• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 88624
 • چهارشنبه 1390/3/11
 • تاريخ :

بیوگرافی کامل اسلحه ژ-3


در این مقاله به طور کامل با اسلحه معروف ژ-3 آشنا خواهید شد.


بیوگرافی کامل اسلحه ژ-3

مشخصات:

1. جنگ افزاری است خودكار كه بوسیله ناظم آتش بصورت خودكار و به ضامن در می آید.

2. با هوا خنك میشود.

3. با فشار مستقیم گاز باروت مسلح می شود.

4. با خشاب 20 تیری تغذیه میشود .

5. بوسیله نفر حمل میشود.

6. دستگاه نشان روی آن بسادگی قابل تغییر و تنظیم است.

مختصات :

1. كالیبر 62/7میلیمتر (30/0اینچ)

2. وزن بدون خشاب 200/4كیلوگرم

3. طول سلاح بدون سرنیزه 5/102سانتیمتر

4. سرعت ابتدایی گلوله در ثانیه اول 800متر بر ثانیه

5. نواخت تیر بطور علمی 500الی600تیردر ثانیه

6. نواخت تیر بطور عملی 120الی150تیر در دقیقه

7. تعداد خان 4 عدد

8. گردش خان از چپ به راست

9. برد موثر بدون دوربین 400متر

10. برد موثر با دوربین 600متر

11. برد نهایی 3500 متر

بیوگرافی کامل اسلحه ژ-3

ماموریت:

تیراندازی برعلیه نفرات دشمن.

 

سازمان وخدمه :

جنگ افزار ژ-3 سلاحی است انفرادی ،دارای یك نفر خدمه و برابر جدول سری ام در كلیه رسته ها.

 

 

 

انواع تفنگ ژ-3:

دونوع مختلف داریم:

1. با قنداق تاشو (به منظور سهولت در امر پرش)

2. با روپوش و قنداق پلاستیكی

مقدورات:

1. قدرت زیاد نسبت به تفنگهای مشابه با اندازه طول فشنگ ومرمی.

2. دقت تیر به خاطر طول مناسب لوله.

3. مجهز به دوربین برای استفاده در مسافتهای بیشتر از 400 متر و همچنین مجهز به دوربین دید در شب.

محدودیتها:

1. عدم تغذیه با خشاب بیشتر از 20 تیری بعلت بلندی طول فشنگ.

2. لگد تفنگ نسبت به جنگ افزارهای انفرادی كه دارای فشنگ های كوتاهتر است بیشتر است.

3. موارد گیر نسبت به جنگ افزارهای انفرادی بیشتر است.

نامگذاری قطعات:

1. لوله و متعلقات

2. گلنگدن و متعلقات

3. دستگاه چكاننده و متعلقات

4. قنداق و متعلقات

5. روپوش لوله

6. شعله پوش

7. بند

8. خشاب

بیوگرافی کامل اسلحه ژ-3

بازو بسته كردن بطریق زیر است

الف)باز و بسته كردن مختصر جهت نظافت جنگ افزار است كه خدمه قبل از تیراندازی به منظور آگاهی از سالم بودن قطعات جنگ افزار انجام می دهد این نوع بازو بسته كردن مخصوص خدمه می باشد.

ب)باز و بسته كردن كامل كه مخصوص تعویض قطعات بوده مخصوص افراد فنی است.

ج)باز و بسته كردن مخصوص كه شامل تعمیر قطعات ویژه جنگ افزار است كه افراد متخصص تعمیراتی مجاز به باز و بسته كردن آنها می باشند.

 

باز و بسته كردن جنگ افزار ژ-3 (برای نظافت)

1. قبل از باز كردن اسلحه را به ضامن كنید.

2. خشاب را بردارید.

3. تفنگ را خالی كنید(دستگیره آتش را به عقب كشانده مطمئن شوید كه خزانه خالی است دستگیره را رها كنید و جنگ افزار را رو به هوا گرفته وماشه را بچكانید).

عمل سلاح جنگی

 

تظاهر

عبارت است از ظاهر شدن یك عدد فشنگ در مسیر گلنگدن توسط فشار صفحه خوراك دهنده.

