• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 24986
 • چهارشنبه 1383/10/9
 • تاريخ :

آشنایی با مفهوم Uml

(قسمت سوم)

  :یك راه حل  آماده ساز با  پشتیبانی كامل برای ساختنن مدل های شئی گرا در سیستم های پیچیده نرم افزاری است .

Use Case

Package  بسته بندی:

برای فهمیدن مسائل در دامنه های قابل پیشرفت و بزرگ ، مدل های ادراكی پیچیده تر و غیر قابل مدیریت می شوند و به وسیلهPackage می توان آنها را به گروه های كوچك تر و زیر مجموعه های قابل مدیریت تفسیم بندی نمود.

 Package  یكی از عناصر سازمانی در مدل های سیستمیUMLاست در یك    Packageمیتوان اطلاعات درست سیستمی را به وسیلهPackageهای  كه در آن محتویاتی چونPackage   ها، دیاگرام ها و عناصر دیگر است را وارد نمود.

 یك PackageازPackageها ، دیاگرامها  یا عناصر منفرد وابسته ساخته شده كه می تواند محتویات و عناصر خود را به روشنایی نمایان نماید  و می توان باPackage  ها  در سراسر  محیط های در حال پردازش و گسترده در یك گروه ،  ارتباط عناصر را به خوبی  نشان داد .

 برای مثال در یك دیاگرام ادراكی بزرگ می توان با استفاده از Package  عناصر را تقسیم بندی نمود و  با استفاده از Packageیك سیستم معماری را تعریف نمایید

Use Case   :

Use Case   مجموعه از رویداد ها  ، كه وقتی یكActor، در سیستم پردازش كاملی را انجام می دهد رخ می دهد و به صورت نرمال به یك پردازش بزرك نسبت داده می شود و یك قدم منحصر به فرد یا  پایان كار در یك سیستم  نیست.

Actor:

Actor  نقش بیرونی یك شئی در سیستمUse Caseرا بازی میكند و یك شئی ممكن است چندین نقش را بازی نماید و یك شئی ، می تواند نشان دهنده چندینActor  در یك   Use Caseاست.

Interface:

واسط یك سری عملیات مشخص بر روی كلاس ها وPackage  ها یا عناصر ، برای مربوط ساختن آنها به محیط بیرون می باشد.

Association:

نشان دهنده ارتباط یا مشاركت یكActor باUse Case  می باشد .

Extends:

گسترش ارتباط  در یكUse Case را نشان می دهد . یك  سوی آن به یكUse Case  و سوی دیگر آن رفتار و هنجار یك Use Case  را نشان می دهد .

Uses :

یك نوع ارتباط  وابستگی كه برای نشان دادن عناصر نیازمند به عناصر دیگر است .

System Boundary:

محدوده و مرز داخلی و خارجی یك سیستم را نشان می دهد .

Constraint :

یك نوع تحمیل كننده به سیستم است و برای نشان دادن موضوعاتی كه باید به گونه ای صحیحی در سیستم نگهداری شوند می باشد .

Note:

نشان دهنده توضیحات  و پیفام در یك دیاگرام می باشد و تاثیر بر روی عناصر مدل و نه بر روی معنایی سیستم دارد .

2-Elment Constraint:

  ارتباط بین عناصر دو كلاس یا عناصر مشترك در سیستم را دارا است.

OR Constraint :

ارتباط بین عناصر یك كلاس یا فقط مشتركات آن را داراست .

(از این قسمت به بعد با توضیح هر دیاگرام در پایانش شكلی به عنوان مثال آمده كه این شكل نوع آموزش برای دریافت یك مدرك رسمی می باشد واشكال به صورت قدم به قدم توضیح داده شده اند)

مثالی از دیاگرام Use case

نشان دهنده مرز بین سیستم داخلی و خارجی است .نشان دهنده نقش یكActor در یك سیستم می باشد و ممكن است چندین نقش باشد .ارتباط بین یكActor و یكUse Case را نشان می دهد .نشان دهنده رخ دادن عملی  از سویActor در یك سیستم است

Static Structure

Static Structure: 

یك دیاگرام است كه ساختار ثابت یك مدل را نشان می دهد كه در آن عناصر ( از قبیل كلاس هاو نوع ) ، ساختار داخلی عناصر و ارتباط آنها با یكدیگر  وجود دارد . و دیاگرامهایStatic Structure  می تواند دیاگرام كلاس ، دیاگرام شئی یا مدل ادراكی باشد .

