ذهن من خالیست ازهردغدغه     خالیست ازفریادهای گنگ ونامفهوماسمان خالیست ازستارگان سرگردان                          خانه ام خالیست بی تو!                             خالی ات تنهاییم رابیشترکرد                                     خالی ات خاکسترم کرد                                         خالی ات دردمندم کرد                                                                                                       بی توهیچ پرنده ای پروازنمیکندبی تودلهامرده است  زندگی پاییزاست درهارابایدبست            پای دراین خانه نبایدگذاشت                 اینجاخانه تنهایی است خانه مرگ است                  خانه ایست که دردعشق نافرجامی راچشیده                          خانه ایست شاهدعشق,شاهدغم,                                            شاهدمرگ...                                               خانه ایست شاهدنگاههای دروغاجرهارنگ غم دارد     وحوضچه ان پراست ازابهای سیاه بدگمانی        وباغچه ای که پراست ازدرختان شک وتردید                   وسایه بانی ازدروغ ونفرتخانه ویرانه ایست که دلش میخواهد                    غبارش راکناربزند                         وزیرلب بارهاوبارهامیگوید                               ای کاش من هم خانه عشق بودم!
دسته ها : واماعشق
يکشنبه سی یکم 3 1388

هیچگاه نخواسته ام که فراموشت کنم,یعنی نتوانسته ام

تودرخون وجان من جریان داری.میخواهم ازتوسرودی بسازم که عاشقانه ترین نگاهها رادربرداشته باشد.

گلهایت رابه من بده

                میخواهم وقتی نیستی خانه ام سرشاراززنبق........باشد........

دیگه دارم نامیدمیشم یه زمانی خیلی هابهم سرمیزدنداماحالا.....

خوش حال میشم نظرات وپیشنهاداتونوبخونم.

قربون همه ی شمادوستای گلم

 

 ylin

دسته ها : واماعشق
شنبه دهم 12 1387

 عشق...

عشق یعنی شب نخفتن تاسحر

عشق یعنی سجده هاباچشم تر

عشق یعنی انتظاروانتظار

عشق یعنی هرچه بینی عکس یار...

چشمهابرای تماشاست

اگربگذارند...

وتماشای توزیباست

اگربگذارند...

درکوچه بن بست نگاه من وتو

چیزی جزسکوت نیست

وحرفی برای گفتن نیست

جزاه کشیدن.

گریه تو,

چشمه ایست,برای جاری شدن من

خنده تو,

اتشی است,برای سوختن من...

دسته ها : واماعشق
شنبه دهم 12 1387

1-عشق ازدیدحاج اقا:استغفرالله بازازاین حرفهای بی ناموسی زدی.(جمله عاشقانه:خداوندهمه جوانهارابه راه راست هدایت کند.)

2-عشق ازدیددخترحاج اقا:اه...خدای من یعنی میشه بدون اینکه بابام بفهمه من عاشق بشم.(جمله عاشقانه:ندارد.)

3-عشق ازدیدیه ریاضی دان:عشق یعنی دوست داشتن بدون فرمول.(جمله عاشقانه:اه عزیزم به اندازه سطح زیرمنحنی دوستدارم)

4-عشق ازدیدبقال سرکوچه:والادوره ماعشق مشغ نبودننمون رفت واین سکینه خانوم روواسه ماگرفت.(جمله عاشقانه:سکینه شام چی داریم...)

5-عشق ازدیداصغرکاردی(درزندان):مرامتوعشقه,عشقی.(جمله عاشقانه:چاقوخوردتیم لوتی...)

6-عشق ازدیدیه دخترمدیوم کلاس وکمی بی غم:اه عزیزم کاش الان پیشم بودی بغلم میکردی,سرمومیزاشتم روشونه هات....(جمله عاشقانه:دوستدارم عزیزم...)

7-عشق ازدیدمادربزرگم:این حرفای بدونزن,راستی این دختراقدس خانوم خیلی دخترخانوم وباکمالاتیه,تازه تحصیل کرده هم است...(جمله عاشقانه:بریم خواستگاری..)