ادخال

عبارت است از هدایت یك عدد فشنگ در مسیر گلنگدن كه توسط شاخه های گلنگدن در اثر پیشروی آلات متحرك فشنگ مزبور را در مسیر گلنگدن قرار گرفته توسط شاخه های گلنگدن به داخل لوله هدایت می گرددوعمل ادخال انجام می شود.

بسته كردن

ضمن پیشروی آلات متحرك پیشانی جنگی گلنگدن به ته خزانه لوله چسبیده و عمل بسته شدن انجام می گیرد.بنابراین بسته شدن برخورد پیشانی گلنگدن به ته خزانه لوله می باشد.

چفت شدن

چون در موقع بسته شدن پیشانی جنگی به ته لوله برخورد می كند در این حال بدنه آلات متحرك در اثر فشار فنر ارتجاع هنوز به سمت جلو حركت می نماید در نتیجه این فشار به هادی سوزن منتقل می گردد و سبب می شود كه غلطكهای روی هادی سوزن حركت نمایند و از داخل گلنگدن خارج می شود و در داخل مقر خود در بدنه قرار می گیرد.

ضربت زدن

در موقع چفت شدن فاصله سوزن وپیشانی جنگی كم می گردد وهنگامی كه ماشه می چكانیم چخماق به ته سوزن ضربت زده و نوك سوزن از سوراخ پیشانی جنگی خارج شده و به ته چاشنی فشنگ ضربت می زند.

مرحله دوم

* زمانیكه آلات متحرك در اثرفشار گازباروت به عقب حركت می نماید اعمال زیر انجام میشود:

رها شدن

فشار گاز باروت به پیشانی جنگی گلنكدن سبب می گردد كه غلطكها به مارپیچهای مقر خود برخورد نموده و به داخل گلنكدن برود و در نتیجه به هادی سوزن فشار آورد و فاصله بین گلنكدن متحرك را برقرار می نماید.

باز شدن

جدا شدن پیشانی جنگی گلنكدن از ته خزانه لوله.

مسلح شدن

ضمن عقب نشینی آلات ماهیچه تحتانی آلات متحرك چخماق را به عقب می خواباند ودر نتیجه سرپایه آتش با دهانه عقبی چخماق درگیر میشود و جنگ افزار مسلح میگردد.

اخراج

خارج شدن پوكه از خزانه لوله توسط فشنگ كش.

پرش

پرتاب پوكه بخارج توسط فشنگ پران.
بیوگرافی کامل اسلحه ژ-3

گیر و رفع گیر

عدم تظاهر فشنگ ظاهر نشده و فشنگ داخل خشاب نمی باشد.

1. فنر صفحه خوراك دهنده كه ضعیف یا شكسته است.

رفع گیر :فنر صفحه خوراك دهنده تعویض شود.

2. بدنه خشاب فرورفتگی دارد یا خشاب قر شده است.

رفع گیر :خشاب را عوض كنید.

3. خشاب كثیف است و صفحه درمیان آن گیر میكند.

 

عدم ادخال (فشنگ داخل لوله نمیباشد)

1. جان لوله كثیف است.

رفع گیر :جان لوله را تمیز كنید.

2. فنر ارتجاع ضعیف یا كثیف است.

رفع گیر :فنر ارتجاع را عوض كنید.

3. فشنگ كثیف یا معیوب است .

رفع گیر :فشنگ را عوض كنید.

عدم چفت شدن (غلطكها در مقر مربوطه قرار نمگیرد. )

1. دستگیره آتش محكم به جلو رها نشده است.

رفع گیر :مجددا دستگیره ها را به عقب بكشیدو رهاكنید.

2. فنر ارتجاع شكسته یا ضعیف است.

رفع گیر:فنر ارتجاع را عوض كنید.

3. غلطكها شكسته یا معیوب است.

رفع گیر :گلنگدن را عوض كنید.

4. ریلهای بدنه كثیف است.

رفع گیر:ریلهای بدنه را تمیز كنید.

عدم ضربه زدن

1. بدنه ضامن آتش روی ضامن است .

رفع گیر :برگه را از ضامن خارج كنید.

2. فنر چخماق شكسته یا معیوب است.