 مورد استفاده از آن برای ساختن دیاگرام ادراكی ،  برای نشان دادن ارتباطات مابین عناصر در  دنیای واقعی  یا  دیاگرامهای كلاس و  تجزیه كردن نرم افزارهای سیستمی داخل آن می باشد .

Class:

دردیاگرام    Static Structureیك كلاس عنصری  برای نشان دادن  مفهومی سیستم موجود است و  عناصر یك كلاس شامل اشیای كه از نظر رقتار ، ساختار و ارتباط شبیه هم می باشند است .

Data Type :

نوع داده های صفات عناصر یا نوع عنصر های عناصر را معین می كند .

Interface :

واسط  یك سری عملیات مشخص بر روی كلاس ها وPackage  ها یا عناصر ، برای مربوط ساختن آنها به محیط بیرون می باشد.

Generalization:

دردیاگرام    Static Structure برای ارتباط دادن یك عنصر خاص با یك عنصر عمومی به كار میرود كه عناصركاملا خاص با عناصر عمومی مركب شده و شامل اطلاعات اضافی می شوند (مثل اشتراكات و صفات).برای مثال در یك كلاسهای Polygon ،Ellipse  وSpline  می توان همه عناصر كه از كلاس های عمومی به وجود آمده اند را یك شكل نامید .

 یكGeneralization با استفاده از یك خط چین با یك پیكان تهی كه نقطه پایان آن عنصر عمومی  است  نشان داده می شود . شما می توانید با یك برچسب تفكیك كننده آدرس آن را مشخص نمایید .Generalization بیشتر اوقات باClassها ،Packageها وUse Caseها استفاده می شود  اما می توان آن را با عناصرUMLنیز استفاده نمود.

Binary association :

 دردیاگرام    Static Structure یكbinary association  مرتبط كننده بین دو كلاس همانند است .  و می توان به آن نام و خواص ذخیره شده به binary association را اضافه نمود .

نقطه كهbinary association را به یك كلاس متصل می كند یك  نقش یاassociation endنامیده می شود.  و خاصیت ارتباطی یك نقش معین به صورتEnd Name،multiplicity,  aggregation و navigability كه به یكassociation end چسبیده شده است را بیان می كند .

Association Class:

  استفاده از یكAssociation Classبرای اضافه كردن صفات,   عملگر ها و سایر خواص به یك دیاگرامstatic structure است و برای سرعت دادن در چسباندن كلاس ها با یك دیگر است و می تواند به صورت یك عنصر مدلینگ منفرد باشد.  و عنصری است كه می تواند بر رویClass ها یاassociation   یا هر دوی آن ها عمل نماید و  نامی  به صورت منفرد داشته باشد.

Dependency:

  یك مرتبط كننده بین دو عنصر كه برای نشان دادن تغییرات روی عنصر منبع كه می تواند باعث تغییر در عناصر مقصد شود.این مرتبط كننده كه به صورت خط چین است برای نشان دادن وابستگی به كار می رود و می تواند ارتباطات  یك عنصر را به خودش نشان دهد و دارای چهار نوع است  كه عبارتند از :

Binding:

نوع وابستگی است كه كلاس های پارامتری ، الگو ها ، پارامتر ها به مقادیر ساخته شده از یك مرز یا عناصر بدون پارامتر  را نشان می دهد .

Usage :

نوع وابستگی است. كه  نیاز های یك عنصر سانسور شده از میان عناصر پیاده سازی شده یا توابع  را نشان می دهد .

Refinement :

نوع وابستگی  كه  تاریخچه ارتباطی دو عنصر یا استخراج ارتباطی دو عنصر با نگاشتی بین آن دو  را نشان می دهد. Trace : نوع وابستگی است كه برای تاریخچه ارتباطی دو عنصر به كار می رود كه برای نشان دادن مفهوم معنایی هم تراز مختلف یا نقاط مختلف مناظر است.

 Utility :

   اینIcon دارای سه قسمت است كه این چهار گوش اساس ساختاری  برنامه نویسی می باشد .

