• Black
 • perak
 • Green
 • Blue
 • merah
 • Orange
 • Violet
 • Golden
 • Nombre de visites :
 • 127
 • 23/5/2017
 • Date :

Pandangan beberapa Ulama tentang Kemujtahidan Ayatullah Sayid Ali Khamenei

"Imam Khomeini (ra) beberapa kali menyebut Ayatullah Sayid Ali Khamenei sebagai seorang Mujtahid". Ibu Zahra Musthafawi menukil ungkapan Imam Khomeini tentang Ayatullah Sayid Ali Khamenei: " Agha Khamenei memiliki derajat ijtihad yang di perlukan bagi seorang wali faqih".

pandangan beberapa ulama tentang kemujtahidan ayatullah sayid ali khamenei

a. Imam Khomeini

Dengan ditetapannya kelayakan Ayatullah Sayid Ali Khamenei untuk menduduki kepemimpinan (rahbar) dari sisi Imam Khomeini (ra), hal ini melazimkan penetapan kemujtahidan beliau, dua putra dan putri Imam Khomeini (Hujjatul Islam Ahmad Khomeini (ra) dan Ibu Zahra Musthafawi)  secara terpisah (ra) menukil penetapan Imam Khomeini (ra) atas keijtihadan Imam Khamenei. Hujjatul Islam Ahmad Khomeini (ra) berkata : "Imam Khomeini (ra) beberapa kali menyebut Ayatullah Sayid Ali Khamenei sebagai seorang Mujtahid"(1).  Ibu Zahra Musthafawi menukil ungkapan Imam Khomeini tentang Ayatullah Sayid Ali Khamenei: " Agha Khamenei memiliki derajat ijtihad yang di perlukan bagi seorang wali faqih". (2)

 

b. Ayatullah Muhammad Fadhil Lankarani

Tidak ada keraguan tentang tingkat keilmuan, Kemujtahidan dan kefaqihan Ayatullah Khamenei,  dengan bersandar kepada pengenalan saya kepada beliau, juga pengetahuan saya terhadap tingkatan pendidikan beliau maka saya bersaksi tentang keijtihadan beliau secara mutlak, selain dari pada itu, melalui isyarah dan penjelasan Imam Khomeini dalam berbagai masalah tentang kelayakan  beliau sebagai seorang pemimpin (Rahbar) merupakan dalil yang sangat jelas mengenai kemujtahidan beliau.(3)

 

c. Ayatullah Ali Misykini

Yang mulia Ayatullah Haji Sayid Ali Khamenei memiliki derajat ijtihad dan kemampuan dalam mengistinbat hukum-hukum syar'i. (4)

 

d. Ayatullah Jawad Amuli

Kemujtahidan Ayatullah Haji Sayid Ali Khamenei sudah terakui. (5)

 

e. Ayatullah Ibrahim Amini

Yang mulia Ayatullah Khamenei (semoga keberkahan senantiasa bersamanya) dalam kefaqihan dan keijtihadan memiliki kelayakan yang sempurna untuk menjadi Rahbar. (6)

 

f. Ayatullah Yusuf Shane'i

Mengenai keijtihadan Ayatullah Khamenei tidak membutuhkan penetapan, beliau bukan hanya seorang mujtahid bahkan beliau adalah faqih jamius syarait yang wajib ditaati. (7)

 

g. Ayatullah Akbar Hasyimi Rafsanjani

Pemimpin tertinggi Revolusi Islam Iran adalah seorang mujtahid, saya sebagai saksi harus mengatakan bahwa sejak kira-kira tahun 1338 Syamsiah ketika aku bersama dengan beliau, kami mengikuti pelajaran dan mubahasa (berdiskusi) bersama, sangat banyak diantara kami yang saat ini mencapai derajat Ayatullah dan tidak ada yang meragukan kemujtahidan mereka. Waktu itu Ayatullah Khamenei di bandingkan dengan mereka, kalau tidak lebih tinggi, beliau tidak lebih rendah dari mereka. Yang mulia sangat paham pelajaran-pelajarannya dan juga sangat baik dalam menyimpulkan pelajaran dan sampai sekarang sambil berjuang, beliau tidak lupa untuk menelaah buku-buku, kerja-kerja dalam bidang Fikih dan mengajar. Saya menilai beliau sebagai seorang mujtahid yang sangat ahli dalam masalah sosial, ekonomi, budaya, politik luar negeri dan kerja-kerja sistem pemerintahan. (8)