رفع گیر: آن را عوض كنید.

3. فنر سوزن شكسته یا معیوب است .

رفع گیر :آن را عوض كنید.

4. سوزن شكسته یا معیوب است.

رفع گیر :آن را عوض كنید.

5)مهمات معیوب است.

رفع گیر :فشنگ را خارج كنید و فشنگ دیگری بگذارید.

عدم رها شدن (مرمی از فشنگ رها نمی شود.)

1. چاشنی یا باروت فشنگ فاسد شده است.

رفع گیر :فشنگ را عوض كنید.

2. فشنگ آموزشی می باشد.

رفع گیر :فشنگ را عوض كنید.

3. مرمی معیوب است ودر لوله گیر میكند.

رفع گیر :فشنگ را عوض كنید.

4. لوله كثیف است و گلوله گیر میكند.

رفع گیر:لوله تمیز شود.

5. سر لوله ضربه خورده واز خروج مرمی جلوگیری می كند.

رفع گیر:اسلحه عوض شود.

عدم باز شدن و برگشت

1. غلطكها به علت كثیفی در مقر خود گیر كرده و محكم شده .

رفع گیر:غلطكها را آزاد كرده و تمیز و روغن كاری شود.

2. جان كثیف است.

رفع گیر:جان لوله را تمیز میكنیم.

3. ریلهای بدنه صدمه دیده است.

رفع گیر :برای تعمیر آن اقدام كنید.

عدم اخراج (بوته از داخل جان لوله خارج نمی شود.)

1. فنر فشنگ كش معیوب یا شكسته است.

رفع گیر: فشنگ كش را عوض كنید.

2. فنر فشنگ كش معیوب یا شكسته است.

رفع گیر:فنر آن را عوض كنید.

3. پوكه تغییر شكل داده است.(در داخل جان لوله است)

رفع گیر:پوكه را با سمبه خارج كنید.

4. جان لوله كثیف است.

رفع گیر :جان لوله را تمیز كنید.

عدم پرش پوكه(بخارج پرتاب نمیشود.)

1. فشنگ پران شكسته است.

رفع گیر:فشنگ پران را عوض كنید.

2. محل خروج پوكه آسیب دیده است.

رفع گیر:آن را تعمیر كنید.

3. اسلحه كثیف است و آلات متحرك بخوبی عقب نمی آید.

رفع گیر:اسلحه تمیز و روغنكاری شود.

عدم مسلح شدن(اسلحه مسلح نمشود.)

1. دهانه های چخماق شكسته است.

رفع گیر:چخماق را تعویض شود.

2. پایه آتش معیوب است.

رفع گیر:پایه آتش تعویض شود.

 

خشاب

خشاب تشكیل شده ا ست از:

1. استوانه خشاب

2. صفحه خوراك دهنده

3. فنر صفحه خوراك دهنده

4. صفحه زیرین یا نگه دارنده كه بصورت كشوی در زیر خشاب قرار میگیرد كه مانع خروج فنر وصفحه خوراك دهنده به بیرون میباشد.

انواع مهمات ژ-3

1. فشنگ جنگی

2. فشنگ مانوری

3. فشنگ گازی(برای پرتاب نارنجك تفنگ)(برد تا150متر)

4. فشنگ مشقی (دارای مرمی فولادی)

روشهای نشانه روی

1. ایستاده

2. بزانو

3. دراز كش

4. نشسته

5. هجومی

قبل از شروع تیر اندازی

1. برای هریك نفر تیر انداز باید یكنفر كمك تعین كند.

2. تیراندازها درخط آتش (دریك صف )وبه فاصله معین حدود فاصله30 پلو در پشت زیلو ایستاده و تفنگ درروی زیلو درجلوی تیر انداز به نحوی به سر لوله جلو یا به طرف سیبل باشد روی زمین قرار گیردو هر كمك به فاصله دو قدم پشت سرتیرانداز قرار میگیرد.

نكته:

تصویر خط نشانه :از روزنه دیده بنوك مگسك زیر خال سیاه تشكیل شده است.

 

 

بخش دانش و زندگی تبیان


منبع:

میلیتاری

UserName