• ڕەش
 • سپی
 • سه وز
 • شین
 • سوور
 • پرتەقاڵی
 • مۆر
 • زێڕین
 • ژماره‌ی بینینه‌کان :
 • 253
 • شەممه 13/8/1391
 • رۆژژمێر :

له پغژ سپاردنه کاني حه زره تي عه لي (ر.خ) به ڕۆڵه يلاۆي خۆي پغژشه وا حه سه ني موجته با (ر.خ) :

حه زره تی عه لی (ر.خ

کوڕه که م

1-      داواي لغژبووردنيلغژبوردن خواز وه ربگره.

2-      له گه ڵ دۆژمني دۆستت هاوڕغژ يه تي مه که ؛چونکو ئه م ئيشه هه روه‌کۆدوژمنايه‌تيده‌گه‌ڵدۆستته.

3-      ‌قه ت قسه ي ناحه‌ز و بغژهۆده‌مه که ،ئه وشته ي بۆ خۆت ئه ته ۆغژ بۆ خه ڵکيشوو بۆغژت ،ئه و شته ي وا بۆ خۆتي ناشياو و ناپه‌سن ده زانيت بۆ خه ڵکيش ناشياوو ناپه‌سن بزانه .

4-      نه وه کوو سوار ئه سپي ته ماح بيت ؛چونکوئه تدا به ئه‌رزا.

5-      قه ت له گه ڵ هه ڤاڵغژکدا که ئايين و بڕوارغژبازيه کانت لغژ ده ڕفغژنغژت هاونشين مه به .

6-      دڵت به ئاوي ئه ده بو مه‌زنيخاوغژن بکه.

7-      ڕغژزي هه ل وده رفه ت بزانه پغژش ئه وه يکه له ده ستت بڕوات .

8-     

هه موو کات قسه کانت هه ڵسه نگغژنراو بغژت و له سه رچاوه يغژکي باوه ڕ پغژکراو ، تاکوو به سووکيتووشي شه رمه زاري و ملشۆڕي درۆ نه بيت .

9-      له ئه‌مانه‌تدا غه يانه تووغه در مه که ئه گه رچي به تۆ غه در کرابغژت .

10 –پابه‌نديبه ڵغژن و گرغژ به‌ستهکانت به ؛چونکوئه مانه له نيشانه کاني مه‌رده‌مغژريه .

11 – بۆ داکۆکي بنه ماڵه ت هه وڵده ر ببه .

12 – ئه گه ر شتغژک به ڕووخۆشي له دۆس درغژخ بکه ي باشتر له وه يه که ئه و شته به ئاکاري خراپ و ڕووکرژي بده يت .

13 – قه وموو که سه کاني خۆت ڕغژز بگره و بيانگره ژغژر سغژبه ري خۆت .

14 – له هه موو ئيشه کانتا له خوا يارمه تي داوا بکه و به خوا متمانه بکه که ئه و باشترين و شياوترين ياريده‌ره.