 

h. Syahid Ayatullah Muhammad Shaduqi

Mencapai derajat ijtihad pada tahun 1357 syamsiah. Hujjatul islam wal muslimin Rasyid Yazdi menukilkan bahwa :

 

Di zaman revolusi terjadi pertentangan antara partai republik islam  dengan imam jum'at Bandar Abbas, kemudian aku diminta oleh Agha Shaduqi untuk melaporkan pertentangannya, setelah laporannya siap dan kuserahkan kepada beliau, beliau bertanya bahwa kapan kamu ke Teheran? Saya menjawab : besok. Beliau memberikan amplop kepada saya dan dibalik amplop tersebut tertulis : (yang terhormat Ayatullah al uzma Agha Khamenei). Anak Agha Shaduqi memprotes bahwa apakah beliau sudah mencapai derajat ijtihad? Ayatullah Shaduqi melihat anaknya  dan berkata : betul bahwa beliau adalah Ayatullah .(9)

 

i.  Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi

Kecerdasan dan kepandaian Sayid Ali Khamenei sejak kecil sudah menjadi bahan perbincangan. Sejak awal pendidikan beliau sudah menunjukkan kelebihannya dan itu bisa kita saksikan melalui tulisan-tulisan dan ceramah-ceramah beliau yang beredar. Beliau sejak kecil sudah menampakkan kecenderungannya pada ilmu pengetahuan, yang dalam waktu singkat dapat menarik perhatian para guru di hauzah.

 

Salah seorang guru beliau di hauzah Qum –Ayatullah Hairi Yazdi rh- beliau sangat memberikan perhatian lebih pada Sayid Ali Khamenei hfz dan ini sudah umum diketahui oleh para pelajar waktu itu. Kadang Ayatullah Hairi Yazdi meluangkan waktunya berjam-jam hanya untuk menjawab pertanyaan serta berdiskusi pelajaran dengan beliau. Kadang sebelum pelajaran umum (matrikulasi), ustad memberi waktu khusus sebelum dimulainya pelajaran dan kecerdasan dan potensi beliau menjadi alasan keterlambatan ustad Hairi Yazdi di kelas tersebut. 

 

Semua ini menjadi sebab tumbuhnya kecerdasan dan pengetahuan Rahbar Sayid Ali Khamenei hfz sehingga beliau mampu mencapai derajat tertinggi keilmuan faqih di usia remaja kurang dari 20 tahun sebagai derajat Mujtahid.

 

Haidar Rahimpur Azgadi berkata tentang kefaqihan dan keilmuan Ayatullah Sayid Ali Khamenei: Beberapa Tahun lalu seseorang bertanya kepada Ayatullah Mizbah Yazdi bahwa aku merujuk  kemana? Beliau menjawab : menurut saya diantara semua ulama yang ada Ayatullah Khamenei adalah orang yang a'lam. 

 

Saya (Haidar Rahimpur Azgadi) 40 tahun mengenal Ayatullah Khamenei dan Tuhan sebagai saksi bahwa saya menilai agha Khamenei sebagai orang yang a'lam dalam makna hauzah, bukan dalam makna politik yakni beliau a'lam sejak berumur 18 tahun, 22 tahun dan 25 tahun. (10) 

 

j. Ayatullah Muhammad Mu'min

etelah kepergian Imam Khomeini, majelis khubregan mengambil keputusan untuk memperkenalkan seseorang sebagai Pemimpin Revolusi Iran. Dan terpilihlah Ayatullah Khamenei sebagai pengganti Imam Khomeini. ketika terjadi pemilihan di majelis khubregan, bagi saya kemujtahidan Ayatullah Khamenei telah terbukti dengan bersandar kepada dalil-dalil syar'i. 

 

Setelah itu, kami mempunyai beberapa kali majelis pembahasan Fikih yang dihadiri oleh Ayatullah Khamenei dan di majelis tersebut saya telah melihat kemujtahidannya dan sekarang saya bersaksi bahwa Beliau adalah Mujtahid yang adil dan jamius syarait.(11)

 

k. Ayatullah Muhammad Yazdi

Ayatullah Khamenei hfz merupakan Faqih dan mujtahid yang memiliki derajat tertinggi (A’lam) dalam menguasai pengetahuan mengenai istinbath hukum serta mendapat predikat tertinggi (tercerdas). 