8-عشق ازدید.....(خودتون الان میفهمیدازدیدکی):عزیزم توکه عاشقمی پس چراهزینه عمل کردن دماغمونمی پردازی......واسه ناهاربریم سورنتو,سالی بادوستش هم قراره بیاد,دوست سالی واسش یه ماتیز(به قول بعضی هادوومنگل)گرفته توحتی حاضرنیستی واسه من که این همه دوستدارم حتی یه پرایدبخری.(جمله عاشقانه:عزیزم گوشی سونی میخوام و...راستی دوستت هم دارم)

9-عشق ازدیدکسیکه باراوله که عاشق میشه:عزیزم باورکن بدون توحتی یه لحظه هم نمیتونم زندگی کنم,توواسم همه دنیاهستی...(جمله عاشقانه:فدات شم عزیزم خیلی خیلی دوستت دارم)

10-عشق ازدیدکسیکه باراولش نیست:عزیزم خیلی دوستدارم,باورکن به خاطرتوشب هاباپای برهنه میخوابم.(جمله عاشقانه:اه عزیزم دیرم شده بایدبرم)

11-عشق ازدیدیک راننده:رادیات(رادیاتور)عشق من ازبرایت جوش امده,باورنداری برامپرم بنگر(بالهجه شوفری بخوانید)(جمله عاشقانه:عیزم دوست دار...بوبوغ)

12-عشق ازدیدبعضی ها:اه خدایعنی میشه بیادخواستگاریم...(جمله عاشقانه:یاشاه عبدالعظیم 1000تومن نذرت میکنم بیادخواستگاریم)

13-به دلیل نحسی ازنوشتن معذوریم(حتی شمادوست عزیز)

14-عشق ازدیداراذل واوباش:عشق مشغ سیخی چند,بروبچه سوسول دلت خوشه,خونه خالی نداری...(جمله عاشقانه:بوبوغ..خانم بیابالاخوش میگذره)

15-عشق ازدیدیک مهندس الکترونیک:عشق همان دوست داشتن است وقتی درav open loop ضرب میشود,البته دراین ناحیه انسان به صورت غیرخطی عمل میکند(جمله عاشقانه:عزیزم تومنودروسط منحنی مشخصه بایاس کردی)

16-عشق ازدیدبابام:اخه پسرعشق واست نون واب میشه...حالابگوببینم پدرش چیکاره است؟(جمله عاشقانه:بروبادخترحاج اقاازدواج کن)

17-عشق ازدیداحمدک:عشق تنهاهدف افرینش هستی است,زیراانسان تنهاموجودی است که عاشق میشه(جمله عاشقانه:.................)

18-عشق ازدیدمادرها:وامگه توامسال کنکورنداری,عشق واسه بعد.مگه توامسال فلان نداری,عشق واسه بعد...مگه توامسال بهمان نداری عشق واسه بعد.......(جمله عاشقانه:جملات عاشقانه ای هنوزبیان نشده)

19-عشق ازدیدکسیکه درعشق شکست خورده:عشق یعنی کشک(جمله عاشقانه:بروکشکتوبساب)

دسته ها : واماعشق
پنج شنبه اول 12 1387

یادمان باشدازامروزخطایی نکنیم

گرچه درخویش شکستیم صدایی نکنیم

پرپروانه شکستن هنرانسان نیست

گرشکستیم زغفلت من ومایی نکنیم

یادمان باشداگرشاخه گلی راچیدیم

وقت پرپرشدنش سازوندایی نکنیم

یادمان باشداگرخاطرمان تنهاشد

طلب عشق زهربی سروپایی نکنیم

دسته ها : واماعشق
يکشنبه بیستم 11 1387

این بارهم تورامی جویم

درهیاهوی یک التهاب ناب

که صداقت رامعنامی کند

تورااغازمی کنم

به روی برگهای سپید

تابرگهای دفترزندگییم

ارام ارام ازروح ترانه هایت لبریزشوند

بازمی گردم به اغاز

به ابتدای نگاه تو

به اوج احساسهای بی نشان

دوست داشتن

رمزی برای رهایی ازتکراری است

دوست داشتن

رسیدن به اوج جاودانگی باورهای ماست

ولی افسوس...

ان زمانکه بایددوست بداریم کوتاهی می کنیم

ان زمانکه دوستمان دارندلجبازی میکنیم

وبعد...

برای انچه ازدست رفته اه می کشیم

پس هیچ وقت

            دریغ نکنیم

برای دوست داشتن

دسته ها : واماعشق
يکشنبه بیستم 11 1387
X