صفات و عملگر ها در یكUtility به صورت متفیرها  وProcedure ها ی عمومی تعریف می شود و یاداشتها برایUtility  یك كلاس با  قالبی<<utility>>. هستند .

Subsystem :

   یكSubsystem یكPackage  است كه محتویات آن تمام اطلاعات سیستم یا یك مدل كامل  داخلی یك سیستمی را نشان می دهد ..

Parameter Class :

یك الگو كه  یك كلاس با یك یا چند پارامتر رسمی(Formal Parameter) نامحدود را    شرح می دهد . درتعریف یك خانواده از كلاس ها   هر پارامتر نشان دهنده مقدار خاص خود می باشد .Formal Parameter در لیستی كه در مربع خط چین  بالای گوشه سمت راست قرار می گیرد قرار دارد  كه  شكل Parameterized Class  و پارامتر هایش یك تركیب به نامNameدارند : نوعی كه مقدارش از نوعStringاست . و می توان با ساختن یك   one-way association پارامتر های آن را به كلاس های دبگر نسبت داد .

Bound Element  :

در یك static structure diagram یك Bound Element برای پارامتر های كلاس ها ،  الگو ها  ، كه هر كدام از كلاس های پارامتری  به مقادیر وافعی محدود هستند استفاده می شوند .  زیرا یكBound Element  برای یك كلاس پارامتری كاملا خاص است و نمی توان یك عملگر یا یك صفت خاص جدید  برای آن تعریف نمود .و برای نشان دادن ارتباط بین دوBound Element  و  پارامتر های كلاس  از  همنام كردنBound Element یا برای متصل كردنBound Elementبا پارمتر های كلاس از  binding dependency  می توان  استفاده نمود .

در یك static structure diagram یك Object برای نشان دادن یك نمونه خاص از یك كلاس است . یكObject یك نام خاص دارد  ، كه با یك  زیر خط نشان داده می شود كه در  نمونه  نشان داده شده و  یك صفت دارد.  و معمولا  Objectها برای نشان دادن تصورات  دنیای  واقعی در مدل های ادراكی   و نه برای رفتار خاص یا دیاگرام اشیاء كه برای نشان دادن تصویر لحظه ای سیستم در نقطه خاص است پدید آمده اند.

LINK:

  یكLINK  به عنوان مثال برای وابسته سازی و برای نشان دادن مراجع دوObjectاست. كه می تواند به صورت دو دویی در آدرس دوObject یا بازتاب ،  در  یك قالب برای پایان دادن به یك حلقه از اشیا باشد . اگر وابستگی با یك نام نشان داده شده باشد آن را با یك زیر خط نشان می دهند.اسامی پایانی(End Names) ، تجمع(aggregation ) ، تركیب (composition) ،  هدایت گرایی (navigability) و سایر  تزئینات (adornments) برای  نشان دادنLink های پایانی یا وظایف آنها   می باشد و آنها برای نشان دادن یك نمونه و نه برای نشان دادن  پایان متعددمی باشند . یكLink  همچنین می تواند برای نشان دادن نوع خاص از عناصر  یكنواخت باشد.

N-ary Link:

  یك N-ary Link  به عنوان مثال برای وابسطه سازی و برای نشان دادن مراجع دوObjectاست.  یكN-ary Link  برای آدرس دهی بینN  Object  می باشد . اگر وابستگی با یك نام نشان داده شده باشد آن را با یك زیر خط نشان می دهند. اسامی پایانی(End Names) ، تجمع(aggregation ) ، تركیب (composition) ،  هدایت گرایی (navigability) و سایر  تزئینات (adornments) برای  نشان دادنLink های پایانی یا وظایف آنها   می باشد و آنها برای نشان دادن یك نمونه و نه برای نشان دادن  پایان متعددمی باشند . یكN-ary Link  همچنین می تواند برای نشان دادن نوع خاص از عناصر  یكنواخت باشد.

Metaclass :

در یك static structure diagram یك Metaclass برای نشان دادن یك نمونه كلاس  خودی از كلاس ها است.  در یاداشت هایUml  ،Metaclass با قالبی به صورت <<metaclass>> نشان داده می شود

Signal :

Signal برای تعریف  یك  عنصر عمومی و  برای  علامت گذاری  كلاس های وابسته  است . یك نوع خاص از  وسیله  مرتبط كننده  بین دو نمونه غیر همزمان است كه هیچ گونه پاسخی ندارند .و  یك نمونه از اجزاء دریافتی ماشین است . یكSignal می تواند  یك ردهClassifier)) را به هم پیوند دهد . و هر كدام از رد ه ها(Classifier) می توانند دریافت كننده Signal باشند .