 

Beliau selain menguasai ilmu lughat (bahasa), adabiyat (Sastra Arab) ushul Fiqih, Hadis dan tafsir, Ilmu Rijal hadis dan Dirayah dan ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan dalam berfatwa serta mengistinbatkan hukum islam. Beliau memiliki bangunan pemikiran yang kuat dalam mengistinbatkan (menarik kesimpulan) suatu hukum serta kemampuan untuk mengkritik Furu’ (cabang) dari ushul dan mengkritik fatwa. Disamping itu beliau juga memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan kontemporer dan modern serta memiliki informasi yang banyak di segala bidang dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan perkembangan zaman.   

  

Inilah salah satu kelebihan dan keutamaan beliau yang menjadi penilaian para faqih dan anggota majelis Khubregan sehingga memilihnya sebagai Rahbar (wali faqih).(12)

 

l. Ayatullah Sayid Mahmud Hasyemi Syahrudi

Ayatullah Sayid Ali Khamenei hfz selain menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk berijtihad juga memiliki kelebihan di bidang pengetahuan umum dan Fikih.

 

Beliau memiliki pengetahuan mendalam mengenai masalah-masalah ilmu Rijal, beliau benar-benar spesialis di bidang ilmu Rijal dan termasuk mujtahid yang menganggap urgen mengenai Ilmu Rijal hadis. Beliau mampu menjawab masalah-masalah yang menjadi kritikan dalam ilmu Rijal dan beliau sangat ahli mengenai ilmu Rijal dan ini merupakan salah satu sebab ke a’lam-an seorang mujtahid disamping pengetahuan dan informasi beliau tentang Rijal Hadis sangatlah luas. 

 

Kelebihan beliau yang lain adalah beliau sangat memahami dengan benar tentang ayat-ayat dan hadis. Pemahaman mengenai zahir lafaz ayat serta penggunaan dalil-dalil zahir lafaz ayat dalam mengistinbathkan hukum merupakan seni yang sangat penting bahkan meruapakan inti dari ijtihad (biasanya yang menjadi masalah dikalangan mujtahid khususnya yang tidak belajar ilmu hauzah dengan menggunakan bahasa Arab, mereka tidak tepat dalam menggunakan lafaz zahir ayat Al-Qur’an). Tapi saya selama ini melihat beliau sangat cerdas menggunakan lafaz zahir tersebut. Kelebihan beliau yang lain adalah bangunan pemikiran beliau sangat sistematis dan terstruktur serta sering diaplikasikan dalam penulisan dan diterapkan dalam membahas persoalan yang rumit.(13)

 

Referensi:

1. Muassasah Qadr Welayat,jur'e nusye kausar, hal. 281 dinukil dari Koran resalat tertanggal 16/3/1368.

2. Ibid, hal 265, dinukil dari Koran jumhuri islami tertanggal 2/8/1376 syamsiah

3. Duar al-qawaid fi ajubah al-qaid, hal.8, tertanggal 8/5/1369.

4. Ibid, hal. 10, tertanggal 15/5/1369 syamsiah.

5. Ibid, hal. 19, tertanggal 1/5/1369 syamsiah.

6. Ibid, hal. 21, tertanggal 29/3/11369 syamsiah.

7. Ibid, hal. 17, tertanggal 1/6/1369 syamsiah.

8. Ali Syirazi, Partuye az Khursyid, hal.22.

9. Emtedad-e emam, nouruz 1390, hal.24.

10. Ibid, hal.20.

11. Ali Ahmad Khah, Jelveh Aftab, hal 239 & 240, di nukil dari sire amin, hal.125&126.

12. Muassasah Qadr velayat,zendegi nameh maqam-e muazzaam-e rahbari, hal. 244; nasl-e kausar, hal 88; irazi, partuye az khursyid,hal.21&22 jur'e nusy-e kausar, hal.279 92.

13. Ibid, hal.23.

 

Sumber:
Buku Mentari Bumi Persia

 • Print

  Send to a friend

  Comment (0)