                                        4- مواد رادیو اکتیو

ص)حاصل برخورد دو ورقه ی قاره ای چیست؟
1- ایجاد کوه       2-تشکیل گودال های عمیق    3- وقوع زلزله های شدید         4-الف و ج صحیح است

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

الف) به نیروی جاذبه ی بسیار قوی که اتم ها را در یک مولکول محکم کنار هم نگاه می دارد..............................می گویند.
ب)برای نمایش مولکول ها و ترکیب های شیمیایی از ................................استفاده می کنند.
پ)به ذراتی که بار الکتریکی مثبت یا منفی دارند ..............................می گویند.
ت)بیشتر محل هایی که ورقه ها از هم دور می شوند در ..................................قرار دارند.
ث) به قطعه سنگ های بزرگی که از اتمسفر می گذرند و روی زمین می افتند.....................................می گویند.
ج)به مجموعه ستارگانی که شکل های خاصی دارند ....................................گفته می شود.

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید:

الف)سه مورد از کاربرد های فسیل ها را بنویسید؟


ب)دلایل وگنر برای جا به جایی قاره ها بیان کنید؟(سه مورد)


پ)سیارات داخلی و سیارت خارجی را با هم مقایسه کنید؟(دو مورد)

ت)ویژگی مهم ترکیب های یونی را توضیح دهید؟

 


دسته ها :
يکشنبه سوم 9 1387
X