Exception:

یكException یكSignal تولید شده است كه وابسطه به نوعی  تركیب  در قالب اشكالات اجرایی می باشد و  درMeta model.  ،exception بینSignalها تقسیم شده است .

N-ary Association :

در static structure diagram   ، یك N-ary Association  برای اضافه كردن صفات ، عمگر ها ، و سایر خصوصیات یك Association  است  .  برای چسباندن یك كلاس به یك Association  از یك خط نقطه چین استفاده می شود . یك كلاس Association  یك عنصر  منفرد مدل می باشد . و عناصر آن یك نام منفرد دارند كه می توانند بر روی یك Association   ، روی یك كلاس یا هر دوی آنان  ظاهر شوند.  Association پایانی می تواند تزئیناتی داشته باشد .

 برا یاضافه كردن صفات ، عملگر ها و سایر خصوصیات به شكل كلاس باید روی شكل دوبار كلیك كنید و منوی   UML Class Properties  را باز نمایید دوبار كلیك كردن روی  یكassociation برای اضافه كردن تزئینات كه  تعدد دارند و شناور هستند .در اضافه كردن نام و نوع  در اینجا ، صفات  همجنین می توانند شامل پدیداری ، یك مقدار اولیه و خواه منطقه یا نمونه ویژ شوند. تعریف پارامتر ها از یك عمگر كامل در یك دیاگرام زمانی كه  به جزئیات  برنامه نویسی خاص  ارتباط پیدا می كند.

UML State Chart :

یك جزء ماشین كه بهClassها یا Use Caseها چسبیده و یك گراف از اجزاء و  خلاصه ها  است  و توضیح یك شئی  خارج از محدوده  را نشان می دهد .

یك دیاگرامState chart  برای نشان دادن اجزاء یك ماشین است  و مداركی از رویداد ها و خلاصه ها را بیان می كند  ، یك دیاگرامState Chart    ترتیب حركت یك شئی را در طول چرخه حیات نشان می دهد .

برای نشان دادن  سریعتر جریان حركت  در عملیاتهای تولید شده داخلی نسبت به رویداد های خارجی از دیاگرام فعالیت (Activity Diagram)    استفاده می شود .

State   :

  در دیاگرامStatechart  یاActivityیكStateیك شرط برای شئی درست یا شرطی برای انجام عملی یا انتظار برای رویدادی است.  یكState یك تصویر از یك لحظه در زندگی یك شئی كه مفادیر موجود از شئی ، صفات وLink های  كه شئی با سایر شئی ها بر قرار می كند نشان می دهد است .یك شئی دو جزء برای اطلاعات اختیاری دارد كه جز، بالایی محتوی نام و جزء پایینی  محتوی لیستی از عملیات داخلی یا  انجام فعالبت ها در رویداد های نشان داده شده است . وقتی یكState با یك فعالیت در حال پیشرفت برابر باشد ، آن فعالیت دو state Machine تو در تو یا  زوج وردی و پایان فعالیت بیان می كند .

Composite State :

  در یاگرامstate Chart  یك  Composite State یك state به صورت همزمان   در حال تجریه  بوده(representingand relationships)   یا  زیر جزء های آن دوبه دو  نا سازگار(representingor relationships)  هستند  . stateهای دو به دو ناسازگار  ( پشتیبانی شده در مسئله ) برای نشان دادن دیاگرام های تودر تو در میان یكstate به هم پیوسته اند . درUML ، زیر جز، های (Sub States )  هم زمان  با خط چین ها   نشان داده می شوند كهstateها داخل زیر ناحیه  (Sub region)  تفسیم شده اند .  هر زیر ناحیه ای(Sub Region) كه   نام و محتویاتی داشته باشد یك دیاگرام جزءی (Nested State Diagram) دودویی  باStateهای از هم گسیخته است .

