صد و سی غنچه بچیدم
توسط : z1e3i6n2

 گل به گل می رسم و تعریف کنم نازکی روی تو را صد و سی غنچه بچیدم ندهد بوی تو را  

 

 
دوشنبه 10/2/1386 - 8:46
پسندیدم 0
UserName