• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • ١١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٢٨ الى ٤٤ سوره ی کهف
 • گروهى از ثروتمندان و اشراف مكه نزد پیامبر(ص) رفتند و گفتند: «اگر این افرادى را كه فقیرند و لباس هاى خشن مى پوشند و بوى آنان ما را آزار مى دهد، از خود دور كنى، ما مى توانیم به مجلست بیاییم، بنشینیم و به سخنانت گوش دهیم وگرنه، جاى ما در كنار این افراد نیست.
 • ١٠) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٧ الى ٢٧ سوره ی کهف
 • درِ غار به طرف جنوب بود. هنگام طلوع، خورشید به سمت راست غار مى تابید و تا هنگام غروب، كم كم به سمت چپ مى رفت. داخل غار فضاى وسیعى بود كه اصحاب كهف در آن جا خوابیده بودند و آفتاب به آن جا نمى رسید و گرماى تابش مستقیم آفتاب، آزارشان نمى داد.
 • ٩) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١٦ سوره ی کهف
 • مشركان براى خداوندِ یگانه شریكانى قرار داده بودند. بعضى از آنان فرشتگان را دختران خدا مى دانستند، برخى از مسیحیان، حضرت عیسى(ع) را پسر خدا مى پنداشتند، و گروهى از یهودیان نیز آن قدر به عزیر، احترام مى گذاشتند كه او را پسر خدا مى نامیدند.
 • ٧) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٨٣ الى ٩٣ سوره ی اسراء
 • بعضى افراد هنگامى كه به نعمت و آسایش مى رسند چنان دچار خود بزرگ بینى و تكبر مى شوند كه همه كس، حتى خدا را فراموش مى كنند. این افراد وقتى هم به مشكل و گرفتارى مى رسند، چنان ناامید مى شوند كه گویى هیچ چاره اى برایشان وجود ندارد.
 • ٥) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٥٦ الى ٧١ سوره ی اسراء
 • مشركان، گروه هاى مختلفى بودند و خدایان گوناگونى داشتند. برخى از آنان فرشتگان را دختران خدا مى نامیدند، بعضى حضرت مسیح(ع) را پسر خدا مى دانستند، گروهى جن ها را معبود خود قرار داده بودند، و عده اى خورشید و ماه را مى پرستیدند.
 • ٤) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٠ الى ٥٥ سوره ی اسراء
 • اعراب دختران را دوست نداشتند و آنان را مایه ی سرشكستگى و بدبختى مى پنداشتند؛ اما با وجود این، فرشتگان را دختران خدا مى دانستند. خداوند مهربان، آیاتش را به شكل هاى گوناگون بیان مى فرماید تا شاید مشركان متوجه ی اشتباهاتشان بشوند:
 • ٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١٦ الى ٣٠ سوره ی اسراء
 • خداوند مهربان، پیامبران را برگزید تا بشر را هدایت كنند، اما هر بار كه پیامبران مردم را به خداپرستى و انجام كارهاى نیك دعوت كردند، اشراف و ثروتمندان، كه غرق در دنیاپرستى و خوشگذرانى بودند، با آنان مخالفت كردند و ایمان نیاوردند.
 • ١١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٦٠ الى ٧٢ سوره ی نحل
 • ایمان به آخرت و یقین داشتن به روز حساب، صفتى است كه انسان را از هر گناه و آلودگى دور نگاه مى دارد. صاحب روز جزا مى فرماید:كسانى كه به آخرت ایمان ندارند، صفت بد دارند و عالى ترین صفت مخصوص خداست و او عزیزِ حكیم است.
 • ٩) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٣٥ الى ٤٧ سوره ی نحل
 • مشركان، بسیارى از چیزهاى حلال را بر خود حرام كرده بودند؛ مثلاً بعضى از چهارپایان را حرام مى دانستند. آنان پرستش بت ها و حلال و حرام هایى را كه خودشان قرار داده بودند، از جانب خدا مى دانستند و به پیامبر(ص) مى گفتند:
 • ١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم
 • این جهان هنگام كار است و آخرت، وقتِ حساب. وقتى قیامت بیاید دیگر كسى فرصتى براى انجام كار یا جبران اشتباه ندارد. در آن روز، نه مى توان خرید و فروش كرد و نه دوستى و علاقه ی دیگران به درد كسى مى خورد. خداوند مهربان به پیامبر(ص) مى فرماید
 • ٢) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٦٧ الی ٧٩ سوره ی یوسف
 • هنگامى كه یازده برادر یوسف(ع) به سوى مصر روانه شدند، یعقوب(ع) به آنان سفارش كرد كه وقتى به شهر رسیدند، همه با هم از یك دروازه وارد نشوند، بلكه از دروازه هاى مختلف وارد شوند. او نگران بود كه اگر یازده مرد خوش سیما و خوش قامت با هم وارد شهر شوند،
 • ١) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ٦٦ سوره ی یوسف
 • پس از آن كه بى گناهى حضرت یوسف(ع) ثابت شد. او فرصت را غنیمت شمرد كه آیین خداپرستى را تبلیغ كند؛ گفت: من از زندان بیرون نیامدم تا ثابت شود كه خیانت نكرده ام و گناهى مرتكب نشده ام و قصدم این نبود كه خودم را پاك و بى گناه نشان دهم،