Initial State:

  در یاگرامstate Chart  یكInitial State برای نشان دادن  جز،ی (State)  از یك شئی(Object) قبل از شامل شدن  هررویدادی در دیاگرام   فعال است  . یكinitial state معمولا بدون برچسب و برای نشان دادن هر عملی بین دو عملیات بینstate ها است .  استثنا در یك جا در مراحل بالاییState Machine وقتیtransition بر چسب دار می شود كه در شئی یك رویداد به وجود آمده باشد . در این قسمت فقط می توان از یكInitial State در دیاگرام state Chart  استفاده نمود اما در یك دیاگرام فعالیت میتوان چندینInitial State  داشت .

Final State :

 در دیاگرامState chart  یا  ActivityیكFinal State   نشان دهنده تكامل یك فعالیت در میانstateها یا فعالیتstate    ها می باشد .یك دیاگرامstate Chart می تواند یك یا چند Final State داشته باشد یا  اگر سیستم هرگز باز نایستاد هیچFinal Stateنداشته باشد .

Transition :

در دیاگرامState chart  یاActivityیكSimple Transition  یك مرتبط كننده بین دوStateیاstateفعال یا بین یكStateو خودش است. ( یكComplex Transition چندین منبع  و/ یاstateهای  هدف را دارا می باشد.) . یك Simple State  مشخص می كند كه یكObject (شئی ) اول می خواهد وارد شود و دوم می خواهد عملی خاص را انجام دهد . جك كاندن ماشه درTransitionها باعث رویدادن آتشی می شود كه آن  بر چسب شدن رخ دادی بهTransition است .

یك Transition  را با یك پیكان نقطه چین از منبع به مقصد مشخص می كنند و بر چسبی كه به آن متصل میشود از نوعString   با فرمت زیر است :

event-name (parameters) [guard condition] / action -expression > send-clause

برای مثال :

right-mouse-down (location) [location in window] / object:=pick-object (location) > object.highlight ()

Decision :

در یك دیاگرام فعالیت ، یك وضعیت  نگهبان  نشان دهنده چندین عمل امكان پذیر در یكStateفعال می باشد اگر یكی از این تحولات راهنمایی برای تصمیمیات دیگر باشد  برای نشان دادن تصمیمات از یك لوزی استفاده می شود ، یك تصمیم گیری عموما یك  یا چندین ورودی دارد و خروجی آن دو یا چندین خروجی می تواند داشته باشد كه هر كدام دارای بر چسبی برای جدا شدن از همدیگر دارند كه آنها را جواب شرط می گویند

Shallow History:

برای نشان دادن آخرین تاریخچه یك  زیر جزء (Sub State  ) در دیاگرامState Chart به كار می رود .  وقتی كه تحولی در یك شئی صورت می گیرد آخرین تاریخچه آن را می توان بازیابی نمود .

Deep History:

برای نشان دادن آخرین تاریخچه یكه  زیر جزء (Sub State  ) در دیاگرامState Chart به كار میرود .  وقتی كه تحولی در یك شئی صورت می گیرد آخرین تاریخچه آن را می توان بازیابی نمود . یك ستاره چسبانده شده بهH باعث نشان دادن عمق تاریخچه می شود . وقتی كه یك تحولی صورت میگیردDeep History  نشان دهنده  تاریخچه بازیابی یك شئی از داخل چندین ناحیه می باشد . یك ناحیه ممكن است شامل یك تاریخچه كم عمق یا یك تاریخچه طولانی از یكState باشد .

یك  Initial State جزءی از یك شئی است كه رویدادی در دیاگرام  فعالیت  را قبل از اجرا نشان می دهد.یكstateنشان دهنده یك نمونه زندگی شئی است. Transitions واكنش یك رویداد است  ، كه  یك شئی می خواهد فعالیتی را با سایر عملیات ها صورت دهد .Event یك رویداد است كه در یك رشته فعالیت صورت می گیرد.


هر كدام از این عقاید ادامه قبلی و بیشتراز سایرین نفوذ پذیری دارند . ما دریافتیم هر كدام از لیست ها تاثیراتشان ناقص است و ما تصدیق می كنیم كه UML محصولی از یك تاریخچه ای بزرگ از ایده ها در علم كامپیوتر و ناحیه مهندسی نرم افزار است


 بر گرفته از سایت اینترنتی رشد

UserName